X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19276

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Informacje o nauczycielu:
1. Imię nazwisko:
2. Nauczyciel języka angielskiego
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
4. Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2012 r.
5. Opiekun stażu:
6. Posiadane kwalifikacje:
7. Potrzeby własne:
o podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji przedmiotowo-metodycznych,
o doskonalenie warsztatu pracy,
o rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów oraz wspieranie ich aktywności twórczej,
o poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji obowiązującej w danej placówce,
o dążenie do podnoszenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


§ 7
1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia:

UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO.

(Tabela - dop. red.)

L.p. Formy realizacji
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Uczestnictwo bądź współpraca w stałych szkolnych komisjach przedmiotowych oraz doraźnie powoływanych (komisje egzaminacyjne.)
3. Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek.
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, konkursów.
5. Współpraca z Radą Rodziców.
6. Kontakty z rodzicami i opiekunami.
7. Współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną. Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej.

8. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
9. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
10. Nadzór nad programem Uniwersytet Gimnazjalisty w ramach EFS Kapitał Ludzki


Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia:

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.
L.p. Formy realizacji
1. Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
2. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.
3. Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, konferencjach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania.
4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki prowadzenia zajęć lekcyjnych, pracy z uczniem słabym, zdolnym.
5. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.
6. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Analiza i ocena działań.
7. Udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych.

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust 1 ust. 3 Rozporządzenia:

POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY.

L.p. Formy realizacji
1. Uczestnictwo w konsultacjach, kursach dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego
2. Analiza dokumentacji.
a) Karta Nauczyciela.
b) Rozporządzenie MEN z 3. sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

c) Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.

d) Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
e) Rozporządzenie MEN z 19. kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
f) Ustawa o systemie oświaty.
g) Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet)
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach www.

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DZIAŁANIU.

L.p. Formy realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu.

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

• Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem.

• Obserwacje lekcji opiekuna stażu i ich omówienie.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Samoocena pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie i modyfikowanie planów wynikowych
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plansze, testy, prezentacje multimedialne.
• Organizowanie wystaw prac uczniów.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne
• Opracowanie materiałów metodycznych oraz prezentacja i udostępnienie ich innym nauczycielom

3. Publikowanie własnych prac:
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia:
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.
L.p. Formy realizacji
1. Reprezentowanie szkoły poprzez udział uczniów uzdolnionych w szkolnych konkursach z języka angielskiego oraz organizowanych przez inne szkoły na terenie powiatu, województwa.
2. Współorganizowanie i współudział w uroczystościach szkolnych.
3. Aktualizowanie strony www w tematyce działalności koła języka angielskiego oraz międzynarodowej działalności szkoły.
4. Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych, klasowych.
5. Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów i turniejów wiedzy.
6. Przygotowanie uczniów do konkursów. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych. Wspomaganie uczniów słabych na zajęciach kółka jęz.
7.
Kontakt z mediami w celu promowania pozytywnego wizerunku szkoły i ucznia:
a. publikacje w prasie lokalnej
b. materiały w lokalnej rozgłośni radiowej
c. artykuły na stronie internetowej gminy
8. Zainteresowanie aktualnymi problemami społecznymi, lektura czasopism, prasy lokalnej.
9. Rozwiązywanie aktualnych problemów natury wychowawczej na forum klasy bądź też poza nią.
10. Przeprowadzanie ankiet i rozmów z wychowankami, konsultacje indywidualne z rodzicami,
11. Spotkania z rodzicami, omawianie postępów w nauce i zachowania uczniów.

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia:
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

L.p. Formy realizacji
1. Korzystanie ze szkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej
2. Współtworzenie i aktualizowanie strony internetowej o działalności koła języka angielskiego.
3. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
4. Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego (rzutnik multimedialny, skaner, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa)
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera – pisanie konspektów, sprawozdań.
6. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej (lekcje z Internetem, ankiety, zadania)
7. Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www, i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami.
8. Tworzenie baz łączy do stron www z zakresu dydaktyki j. angielskiego.
9. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony WWW – publikacje.
10. Załączanie materiałów na blog’u w ramach projektu Comenius, współtworzonego przez naszą szkołę i międzynarodowych partnerów.
11 Utrzymywanie kontaktu z nauczycielami z innych krajów za pomocą poczty elektronicznej.
12. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia:

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.
L.p. Formy realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
• Uzupełnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do prezentacji siebie na forum.
• Aktywna praca nad samokształceniem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
• Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek.
• Realizacja zadań wychowawczych
• Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych, utrzymywanie porządku na terenie szkoły.
3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp.

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia:

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.
L.p. Formy realizacji
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Plan rozwoju szkoły, Program wychowawczy, Szkolny program profilaktyki, Szkolny System Oceniania. Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu.
3. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.