X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1856
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres szkoły:
Opiekun stażu: …………………….

TERMINARZ:

Czas trwania stażu: 1.09.2007 r. – 31.05.2007 r.
Data przyjęcia planu:……………… ……………………………
(pieczęć i podpis Dyrektora)

Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ……………

……………………………
(pieczęć i podpis Dyrektora)

Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego:...................


CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
- poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
- obserwację zajęć opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym;
- prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich.

3. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

4. Pogłębianie wiedzy o środowisku uczniów i ich problemach (m.in.: pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas).


Akty prawne:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674),
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593).


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust. 2 pkt 1).

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI
1.
1) Poznanie procedury awansu zawodowego. 2) Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
VIII 2007 r. - IX 2007 r.
Przedstawienie planu rozwoju zawodowego. Rozpoczęcie stażu.
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
IX 2007 r. – V 2008 r.
Organizacja zajęć własnych.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące współpracy w trakcie odbywania stażu, ustalenie zakresu obowiązków.
IX 2007 r.
Współpraca z opiekunem stażu
4. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: statutem szkoły, programem dydaktyczno-wychowawczym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania itp.
IX 2007 r. – X 2007 r.
oraz na bieżąco
1) Notatki własne.
2) Znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3) Stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej.
4) Przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania.

5. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej, m.in.: dziennikiem lekcyjnym.
IX 2007 r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
6. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.
1) Udział w szkoleniu.
2) Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.
3) Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Okres stażu.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji.
Okres stażu.
Teczka stażysty.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.
V – VI 2008 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
V – VI 2008 r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust. 2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. (§6.1.4)
1) Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

2) Lektura czasopism metodycznych, pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej, jak i metodycznej. Okres stażu.
1) Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
2) Sprawozdania, notatki własne.

3) Pisemna prezentacja jednej książki.
4) Pisemne omówienie tematyki wybranych numerów czasopism.
5) Recenzja wybranego artykułu.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy z uwzględnieniem metod aktywizujących.
1) Wykorzystanie metod aktywizujących w prowadzonych zajęciach.
2) Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne.
Okres stażu. 1) Konspekty.
2) Pomoce dydaktyczne.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
1) Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
2) Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
3) Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu oraz płyt multimedialnych.
4) Wykorzystywanie komputera do przygotowywania scenariuszy lekcji, testów itp.
5) Wykorzystanie materiałów dostępnych w Internecie.
6) Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Okres stażu. 1) Publikacje, konspekty, testy, materiały opracowane komputerowo.
2) Płyta z zapisem elektronicznym.
3) Prezentacja multimedialna.
4. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły. Udział w seminariach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, itp.
Okres stażu.
Potwierdzenia udziału, zaświadczenia, świadectwa.
5. Współorganizowanie zajęć pozalekcyjnych.
1) Prowadzenie zajęć w zależności od potrzeb, zainteresowań uczniów.
2) Przygotowywanie uczniów do konkursów.
3) Redagowanie gazetki szkolnej.
Okres stażu.
Plan zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu, zaświadczenia, notatki własne.
6. Udział w przedsięwzięciach określonych w harmonogramie imprez i uroczystości szkolnych.
1) Udział w zorganizowaniu imprezy szkolnej.
2) Sprawowanie opieki w trakcie zabaw i imprez szkolnych,
Okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne, nagrania, harmonogramy, scenariusze imprez.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust. 2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Zdobywanie informacji na temat środowiska uczniowskiego ze szczególnym uwzględnieniem niektórych przypadków.
1) Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
2) Rozmowy i współpraca z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
3) Kontakty z rodzicami uczniów.
Okres stażu.
1) Notatki.
2) Znajomość problemów uczniów.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych.
1) Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
2) Udział w szkoleniach.
3) Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym.
Okres stażu.
1) Lista lektur.
2) Streszczenia wybranych pozycji.
3) Notatki, zaświadczenia, potwierdzenia itp.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust. 2 pkt 4).

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
1) Opracowanie konspektów lekcji, konsultacja, analiza.
2) Omawianie i analizowanie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Okres stażu. 1) Konspekty lekcji (potwierdzone przez opiekuna stażu).
2) Wnioski z zajęć (dołączone do konspektów).


2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Okres stażu.
Karty hospitacji, wnioski, notatki.

3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
1) Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
2) Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
Okres stażu.
1) Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
2) Notatki własne.


Czajków, dnia 29.08.2007 r. ……………………………….
(podpis nauczyciela stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.