X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18384
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWGO
mgr Joanna Lange
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w
ZESPOLE SZKÓŁ
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(realizowany od 01.09.2012r. do 31.05.2015r.)


1
§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Uwagi

(Tabela - dop. red.)
1
Poznanie procedur awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego).
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan Rozwoju Zawodowego
2
Współpraca z opiekunem stażu.
1. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, opracowanie harmonogramu pracy.
2. Realizacja spotkań według planu.
- kontrakt
- harmonogram spotkań
3
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub/i dyrektora.
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- scenariusze zajęć
- wnioski i uwagi po przeprowadzonej lekcji
4
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- harmonogram zajęć
5
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
Statut Szkoły
WSO
Plan Wychowawczy Szkoły
Plan Pracy Szkoły
Program Profilaktyki
Regulaminy szkolne
- notatki
6
Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego nadających kwalifikacje i podnoszących kompetencje.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje oświatowe.
2. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
3. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach.
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu.
-świadectwa i zaświadczenia ukończonych form
- potwierdzenia uczestnictwa
7
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
1.Udział w lekcjach pokazowych oraz otwartych prowadzonych przez nauczycieli.
2. Udział w zebraniach.
3. Udział w spotkaniach WDN.
4. Opracowanie ciekawych scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.
6. Stosowanie w procesie wychowawczym aktywnych metod nauczania.
- potwierdzenie obecności
- karty pracy
- scenariusze zajęć i uroczystości
8
Planowanie pracy wychowawczej.
1. Opracowanie planów wychowawczych z uwzględnieniem szkolnego programu profilaktyki oraz programów edukacyjnych.

- plany pracy oddziału
- miesięczne plany pracy wychowawczej
9
Wprowadzenie ciekawych rozwiązań edukacyjnych oraz metod i form pracy.
1. Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci.
2. Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych.
3. Uczestniczenie w konkursach plastycznych.
zdjęcia

10
Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych.
1. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
- sporządzone karty pracy i testy
- zgromadzone pomoce dydaktyczne
11
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
1. Dokonywanie systematycznych zapisów w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
2. Pisanie planów miesięcznych pracy opiekuńczo- wychowawczej.
- adnotacje w dziennikach zajęć
- scenariusze lekcji


§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1
Realizacja celów terapeutycznych w ramach zajęć.
1. Umożliwienie korzystania dzieciom z różnych form zabaw, gier i konkursów w celu wyeliminowania poczucia osamotnienia i stresów związanych z chorobą.
2. Organizowanie imprez szkolnych.
3. Realizacja celu terapeutycznego-przygotowanie chorego ucznia do zadań, jakie czekają go po wyzdrowieniu:
Zapobieganie i pomoc choremu uczniowi w przezwyciężaniu jego trudności spowodowanych chorobą i obniżoną sprawnością psychofizyczną
Zaspokajanie potrzeb wynikających z wszechstronnego rozwoju i kształtowanie prawidłowego obrazu choroby i swojej osoby oraz optymistycznego widzenia swojej przyszłości.
- Scenariusze zajęć
2
Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej oraz stanu zdrowia uczniów.
1.Współpraca z personelem medycznym.
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem.
3. Współpraca z rodzicami bądź opiekunami prawnymi uczniów.
- adnotacje w dzienniku
3
Podejmowanie współpracy z instytucjami i osobami wspomagającymi szkołę, mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego.
1. Współpraca z instytucjami i ciekawymi osobami w miarę potrzeb organizacyjnych.
- adnotacje w dziennikach lekcyjnych
- podziękowania
4
Podejmowanie działań edukacyjnych związanych ze współczesnymi problemami społecznymi i cywilizacyjnymi.
1. Poruszanie problematyki takiej jak nałogi, media, przemoc na zajęciach pozalekcyjnych.
2. Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
3. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych.
4. Opracowanie scenariuszy zajęć z zakresu profilaktyki, prowadzonych w ramach zajęć pozalekcyjnych.
- program profilaktyczny
- plan wychowawczy oddziału
- wpisy w dzienniku
- dyplomy
- scenariusz zajęć


§ 7, ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1
Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej.
1.Samodzielne nabywanie umiejętności obsługi komputera.
2.Szkolenia - w miarę potrzeb.
- dokumentacja
2
Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej.
1. Opracowanie materiałów do pracy wychowawczej z zastosowaniem programów komputerowych.
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.
3. Opracowanie scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów, kart pracy i innych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programów komputerowych.
4. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- dyplomy
- podziękowania
- sprawozdania
- wpisy w dzienniku
- testy
- karty pracy

3
Opracowanie dokumentacji związanej ze stażem technikami komputerowymi.
1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
2. Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

- dokumentacja przebiegu stażu


§ 7, ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
1. Samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej, czasopism z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej, oraz psychologii.
2. Przeglądanie stron internetowych z zakresu wyżej wymienionych dziedzin.
- spis pozycji
- notatki

2
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych przy współpracy z pedagogiem.
1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, rozmowy wychowawcze.
współpraca z rodzicami, współpraca z personelem medycznym, pedagogizacja rodziców.
2. Budowanie relacji rodzic-szkoła wspomagające rozwój ucznia.
3. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.
- opis rozwiązywanych problemów - wpisy w dzienniku lekcyjnym
- dokumentacja


§ 7, ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty i obowiązujących w  szkole.
1. Zapoznanie się z przepisami oświatowymi – dotyczące systemu oświaty i karty nauczyciela.
2. Bieżąca analiza dokumentacji:
Statut Szkoły
Program Wychowawczy Szkoły
Plan pracy wychowawczej
Program rozwoju szkoły
Program profilaktyki.
- notatki
- potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
2
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
1. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.
2. Udział w pracach zespołów zadaniowych.
3. Udział w komisjach konkursowych.
- zapisy w protokołach
- listy obecności
3
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych przy współpracy z pedagogiem.
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, rozmowy wychowawcze, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.
2. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.

potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań, opis rozwiązywanych problemów, wpisy w dzienniku lekcyjnym, dokumentacja do PPP.

Zatwierdzono do realizacji Podpis Dyrektora Podpis stażysty

Bydgoszcz 21.08.2012r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.