X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18601
Przesłano:

Respektowane są normy społeczne. Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ..................................
W ROK SZKOLNY 2011/2012

OBSZAR I

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY
3.1. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE


1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
• Zebranie wszechstronnych informacji o organizacji warunków bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
• Zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce

2. Zakres diagnozowania:
• Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola”. Wymaganie: 1.3. Respektowane są normy społeczne

3. Pytania kluczowe:
• Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła?
• W jaki sposób działania te są dokumentowane?
• Jak często ocenia się skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych?
• Jakie zachowania prezentują uczniowie na terenie szkoły i poza nią?
• W jaki sposób szkoła reaguje na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu ?
• W jaki sposób szkoła reaguje na inne zachowania niepożądane wychowawczo?
• W jaki sposób wzmacnia się wzorowe zachowania uczniów?
• Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
• Czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki oraz regulaminy obowiązujące w szkole?
• Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów? Jaka jest charakterystyka społeczna uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia?
• Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie? Z jakich źródeł pochodzą zagrożenia?
• Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?
• Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje?
• Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyniki tej diagnozy są wykorzystywane?
• Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania?
• Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie (eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

OPRACOWANIE WYWIADU GRUPOWEGO NAUCZYCIELAMI

1. W jaki sposób szkoła reaguje na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu :

• informowanie rodziców i ustalenie wspólnego frontu oddziaływania wychowawczego,
• odwoływanie się do zawartych umów, kontraktów,
• stosowanie systemu kar ,
• tłumaczenia i rozmowy z dzieckiem,
• współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną


2. W jaki sposób szkoła reaguje na inne zachowania niepożądane wychowawczo:

• informowanie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka,
• współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
• odwoływanie się do zawartych kontraktów,
• rozmowa z wychowawcą i dyrektorem szkoły,
• negatywny wpis w zeszycie uwag


3. W jaki sposób wzmacnia się wzorowe zachowania uczniów:

• nagrody w różnorodnych formach (rzeczowe, wyjazdy do kina),
• pochwała na apelu przez dyrektora szkoły,
• stypendia (gminne, marszałkowskie)ROZMOWA Z DYREKTOREM SZKOŁY
1. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła?
- szkolenia uczniów przez przedstawiciela Policji czy Straży Pożarnej,
- konkursy o tematyce bezpieczeństwa,
- współpraca szkoły z Sądem Rejonowym w Kartuzach,
- zajęcia z wychowania do życia w rodzinie,
- lekcje wychowawcze,
- udział uczniów w przedstawieniach teatralnych o tematyce profilaktycznej

2.W jaki sposób te działania są dokumentowane?
Wynika to z zaplanowanych realizowanych działań, które odnotowywane są:
- w dziennikach lekcyjnych

3. Jak często ocenia się skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych?
Dwa razy w roku kiedy jest dokonywana analiza dokumentów wychowawców:
- analiza ocen z zachowania uczniów

4. Jakie zachowania prezentują uczniowie na terenie szkoły, w klasie, poza szkołą?
- na terenie szkoły: wszelkie objawy agresji, konflikty rówieśnicze są na bieżąco rozwiązywane, w razie potrzeby wzywani są rodzice, stosowany jest system kar i nagród wg. Statutu Szkoły,
- w klasie: konflikty klasowe rozwiązują wychowawcy
- poza szkoła: te konflikty należą do rzadkości, w razie potrzeby nawiązywana jest współpraca z rodzicami, kuratorem i Policją.
OPRACOWANIE ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

*BADANIU PODDANO 30 UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

- czworo uczniów ze szkoły podstawowej odpowiedziało, że boi się uczniów starszych

*BADANIU PODDANO 60 UCZNIÓW Z GIMNAZJUM

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

- 20 % uczniów gimnazjum odpowiedziało, że boją się agresywnych zachowań, poniżania i szarpania, wyśmiewania i braku akceptacji ze strony rówieśników i nauczycieli


OPRACOWANIE ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW

Ankieta do rodziców została przeprowadzona podczas wywiadówki
Po przeanalizowaniu ankiety z rozbiciem na rodziców uczniów
I-III SP, IV-VI SP i I-III G wyniki kształtują sie następująco:
• I-III SP (20 rodziców wypełniło ankietę)
1. Czy Pani/Pana dziecko czuje sie bezpiecznie w szkole?
zdecydowanie tak zaznaczyło 15 rodziców (75%)
raczej tak - 5 rodziców (25%)
raczej nie - 0 (0%)
zdecydowanie nie - 0 (0%)
2. Z jakim miejscem lub sytuacją związane było poczucie zagrożenia
u dziecka? (jeśli takie wystąpiło)
18 rodziców pozostawiło puste miejsce, jeden rodzic napisał "nie" oraz jeden rodzic napisał "nie było"
3. Czy pracownicy szkoły zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci w szkole?
zdecydowanie tak zaznaczyło 14 rodziców (70%)
raczej tak - 5 rodziców (20%)
raczej nie - 1 (5%)
zdecydowanie nie - 0 (0%)
• IV-VI SP (18 rodziców wypełniło ankietę)
1. Czy Pani/Pana dziecko czuje sie bezpiecznie w szkole?
zdecydowanie tak zaznaczyło 8 rodziców (44,4%)
raczej tak - 9 rodziców (50%)
raczej nie - 1 (5,6%)
zdecydowanie nie - 0(0%)
2. Z jakim miejscem lub sytuacją związane było poczucie zagrożenia
u dziecka? (jeśli takie wystąpiło)
18 rodziców pozostawiło puste miejsce
3. Czy pracownicy szkoły zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci w szkole?
zdecydowanie tak zaznaczyło 8 rodziców (44,4%)
raczej tak - 9 rodziców (50%)
raczej nie - 1 (5,6%)
zdecydowanie nie - 0 (0%)
• I-III G (19 rodziców wypełniło ankietę)
1. Czy Pani/Pana dziecko czuje sie bezpiecznie w szkole?
zdecydowanie tak zaznaczyło 6 rodziców (31,6%)
raczej tak -11 rodziców (57,9%)
raczej nie - 1 (5,3%)
zdecydowanie nie - 1 (5,3%)
2. Z jakim miejscem lub sytuacją związane było poczucie zagrożenia
u dziecka? (jeśli takie wystąpiło)
15 rodziców pozostawiło puste miejsce, dwóch rodziców napisało "nie" oraz jeden rodzic napisał "Presja ze strony starszych kolegów", jeden rodzic napisał "Sytuacja między uczniami konflikty słowne i bicie np. gryzienie, wyzywanie, ubliżanie"

3. Czy pracownicy szkoły zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci w szkole?
zdecydowanie tak zaznaczyło 6 rodziców (31,6%)
raczej tak - 11 rodziców (57,9%)
raczej nie - 2 (10,5%)
zdecydowanie nie - 0 (0%)


Z ankiety wynika, że w/g rodziców uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.
W klasach I-III SP aż 75% rodziców odpowiedziało "zdecydowanie tak" a 25 % "raczej tak". W klasach IV-VI SP 44,4% rodziców odpowiedziało "zdecydowanie tak" a 50 % "raczej tak". W klasach I-III G aż 31,6% rodziców odpowiedziało "zdecydowanie tak" a 57,9 % "raczej tak".
W nieznacznych przypadkach na pytanie - Z jakim miejscem lub sytuacją związane było poczucie zagrożenia u dziecka? (jeśli takie wystąpiło) rodzice umieścili takie wpisy: "Presja ze strony starszych kolegów", "Sytuacja między uczniami konflikty słowne i bicie np. gryzienie, wyzywanie, ubliżanie".
Na pytanie "Czy pracownicy szkoły zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci w szkole?" w klasach I-III SP aż 70 % rodziców odpowiedziało "zdecydowanie tak" a 20 % "raczej tak". W klasach IV-VI SP 44,4% rodziców odpowiedziało "zdecydowanie tak" a 50 % "raczej tak". W klasach I-III G aż 31,6% rodziców odpowiedziało "zdecydowanie tak" a 57,9 % "raczej tak".
Dodatkowo są pełnione dyżury zgodnie z harmonogramem, nauczyciele wywiązują się z obowiązku dyżurowania podczas przerw międzylekcyjnych. Dyżury odbywają się na boisku szkolnym, holu pawilonu, obiekcie szkoły podstawowej oraz w świetlicy podczas dożywiania. Obiekty szkolne a w tym przede wszystkim boiska, "tył" szkoły oraz wejścia monitorowane są przez kamery oraz panią sekretarkę. Obiekty szkolne również monitorują pracownicy niepedagogiczni.

WNIOSKI WYNIKAJACE Z ANALIZY DZIENNIKÓW LEKCYJNYCH

Po przeanalizowaniu 7 dzienników lekcyjnych tj. od klasy IV do III g można zauważyć wpisy dotyczące WSO i obowiązujących regulaminów w szkole, ale rzuca się w oczy fakt, że wpisy te nie są ujednolicone i właściwie nie wiadomo, czy zna je wszystkie.
Wpis "Bezpieczna droga do szkoły" lub nieco zmieniona forma znajduje się we wszystkich dziennikach lekcyjnych.
Na temat regulaminów szkolnych są przeróżne wpisy"
"Moje prawa i obowiązki"
"BHP w szkole"
"WSO"
"Zapoznanie ze statutem i regulaminami obowiązującymi w szkole"
"Prawa i obowiązki ucznia"
"Jak się zachowujemy i uczymy"
W jednym dzienniku brak zapisu aby była rozmowa na temat jakichkolwiek regulaminów szkolnych.
Jeśli chodzi o zapisy dotyczące konkretnych przedmiotów to
"Zasady bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego" znajduje się w 5 dziennikach.
"Regulamin szkolnej pracowni komputerowej" oraz wpis "Prawa i obowiązki użytkownika" znajduje się w 4 dziennikach na 5 klas uczących się informatyki.
"Regulamin pracowni na lekcjach techniki" znajduję się w 4 dziennikach
Temat "Regulamin pracowni chemicznej" znajduje się w 1 dzienniku oraz temat "Przepisy bhp i regulamin pracowni chemicznej" też w 1 dzienniku na 4 klasy.
W dziennikach znajdują się też zapisy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa wynikającego z istoty tematyki przedmiotu i tak:
"BRD", "Prawa autorskie", "Higiena pracy przy komputerze", "Ochrona przeciwpożarowa w szkole", "Droga ewakuacyjna" i wiele innych.
W dniu 29.09.2011 roku został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy dla wszystkich obecnych w szkole.
Zaobserwowano, że aż w 5 dziennikach nie ma wpisu, że rodzice zostali zapoznani z WSO.
Nasuwa się tu wniosek, że trzeba ustalić jednolite zasady i wpisy dotyczące zapoznawania uczniów i rodziców z obowiązującymi przepisami szkolnymi oraz podać rodzicom adres strony internetowej na której się one znajdują.

WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

W dziennikach lekcyjnych prowadzone są notatki dotyczące uwag pozytywnych i negatywnych, które są na bieżąco uzupełniane przez wszystkich nauczycieli. Z analizy losowo wybranych dzienników i planów wychowawczych wynika, że na lekcjach w czasie roku szkolnego prowadzone są rozmowy dotyczące zachowań uczniów, analizowane są postępy w nauce i zachowaniu. Przy okazji tematyki dotyczącej kulturalnego zachowania uczniowie poddają się autorefleksji.
Przykłady tematów:
"Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą"
"Rola słów: dziękuję, proszę, przepraszam"
" Co to są wulgaryzmy? Dlaczego nie powinno się ich używać?

Z analizy losowo wybranych dzienników lekcyjnych i planów wychowawczych klas wynika że na godzinach wychowawczych realizowane są założenia szkolnego programu profilaktyki i wychowawczego. Uczniowie biorą też udział w przestawieniach profilaktycznych wystawianych w szkole i poza szkołą:
„Przepraszam Cię mamo”,
„Przemoc w sieci internetowej”.
wycieczkach edukacyjnych
oraz apelach porządkowych i pochwalnych.

WNIOSKI DOTYCZĄCE UWAG UCZNIÓW

W tym punkcie trzeba dobrze się zastanowić i poddać refleksji swoje działania, które mają wpływać na zmniejszenie (eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Po przeanalizowaniu wpisów w dziennikach lekcyjnych zauważyć można, że zachowania uczniów budzą wiele zastrzeżeń. Często uwagi dostają ci sami uczniowie, niektóre nazwiska powtarzają się nagminnie. Z obserwacji i wypowiedzi nauczycieli z poza naszej szkoły oraz różnych gości odwiedzających naszą placówkę przy różnych okazjach słyszy się właściwie same pochlebne wypowiedzi. Jest grono uczennic i uczniów dbających o wizerunek szkoły, chętnych do pomocy przy organizacji wszelkich imprez. Uczniowie nasi podczas konfrontacji z osobami z poza szkoły prezentują właściwą postawę. Najwięcej jest uwag dotyczących zachowania uczniów na lekcji. Wydaje się, że niektórzy uczniowie wręcz prześcigają się w ich "zdobywaniu".
Po przeanalizowaniu wpisów w dziennikach widać, że są to uwagi różnego typu:
nagminne ucieczki z lekcji,
zażywanie tabaki,
palenie papierosów,
wulgaryzmy,
kłamstwa,
aroganckie zachowania wobec nauczycieli,
bierność na lekcjach, brak zaangażowania,
brak ćwiczeń, podręczników,
celowe spóźnianie się na lekcje,
zdarzają się też wpisy dotyczące kradzieży.
Rekordziści mają nawet po około 30 negatywnych wpisów różnego typu.
Obserwuje się pogłębiający co rocznie brak ambicji.
Wydaje się, że należałoby postarać się o większą wstrzemięźliwość przy wpisywaniu uwag, a zadbanie o wprowadzenie większej dyscypliny, jasnych zasad i konsekwencji w ich respektowaniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.