X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19253

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciela stażysty (pedagog szkolny)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MAGDALENY ACHTELIK - ARNDT
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
CZAS STAŻU OD 01.09.2012 – 31.05.2013 r.

I. Dane osobowe
Imię i nazwisko: mgr Magdalena Achtelik - Arndt
Nauczany przedmiot: pedagog szkolny
Posiadane wykształcenie : magister pedagogiki
specjalność – praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Karola Miarki w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5, 43 – 140 Lędziny

II. Staż
Opiekun stażu: mgr Zyta Barcik
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Przewidywana data ukończenia stażu: 31.05.2013r.

III. Cel główny

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli- Dz. U. Nr 260, poz.2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580

IV. Cele szczegółowe

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
5. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym obserwowane zajęcia.
6. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
7. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
8. Pełnienie obowiązków pedagoga – zgodnie z przydziałem czynności.

V. Plan rozwoju zawodowego

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
*(§6 ust.2 pkt 1).

Lp ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu w formie tradycyjnej lub multimedialnej.

Wrzesień/ Październik- 2012 r.
Poznanie wymagań dot. uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2.
Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.

Rozmowy i konsultacje dot. sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.
Wrzesień-2012 r.
Omówienie zasad współpracy. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień- 2012 r
Plan Rozwoju Zawodowego.

4.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji itp.
Wrzesień- 2012 r. / Maj- 2013 r.
Wspomniane dokumenty – Teczka stażysty.

5.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, sposobem realizowania zastępstw, dziennikami lekcyjnymi.

Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Wrzesień- 2012 r. / Maj- 2013 r.
Organizacja zajęć własnych.
Udział w lekcjach i spotkaniach zespołów. Dokonywanie własnych wpisów w dziennikach.

6.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
• Statut Szkoły
• Plan Pracy Szkoły
• Program Profilaktyki Szkoły
• Program Działań Wychowawczych Szkoły
• Szczegółowe warunki i zasady oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w Szkole

Wrzesień/ Październik- 2012 r.
Notatki własne.


7.
Udział w zespołach i komisjach działających na terenie szkoły.
Poznanie ich zasad działania, planów pracy.

• Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu wychowawczego.
• Udział w pracach zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej, komisji do spraw programu profilaktyki.

Wrzesień- 2012 r. / Maj- 2013 r.
Listy obecności na Radach Pedagogicznych, Zespołach.
Plan pracy i harmonogram pracy zespołu wychowawczego.

8.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi.

Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć dydaktycznych.
Wrzesień- 2012 r./ Maj- 2013 r.
Notatki własne, zaświadczenie z uczestnictwa w szkoleniu BHP.

9.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Maj- 2013 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

10.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj- 2013 r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1.
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Analiza Literatury specjalistycznej.

Wrzesień- Październik 2012r. Bibliografia, notatki własne.

2.

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, wewnątrzszkolnym i samokształceniu.

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Lektura czasopism i książek o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i fachowej, udział w zewnętrznych formach doskonalenia.
Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego;
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- udział w pracy Zespołów Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej;
Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- udział w różnego rodzaju kursach , szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach organizowanych przez PPP
Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach pogłębiających wiedzę z zakresu wychowania i nauczania.

Wrzesień- 2012 r./ Maj- 2013r.

Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu, sprawozdania. Protokoły, listy obecności.
Notatki własne.

3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/dyrektora/wicedyre-ktora szkoły-hospitacje.

Opracowanie konspektów, konsultacja z opiekunem stażu, analiza i opracowanie wyników przeprowadzonych zajęć.
Wrzesień- 2012 r./ Maj- 2013 r.

Scenariusze i konspekty zajęć.

4.
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
.
Wykonywanie pomocy naukowych, opracowywanie kart pracy ucznia.
Wrzesień- 2012 r./ Maj- 2013 r.
Gromadzone karty pracy ucznia, pomoce naukowe.

5.
Modyfikowanie warsztatu pracy w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów
Diagnoza potrzeb emocjonalno-społecznych wśród uczniów na podstawie wywiadu z wychowawcą klasy, rodzicem, po zapoznaniu się z opinią z PPP;
Dostosowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb uczniów;
Praca w grupach terapeutycznych z uwzględnieniem potrzeb uczniów

Wrzesień 2012r./ Maj 2013r.
Dziennik pedagoga, opinie z PPP, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

6.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera,
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego oraz wybranych konspektów lekcji,
przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

Wrzesień- 2012 r./ Maj- 2013 r.
Nośnik z elektronicznym zapisem dokumentacji dot. stażu.
Adresy portali internetowych z zamieszczonymi materiałami.

7.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, samoocena.
Wrzesień- 2012 r./ Maj- 2013r.
Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym potwierdzone opinią opiekuna stażu.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3).

Lp ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1.
Zapoznanie się z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły.
Analiza programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.
Wrzesień/ Październik- 2012 r.
Notatki własne.

2.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Rozmowy z wychowawcami klas, analiza dokumentów.
Wrzesień- 2012r./ Maj- 2013 r.
Potwierdzenie wychowawców, opiekuna stażu, notatki własne

3.
Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i lokalnych.

Obserwacja własna, rozmowy z uczniami, nauczycielami, wnioski wyciągnięte z rad pedagogicznych poświęconym zagrożeniom wieku dorastania;
Współpraca z psychologiem szkolnym oraz pedagogiem specjalnym;
Kontakt z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Wrzesień 2012r./ Maj 2013r.
Dziennik pedagoga, notatki własne

4.
Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów celem udzielenia im pomocy.

Rozmowy z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz pedagogiem specjalnym;
Współpraca z pedagogiem oraz pedagogiem specjalnym w celu pomocy w/w dzieciom.

Wrzesień 2012r./ Maj 2013r.
Notatki własne, Notatki służbowe; dziennik pedagoga.

5.

Diagnozowanie różnych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów.

Diagnoza potrzeb emocjonalnych uczniów;
Diagnoza środowiska rodzinnego;
Współpraca z rodzicami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego ich dzieci;
Konsultacje z wychowawcami klas na temat określonego dziecka;
Udział w zespołach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespole Wychowawczym.

Wrzesień 2012r./ Maj 2013r.
Dziennik pedagoga, Notatki własne oraz notatki służbowe; protokoły z zespołów wychowawczych

5.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Planowanie, pomoc w organizacji, lub udział w organizowanych wydarzeniach dotyczących życia szkoły.

Koordynacja akcji dobroczynnej „Szlachetna Paczka” na terenie Szkoły.

Wrzesień 2012r./ Maj 2013 r.

Wrzesień 2012r. / Styczeń 2013r. Dokumentacja szkolna, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych, notatki własne

Notatki własne z konsultacji z Wolontariuszem akcji – Ewą Ścierską.
Dokumentacja fotograficzna ze zbiórki na terenie szkoły.

6.
Pełnienie roli opiekuna dzieci.
Opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych;
Opieka nad uczniami podczas imprez wewnątrzszkolnych;
Zastępstwa

Wrzesień 2012 r.-/ Maj 2013 r.
Karty wycieczki, Dziennik pedagoga, Dzienniki lekcyjne.

7.
Nawiązanie współpracy z wychowawcami.

Rozmowy, konsultacje,
uwagi, wnioski, opinie o
uczniach.

Wrzesień 2012 r.-/ Maj 2013 r.
Odpowiednie potwierdzenia.

8.
Nawiązanie współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny (m.in. PPP, PCPR, MOPS, Sąd Rodzinny, kuratorzy sądowi, Policja itp.)
Udział w zajęciach organizowanych przez poradnie, współpraca z sądem i kuratorami sądowymi, praca w ramach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego
Wrzesień 2012 r.-/ Maj 2013 r.
Stosowne potwierdzenia, notatki własne

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
*(§6 ust.2 pkt 4).

Lp ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
Październik- 2012 r.
Scenariusze zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu.

2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Obserwacja, omówienie i zapisanie jej wyników.
Wrzesień- 2012 r. / Maj- 2013 r.

Wnioski z obserwacji.

3.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Wrzesień- 2012 r. / Maj- 2032 r.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

4.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Maj- 2013 r.
Teczka stażysty.

Opracowała: Magdalena Achtelik - Arndt

Lędziny, 14 września 2012 roku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.