X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1854
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Anna Drumińska
Szkoła Podstawowa w Mrocznie
Opiekun stażu:

Mroczno 2007

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. IX , X 2007r. - znajomość aktów prawnych, notatki
- stworzenie planu rozwoju.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem. - rozmowa z opiekunem, dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu. IX 2007r. - podpisanie przez opiekuna stażu dokumentu:
- określającego zasady współpracy,
- zawierającego harmonogram współpracy.
3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.,
§6 ust.1 pkt 1). - poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
(§6 ust.1 pkt 1 lit.a); analiza następujących dokumentów:
STATUT SZKOŁY , PROGRAM WYCHOWAWCZY(określenie zadań nauczyciela-wychowawcy), PROGRAM PROFILAKTYKI, ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY, SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW, KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY;
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
(§6 ust.1 pkt 1 lit.b),
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
(§6 ust.1 pkt 1 lit.c). IX 2007r. - znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
- znajomość dokumentów,
- znajomość i przestrzeganie przepisów BHP,
- przestrzeganie
procedur związanych
procesem
oceniania,
– sporządzenie planu wynikowego,
– prawidłowy zapis tematów, prowadzenie dziennika lekcyjnego.
Doskonalenie zawodowe
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności. - autorefleksja, analiza możliwości rozwoju. IX 2007r.
Okres stażu - wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
2. Doskonalenie warsztatu oraz metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej. - udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu,
- udział w kursach i zajęciach organizowanych przez ODN,
- lektura publikacji. Okres
stażu - zaświadczenia,
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
- bibliografia.
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (Rozp. MENiS z dnia
1 grudnia 2004r.,
§6 ust.1 pkt 2). - hospitowanie lekcji w terminach zgodnych z zapisem w harmonogramie współpracy,
- omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym
(§6 ust.1 pkt 2; §6 ust. 2 pkt 4 ). Okres stażu - scenariusze hospitowanych lekcji,
-zapis wniosków i uwag sformułowanych przez prowadzącego zajęcia,
- analiza porównawcza sposobów przeprowadzania lekcji.
4. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły. Omawianie przeprowadzonych zajęć (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.,
§6 ust.1 pkt 3;
§6 ust.2 pkt 2). - opracowanie konspektów lekcji,
- omawianie lekcji
z obserwatorem
(§6 ust.2 pkt 4). Okres
stażu - konspekty lekcji,
- zapis wniosków sformułowanych przez obserwatora zajęć.
5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust.1 pkt 4). - udział w WDN,
- udział w lekcjach otwartych. Okres stażu - wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
6. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich problemów. Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozp. MENiS z dnia
1 grudnia 2004r.,
§6 ust.2 pkt 3).
Zdobywanie umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych ucznia. - przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami,
- udział w apelach i wycieczkach,
- uczestniczenie w imprezach środowiskowych,
- studiowanie literatury,
- ankiety,
- realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. Okres stażu - efektywna współpraca z uczniami i rodzicami
- harmonogram zebrań z rodzicami.
4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. - opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym,
- opracowanie scenariuszy zajęć. Okres stażu - scenariusze zajęć,
- udział w zebraniach zespołu przedmiotowego.
5. Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów. - gromadzenie informacji,
– dostosowanie wymagań edukacyjnych do
możliwości uczniów
zgodnie z zaleceniami
poradni psychologiczno-
pedagogicznej.
Okres stażu - wdrożenie wniosków do pracy.
6. Kształtowanie, promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów - organizowanie wyjazdów do muzeów, na wystawy przyrodnicze, wyjść w teren,
- przygotowanie do konkursów. Okres stażu - prowadzenie dokumentacji.
7. Udział w przedsięwzięciach określonych w KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY - udział w zorganizowaniu Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, Dnia Wiosny,
- zorganizowanie Balu Andrzejkowego dla uczniów,
- sprawowanie opieki w trakcie zabaw i imprez szkolnych. Okres stażu
8. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych. Okres stażu - konspekty lekcji
9. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji,
- przekazywanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań oraz o efektach rozwoju zawodowego. Okres stażu - konspekty lekcji,
- notatki z hospitacji lekcji.
10. Przygotowanie projektu sprawozdania. - dokonanie autoanalizy,
- sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego. VI 2008r. - projekt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.