X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18027
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie za I półrocze

POSUMOWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OSIĄGNIĘC I NIEDOCIĄGNIĘC DZIECI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE.
Dzieci 3 letnie.


Grupa I – dzieci 3 letnie liczy 26 dzieci (16 dziewcząt i 10 chłopców), z czego czworo dzieci doszło w ciągu semestru. Większość dzieci po raz pierwszy zetknęła się z przedszkolem we wrześniu, co sprawiło, że wrzesień nie obył się bez płaczu, obaw i stresu zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na programie wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, na podstawie planów sporządzanych na bieżące miesiące oraz na podstawie rocznego planu działania naszego przedszkola. Wszystkie tematy zaplanowane w planach miesięcznych zostały zrealizowane.
MOCNE I SŁABE STRONY:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Mocne strony:
-starają się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych,
-obdarzają zaufaniem dorosłych i dzieci z grupy,
Słabe strony:
-słabo radzą sobie w sytuacjach trudnych i nowych, nie przewidują skutków swoich zachowań.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
Mocne strony:
-większość samodzielnie korzysta z toalety, myje, wyciera ręce i twarz,
-właściwie zachowują się przy stole w czasie posiłków,
Słabe strony:
-niektóre dzieci mają kłopoty z utrzymaniem porządku w czasie zabawy i odłożeniu zabawek po jej zakończeniu.


3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Mocne strony:
-bardzo chętnie uczą się nowych rzeczy,
-chętnie uczestniczą w zajęciach i zabawach,
-poprawiła się mowa dzieci,
-potrafią dłużej skupić się na wykonywanym zadaniu,
Słabe strony:
-niektóre dzieci mają problemy ze skupieniem uwagi na zajęciach

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Mocne strony:
-klasyfikują przedmioty, wiedza, co do czego pasuje, wyszukują przedmioty podobne i różniące się od siebie,
-chętnie manipulują różnymi przedmiotami,
Słabe strony:
-mają problem z przewidywaniem skutków niektórych manipulacji na przedmiotach.
.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Mocne strony:
-chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
-są sprawne fizycznie,
Słabe strony:
-mają kłopoty z bieganiem bez potrącania innych.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Mocne strony:
-orientują się w bezpiecznym poruszaniu po chodniku, w czasie przejścia przez jezdnię,
-próbują samodzielnie organizować sobie czas wolny w przedszkolu,
-mają rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić,
Słabe strony:
-niektóre dzieci zbyt często płaczem i ucieczką reagują na sytuacje nieznane,

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Mocne strony:
-potrafią właściwie zachować się na uroczystościach, w czasie teatrzyków w przedszkolu,
-samodzielnie bawią się w teatr,

Słabe strony:
-dwoje dzieci ma problemy ze skupieniem uwagi na występach kolegów i własnym w czasie uroczystości.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Mocne strony:
- śpiewają piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe,
-chętnie uczestniczą w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu
-dostrzegają zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrażają je, pląsając lub tańcząc,
-w skupieniu słuchają muzyki,

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Mocne strony:
-chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych pracach plastycznych i stosowanych technikach,
Słabe strony:
-niektóre dzieci mają problem w czasie prac zespołowych.

10.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
Mocne strony:
-odczuwają radość z wykonanej pracy,
-konstruują z różnorodnego materiału, układają proste kompozycje,
-interesują się urządzeniami technicznymi,
Słabe strony:
-niektóre dzieci mają problemy z zachowaniem ostrożności przy korzystaniu np. z klocków.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Mocne strony:
-rozpoznają i nazywają zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku ( jesień, zima),
-wiedzą jak należy ubrać się stosownie do pory roku i temperatury powietrza,
Słabe strony:
-nie wszystkie dzieci mają wyrobiony nawyk nie narażania się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody np. zdejmują czapkę w zimny, wietrzny dzień.

12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Mocne strony:
-wymieniają nazwy zwierząt żyjących w różnych środowiskach (zwierzęta domowe: pies, kot; leśne: wiewiórka, jeż, lis, zając),
-wiedzą jak chronić i pomóc ptakom przetrwać zimę, gromadzą odpowiedni pokarm,
-pamiętają i przypominają o karmieniu ryby w akwarium,

13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Mocne strony:
-posługują się liczebnikami w zakresie 3,
-ustalają równoliczność zbiorów,
-określają położenie przedmiotów w przestrzeni,
-mierzą odległość krokami,
-potrafią segregować przedmioty ze względu na ich wielkość i długość,
Słabe strony:
-nie wszystkie dzieci orientują się w rozmieszczeniu zabawek w sali przedszkolnej.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Mocne strony:
-rozpoznają i zapamiętują to, co jest przedstawione na obrazkach,
-są sprawne manualnie,
- słuchają np. opowiadań, baśni i rozmawiają o nich; interesują się książkami,


15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Mocne strony:
- wymieniają imiona i nazwiska osób bliskich,
-znają nazwę miejscowości, w której mieszkają,

Słabe strony:
- nie wszystkie dzieci wiedzą, jaką pracę wykonują rodzice.


Spostrzeżenia – I półrocze:
Praca z małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianie, a także oddziaływanie na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom dobrze poznać najbliższe otoczenie, środowisko i bezproblemowo w nim funkcjonować. Mowa (rozwój narządów mowy), samoobsługa, ogólna sprawność ruchowa i manualna, umiejętność słuchania, sprzątanie po zabawie i po pracy, szybkie i sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela – to obszary, które wymagają ciągłych ćwiczeń i usprawnień.


WNIOSKI NA II PÓŁROCZE:
-kontynuować pracę nad przestrzeganiem umów dotyczących zgodnej, bezkonfliktowej zabawy, nie wyrywaniem zabawek, dochodzeniem do kompromisu,
-doskonalić sprawności manualne,
-rozwijać i doskonalić prawidłową wymowę,
-rozwijać zdolności i zainteresowania dzieci.
Opracowała: mgr Krystyna Drwal

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.