X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19340
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Informacje o nauczycielu:
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Jeszka
Nazwa placówki: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach
Zajmowane stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego
Staż pracy: 3,5 roku

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

Posiadane kwalifikacje:
• Studia wyższe licencjackie na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Słupsku, w zakresie specjalności edukacji wczesnej;
• Studia wyższe magisterskie uzupełniające na kierunku Pedagogika na wydziale Edukacyjno – Filozoficznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku;

Posiadane formy doskonalenia:
• Kurs: Kierownik wycieczek szkolnych:
• Kurs: Ratownictwa przedmedycznego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych:
• Kurs: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej:
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki;Akty prawne
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (*)

Lp.
Zadania do wykonania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
cały okres stażu
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
cały okres stażu
6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• opracowanie i przygotowanie narzędzi i pomocy do prowadzonych zajęć
7.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen systematycznie w okresie całego stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (*)

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
• diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową)
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• organizacja akcji charytatywnych
• pozyskiwanie sponsorów oraz środków pieniężnych na rzecz szkoły
• współpraca z innymi wychowawcami, cały okres stażu (według potrzeb)
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
• organizowanie zajęć dotyczących zagrożeń współczesnego świata
• współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej)
cały okres stażu
(według potrzeb)
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• organizowanie wycieczek dydaktycznych
• organizowanie imprez środowiskowych, konkursów
• współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
• organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)
cały okres stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (*)

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, sprawdzianów) na komputerze
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• wypisywanie świadectw w formie elektronicznej
• dokumentowanie przebiegu stażu cały okres stażu
2.Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy
okres stażu
3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela,
• korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
cały okres stażu.


§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (*)

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• korzystanie z zasobów internetowych, publikacji oraz biblioteki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
cały okres stażu
(na bieżąco)
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą:
• współpraca z sołtysem, księdzem, policja, strażą pożarną, szkołą w Kramarzynach, pielęgniarką, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Wiejskim Centrum Kształcenia (wioska internetowa)
• opracowywanie i realizacja zajęć integrujących zespół klasowy
• aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
Współpraca z uczniem:
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• objęcie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce
• opieka nad uczniami uzdolnionymi
Współpraca z rodzicami:
• kontakty podczas wywiadówek, spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
• pedagogizacja rodziców
• angażowanie rodziców w działalność organizatorską
• informowanie o postępach uczniów w nauce cały okres stażu.


§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. (*)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli . Zapoznanie z:
• rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 860, poz. 2593 z późniejszymi zmianami),
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
cały okres stażu
2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły
• programu wychowawczego szkoły i innych cały okres stażu
3. Aktywne uczestnictwo
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
• organizacja wycieczek i imprez szkolnych cały okres stażu
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, logopedą, Ośrodkiem pomocy Społecznej w celu udzielania pomocy i wspomagania uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
• analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań
• poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych cały okres stażu.(*)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593 z późniejszymi zmianami).
Data i podpis nauczyciela stażysty........................................


Zatwierdzam do realizacji:

........................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.