X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18414
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Marty Elżbiety Frankowskiej


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 221 W WARSZAWIE

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

(realizowany od 01.09.2010r. do 31.05.2013r.)


§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej. *Przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego
*Przygotowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu w oparciu o analizę dokumentacji szkolnej (program wychowawczy, program profilaktyki).
*Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego nauczycieli.
*Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (kursy tematyczne, kwalifikacyjne, warsztaty), zgodnie realizacją zadań wynikających z potrzeb placówki i własnych zainteresowań.
*Aktywny udział w pracach zespołu kształcenia zintegrowanego.
*Studiowanie literatury pedagogicznej, poszukiwanie rozwiązań. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki z literaturą fachową
*Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, wymiana doświadczeń.
*Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. W ciągu stażu Biblioteczka multimedialna z aktami prawnymi
Zaświadczenia uczestnictwa w kursach
Potwierdzenie działalności
Dzienniczek lektur
Karty obserwacji zajęć, wnioski pohospitacyjne
Biblioteczka multimedialna z zaczerpniętymi pomysłami

Podwyższenie jakości pracy szkoły. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.
*Współtworzenia i aktualizacja dokumentacji wewnątrzszkolnej.
*Udział w tworzeniu narzędzi do pomiaru jakości pracy szkoły.
*Pełnienie funkcji opiekuna Małego Samorządu.
*Przygotowywanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych i zewnętrznych (praca indywidualna, zespołowa, pomoc w gromadzeniu materiałów).
*Przygotowanie i zrealizowanie projektów dotyczących:
-„Nasze zainteresowania”
-„Święta Wielkanocne”
* Dokumentowanie imprez kulturalnych i inicjatyw dla uczniów. Przygotowanie biuletynu pt. „Imprezy w naszej szkole”. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku. W ciągu stażu
Wzory współtworzonych dokumentów
Wzory dokumentów
Kopie dyplomów
Programy zrealizowanych projektów
Biuletyn

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno –wychowawczej. *Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korektyw pracy z dziećmi.
*Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.(ankiety dla rodziców)
*Przygotowanie własnych narzędzi :karty obserwacji klasy i samooceny uczniów. W ciągu stażu
Analizy testów
Ewaluacja ankiet, zastawienie wyników
Wzory kart


§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu technologii informatycznej
*Udział w kursach i szkoleniach. W ciągu stażu Zaświadczenia

Organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
*Przygotowywanie narzędzi przydatnych do pracy dydaktyczno- wychowawczej (karty pracy, scenariusze zajęć, testy , sprawdziany)
*Tworzenie dokumentacji szkolnej,
*Pisanie ocen półrocznych i końcowo rocznych. W ciągu stażu Wzory dokumentów, przykłady kart pracy, testów, dyplomów etc.

Opracowanie własnej strony internetowej *Przygotowanie projektu własnej strony internetowej i jej aktualizacja. Pierwszy rok stażu Adres strony internetowej
Udział w aktualizowaniu szkolnej strony internetowej.
*Przygotowywanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej. W ciągu stażu Kopie zamieszczonych materiałów

Opublikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
*Przygotowanie materiałów (plan rozwoju, scenariusze zajęć) do zamieszczenia na stronach portali edukacyjnych. W ciągu stażu Zaświadczenia

Prowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem technik multimedialnych.
*Opracowanie i przeprowadzenia zajęć z uczniami(prezentacje, tablica multimedialna). W ciągu stażu
Scenariusze zajęć, zdjęcia, zapisy prezentacji na nośnikach pamięci


§ 8 ust.2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych.
*Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć dla zaproszonych gości.
*Opracowanie i udostępnienie nauczycielom kształcenia zintegrowanego samodzielnie przygotowanych pomocy: scenariusze, karty pracy, materiały dydaktyczne. W ciągu stażu Scenariusze, konspekty, wzory kart pracy

Praca w zespole kształcenia zintegrowanego.
*Aktywny udział w pracach zespołu: wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji, podejmowanie decyzji dyd.- wych.
*Przygotowanie referatów wynikający z aktualnych potrzeb. W ciągu stażu Potwierdzenie działalności
Teksty referatów
Promocja własnych osiągnięć.
*Publikowanie opracowanych materiałów i pomysłów na przygotowanej stronie internetowej. W ciągu stażu

Pedagogizacja rodziców.
*Opracowanie i wygłoszenie referatów na klasowych spotkaniach z rodzicami. W zależności od potrzeb Protokoły spotkań z rodzicami, teksty referatów


§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu „Stop agresji”
*Wdrożenie programu, poprowadzenie cyklu zajęć, który pomoże zniwelować problem agresji wśród dzieci, który uwzględni współczesne problemy cywilizacyjne (integracja). Ewaluacja programu. W ciągu stażu
Program, zapisy w dziennikach lekcyjnych, teczka wychowawcy

Opracowanie i wdrożenie własnego programu realizowanego z uwzględnieniem elementów metody projektów „Nasze zainteresowania” *Opracowanie i wdrożenie programu rozwijającego zainteresowania uczniów i jego ewaluacja. W ciągu stażu Program, zapisy w dziennikach lekcyjnych, teczka wychowawcy


§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie, koordynowanie imprez kulturalno- rozrywkowych i społecznych dla uczniów. *Przygotowanie scenariuszy imprez klasowych, organizacja wycieczek, dyskotek, wyjść do kina, teatru.
*Angażowanie klasy w akcje społeczne: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata.
*Zorganizowanie hepenigu połączonego z konkursem plastycznym związanego z profilaktyką antynikotynową. W ciągu stażu Scenariusze, zdjęcia, poświadczenia udziału w akcjach


§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Komendą Stołeczną Policji.
*Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego przy współudziale pedagoga szkolnego. W ciągu stażu Potwierdzenie
Współpraca z Państwową Strażą Państwową.
*Zorganizowanie wycieczki do siedziby Straży Pożarnej.

W ciągu stażu Potwierdzenie
Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora Dzielnicowego Ośrodka Kultury na Woli
*Przygotowanie spektaklu świątecznego dla osób starszych. W ciągu stażu Potwierdzenie

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną.
*Kontakt z Poradnią, prelekcje dla rodziców. W ciągu stażu Potwierdzenie

Współpraca z Wydawnictwem Juka.
*Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa
*Udział szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo
*Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych W ciągu stażu
Potwierdzenie


§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
*Rozpoznanie problemy, ustalenie metod pracy z dziećmi, analiza podjętych działań i wnioski do dalszej pracy. W ciągu stażu Opis przypadków, karty obserwacji

Objęcie specjalistyczną opieką dzieci z problemami.
*Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Korzystanie z rad i zaleceń specjalistów podczas organizowania codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej.
*Kontakt z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną. W ciągu stażu Opinie, zaświadczenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.