X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19320
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty – mgr Mariola Różycka
Placówka oświatowa – przedszkole katolickie
Okres stażu – 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010-31.05.2013)
Imię i nazwisko opiekuna stażu – .........
Dyrektor placówki oświatowej – .........

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie procedur awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego – Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela. IX 2010
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu - IX 2010
- zawarcie kontraktu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- ustalenie z opiekunem terminów spotkań;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza)- 1 x w miesiącu
- określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego - VI 2013
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
– stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
– stosowanie metod wynikających z koncepcji wielostronnego nauczania – uczenia się;
- realizowanie elementów programów („Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogiki zabawy Klanza, metod gimnastyki twórczej Labana, Metody Dobrego Startu
M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego W. Sherborne)- okres stażu
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
- prowadzenie obserwacji dziecka;
- pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej;
- wypełnianie arkuszy diagnozy dzieci 5, 6 letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej - systematycznie
5.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu logopedii.
Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrzpszedszkolnym doskonaleniu :
- uczestniczenie w radach szkoleniowych.
Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp. - okres stażu
6.Rozwijanie sfery duchowej
- udział w spotkaniach formacyjnych personelu;
- dni skupienia - okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z Gronem Pedagogicznym
Przygotowanie uroczystości przedszkolnych:
- apel z okazji odzyskania niepodległości;
- Jasełka;
- Dzień Babci i Dziadka;
- Dzień Patrona Przedszkola;
- Misterium Wielkanocne;
- Piknik Rodzinny;
- Dzień Pluszowego Misia.
Przygotowanie Mszy Św. okolicznościowych:
- rozpoczęcie roku szkolnego;
- uroczystość Niepokalanego Poczęcia;
- Dzień Patrona Przedszkola Św. Józefa;
- zakończenie roku szkolnego
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- obserwacja dzieci na tle grupy;
- rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy oraz kształtujących świadomość współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych (nadmierne objadanie się słodyczami, zbyt długie oglądanie telewizji...).
- przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
- organizowanie spacerów dla dzieci po najbliższej okolicy (do parku, na łąkę...) oraz wyjść do kościoła, na cmentarz - okres stażu
3. Praca z dziećmi z trudnościami
- prowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych;
- opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
- praca z dzieckiem niedosłyszącym - okres stażu
4. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
- studiowanie literatury pedagogicznej;
- udział w warsztatach doskonalących - okres stażu
5. Współpraca z rodzicami
- konsultacje indywidualne;
- włączanie rodziców do współuczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych;
- pedagogizacja rodziców;
- prowadzenie zajęć otwartych;
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami - okres stażu


§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
- wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
- opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji;
- gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych;
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż - systematycznie
2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym. Zamieszczenie planu na stronie internetowej - okres stażu
3. Współpraca w utworzeniu strony internetowej przedszkola Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej - okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin (pozycje pedagogiczne i katolickie) - okres stażu
2. Aktualizacja wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku . Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat - okres stażu
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy... Systematycznie


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. Analiza dokumentacji:
-Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia
16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty;
- Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej.
Udział w konferencjach o systemie oświaty.
Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat.
Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola). Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internet).
Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat - okres stażu
2. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych:
- udział w pracach Rady Pedagogicznej;
- współpraca z Gronem Pedagogicznym - okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.