X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18408
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Mirosława Walkiewicz
nauczyciel kontraktowy

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2013r.
Opiekun stażu:


Cel podstawowy:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

Cele opracowanego planu:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola,
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,
• Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola

I Sfera organizacyjna
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami (z dnia 15.11.2004r.),
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
- Ustawa o systemie oświaty.

- Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron Internetowych MENiS, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z dołączonym projektem planu rozwoju zawodowego.
- Napisanie planu rozwoju zawodowego, określenie specyficznych zamierzeń i działań.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu

4. Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki.
- Statut przedszkola,
- Regulaminy przedszkola,
- Plan rozwoju przedszkola

5. Zapoznanie się z planem rozwoju przedszkola.
- Analiza dokumentu

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, materiałów, pomocy,
- Podsumowanie pracy w pisemnych sprawozdaniach,
- Dokonanie samooceny za okres stażu,

II Sfera osobista
1. Samodoskonalenie.
- Studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej i psychologicznej. Śledzenie artykułów na stronach internetowych.

2. Doskonalenie zawodowe.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- warsztaty metodyczne,
- szkolenia
- konferencje

3. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.
- Współpraca z Gronem Pedagogicznym,
- Przygotowywanie materiałów do Rad Pedagogicznych Szkoleniowych
- Przygotowywanie materiałów do posiedzeń Rad Pedagogicznych,
- Protokołowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych,

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
- Opracowywanie miesięcznych planów dydaktycznych,
- Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, karty obserwacji.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- Tworzenie materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, przygotowywanie ściennych gazetek

6. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej - wykorzystanie programów komputerowych i Internetu w praktyce.
- Stworzenie spisu stron internetowych dotyczących propozycji scenariuszy zajęć, uroczystości,
- Wykorzystanie w procesie dydaktycznym kaset magnetofonowych, płyt CD,
- Opracowywanie za pomocą komputera pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, kart obserwacyjnych, ankiet,
- Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu programów:
- Microsoft Office (Word, Publisher)
- Paint
- Opracowywanie dokumentacji związanej z awansem w
programie Microsoft Office (Word),
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych z wykorzystaniem komputera i oprogramowania KIDSMART,
- Redagowanie gazetki przedszkolnej „Głosik” .
- Publikowanie własnych prac:
- Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
- Publikacje scenariuszy zajęć.

7. Podejmowanie działań na rzecz przedszkola oraz grupy:
a) Działania wynikające z realizowanych przez przedszkole zadań,
- Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości przedszkolnych:
- Dzień Edukacji Narodowej
- Pasowanie na
Przedszkolaka
- Andrzejki
- Dzień Babci i Dziadka
- Walentynki
- Bal Karnawałowy
- Dzień Ziemi
- Dzień Matki
- Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach : plastycznych, muzycznych, recytatorskich,organizowanych przez przedszkole lub inne placówki w środowisku lokalnym.
b) Podejmowanie zadań dodatkowych.
- Dostarczanie koleżankom zdjęć, materiałów do kroniki przedszkolnej.
- Redagowanie gazetki przedszkolnej „Głosik”.
- Opracowywanie materiałów dotyczących przedszkola do gazety lokalnej „Wieści ze Strzelna”, oraz innych mediów.
- Organizowanie spotkań z ludźmi związanymi ze sztuką,
- Wycieczka do Kościoła – spotkanie z lokalnym twórcą, oglądanie dzieł sztuki,
- Wizyta młodych artystów z liceum ogólnokształcącego w Strzelnie.
- Organizowanie konkursu plastycznego związanego z wydawaną przez przedszkole gazetką.
- Napisanie programu własnego z zakresu edukacji informatycznej dla dzieci 6 letnich z wykorzystaniem komputera i oprogramowania KIDSMART
- Napisanie programu własnego z zakresu edukacji plastycznej dla dzieci 5 letnich.

III Sfera dydaktyczna
1. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, konsultacja opracowanie konspektu zajęć, analiza.

2. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci.
- Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi.

3. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
- Prowadzenie zajęć w oparciu o program własny z edukacji informatycznej.
- Prowadzenie zajęć w oparciu o program własny z edukacji plastycznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania:
- Metoda projektu,
- Elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne w zajęciach ruchowych,

4. Rozwijanie u dzieci zainteresowań aktywnością plastyczną. - Częste uczestniczenie dzieci w zajęciach z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
- Wykorzystywanie w pracy z dziećmi różnych materiałów plastycznych.
- Prezentowanie prac dzieci w galerii przedszkolnej
- Wprowadzanie ćwiczeń manualnych – ćwiczenie sprawności motorycznej rąk.
- Zainteresowanie dzieci konkursami plastycznymi organizowanymi przez przedszkole i inne placówki.
- Praca z dziećmi uzdolnionymi plastycznie.

5. Praca z dzieckiem zdolnym i z mającym trudności w określonej sferze rozwoju.
- Prowadzenie systematycznej obserwacji.
- Opracowanie planu pracy z dzieckiem zdolnym:
- Praca indywidualna – rozwijanie zdolności dzieci.
- Opracowanie planu pracy z dzieckiem mającym trudności w określonej sferze rozwoju:
- Podejmowanie działań stymulujących – praca indywidualna z dzieckiem


IV Sfera wychowawczo-opiekuńcza
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- Opracowanie ankiety dla rodziców.
- Zebrania z rodzicami
- Spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców.

2. Współpraca z rodzicami
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

- Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości :
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Mamy.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Wzbogacanie sali w zabawki, książeczki, potrzebne materiały.
- Zachęcanie rodziców do pomocy w organizowanych imprezach przedszkolnych (np. szukanie sponsorów).

3. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i
dydaktycznych.
- Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci, obserwacja, dzieci, rozmowy wychowawcze
- Współpraca z rodzicami – rozmowy indywidualne na temat zachowań dzieci i ich problemów.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
- Rozwijanie u dzieci pozytywnych postaw wobec siebie.

4. Współpraca z logopedą.
- Współpraca przy diagnozie: podanie do wiadomości rodziców wyników, wypełnienie arkuszy obserwacyjnych.
- Wprowadzenie ćwiczeń poprawiających artykulację i wymowę.
- Zorganizowanie spotkania dla rodziców w ramach pedagogizacji.

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
- Kierowanie dzieci z trudnościami edukacyjnymi na badania
psychologiczno – pedagogiczne,
- Współpraca z psychologiem i pedagogiem w celu rozwiązywania problemów dzieci z trudnościami w określonej sferze rozwoju.

6. Rozwijanie u dzieci zainteresowania środowiskiem lokalnym
- Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
- Zorganizowanie zbiórek materiałów wtórnych:baterii, puszek, nakrętek
- Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, na cmentarz, do Straży Pożarnej, Kościoła, Izba Kujawska w Szkole Podstawowej itp.
- Współorganizowanie festynów rodzinnych na terenie przedszkola.
- Reprezentowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
- Niedziela Palmowa,
- Dzień Zaduszny,
- Dni Strzelna.


Opracowała: mgr Mirosława Walkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.