X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18357
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacego sie o stopień nauczyciela kontraktowego

I. Informacje personalne

1. Imię i nazwisko nauczyciela: xxx
2. Opiekun stażu: xxx
3. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie
4. Czas stażu: 1.IX.2006 – 31.V.2007

II. Czynności organizacyjne

ZADANIA:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora
z innymi pracownikami.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Przygotowanie projektu sprawozdania
FORMY REALIZACJI ZADAŃ:
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego;
- bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem
- obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, spotkaniach Rady Pedagogicznej
- zbieranie informacji o realizacji zadań
- opis i analiza realizacji zadań planu rozwoju zawodowego, korzyści dla uczniów i placówki
DOWODY REALIZACJI:
- opracowanie niniejszego planu rozwoju zawodowego, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
- opracowanie zasad współpracy
- Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów
- gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
TERMIN REALIZACJI:
- xxx

III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)

Standard: Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły oraz dokumentację funkcjonującą w szkole

ZADANIE
1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
2. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: statut szkoły, regulamin pracy, WSO, program wychowawczy, profilaktyczny, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, rozkłady zajęć itp.
3. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
- zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty (Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN, plan rozwoju placówki, regulaminy, przepisy bhp i p. poż.), udział w Radach Pedagogicznych
- analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników, współtworzenie programu wychowawczego Zespołu i innych dokumentów szkolnych;
- udział w szkoleniu wewnętrznym, poznanie przepisów dotyczących higieny pracy uczniów
DOWODY REALIZACJI
- lista obecności na radach
- wpisy w dziennikach
- oświadczenie o znajomości przepisów
Standard: Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy
i wyciągania wniosków

ZADANIE
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
3. Udział we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
4. Dokumentacja własnych działań dydaktyczno-wychowawczych (prowadzenie kółka informatycznego, współtworzenie gazetki szkolnej Eurogim)
5. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas
6. Prace związane z wystrojem pracowni informatycznej
7. Opracowanie regulaminu pracowni informatycznej
8. Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i Internetu w pracy pedagogicznej
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
- obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć
- opracowanie konspektu zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
- udział w kursach, szkoleniach doskonalących, udział w konferencjach, warsztatach
- gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
- opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników
- gazetki tematyczne
- opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejącego regulaminu
- praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami
DOWODY REALIZACJI

- arkusze obserwacji lekcji
- konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
- zaświadczenia- scenariusze zajęć,
-plany wynikowe, ankiety
- ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych oraz przedstawienie opracowanych kryteriów ocen dyrekcji
- potwierdzenia
- scenariusze lekcji
Standard: Posiada wiedzę z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umie poszukiwać
źródeł informacji o uczniu

ZADANIE
1. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz ich problemów dydaktycznych
2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ucznia
3. Współpraca z instytucjami wspierającymi w ramach działań opiekuńczo-wychowawczych i promujących placówkę szkolną (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Opieka Społeczna, GKRPA, OSP Krzeszów i inne)
4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
- rozmowa, wywiad
- studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
- własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym, wspólne rozwiązywanie problemów
- udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i współtworzenie scenariuszy
DOWODY REALIZACJI
- charakterystyka klasy w przygotowanej przez siebie formie
- wyniki we współpracy z uczniem
- spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy
- potwierdzenia


Plan był przygtowany w formie tabeli.qq

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.