X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17899
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I

Grupa I prowadzona jest przez nauczycielki: XX
Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców. Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00.
Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 (Dz. U. z dnia). 15 stycznia 2009.Nr 4,poz17), wspierana programem edukacji przedszkolnej
„ Entliczek pentliczek ku dziecku” B. Bielewicz-Kuźnia i T. Parczewskiej, plany miesięczne, koncepcję rocznej pracy, innowacji pedagogicznej programowej „Wprowadzenie dziecka w świat matematyki - elementy matematyki w edukacji przedszkolnej”.

Rozliczenie z wniosków założonych na drugie półrocze:

W celu osiągnięcia założonych wniosków na drugie półrocze wraz z koleżanką pracowałyśmy nad rozwijaniem umiejętności matematycznych poprzez zabawy w których dzieci uczyły się rozróżniania stron ciała, określa kierunków i ustalaniem położenia obiektów względem własnej osoby, określania objętość płynów, porównywaniu liczebność zbiorów, posługiwaniu się liczebnikami głównymi i porządkowymi, kładłyśmy duży nacisk nad doskonaleniem umiejętności dodawania i odejmowania. Poprzez różne zabawy, naukę rymowanek dzieci znają i potrafią wymienić w prawidłowej kolejności dni tygodnia, dodawać na materiale konkretnym w zakresie 5. Mają problemy z rozróżnianiem stron ciała, określa kierunków i ustalaniem położenia obiektów względem własnej osoby, określaniem objętość płynów, porównywaniem liczebność zbiorów, posługiwaniem się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
W celu kształtowania wiedzy na temat patriotyzmu uczyłyśmy dzieci hymnu Państwowego oraz hymnu naszego miasta „ Prząśniczka” oraz wiersza ,, Kto Ty jesteś? Polak Mały”.Dzieci wiedzą w jaki kraju i mieście mieszkają, wiedzą jak wygląda flaga Polski.
W celu rozwijania czynności samoobsługowych organizowałyśmy dzieciom zajęcia podczas których uczyły się w jaki sposób utrzymać ład i porządek w najbliższym otoczeniu, jak prawidłowo korzystać z toalety i co należy zrobić po wyjściu z niej. Uczyłyśmy dzieci kulturalnego jedzenia, zwracałyśmy dużą uwagę na wypełnianie obowiązków dyżurnego. Dzieci potrafią samodzielnie posprzątać sale po skończonej zabawie. Jedzą samodzielnie posiłki w przedszkolu, potrafią używać łyżki i widelca mają problemy z użyciem noża. Większość dzieci pamięta, że należy myc ręce po wyjściu z toalety.
W celu rozwijania mowy i percepcji słuchowej zachęcałyśmy dzieci do wypowiadania się na temat wierszy, opowiadań, historyjek obrazkowych. Zwracałyśmy szczególną uwagę na budowanie wypowiedzi w formie zdaniowej. Większość dzieci ma jeszcze problemy z prawidłowym wypowiadaniem się na określony temat.

Rozliczenie procentowe podsumowujące efekty dzieci z realizacji podstawy programowej w roku szkolnym.

Obszary z podstawy programowej.
Zrealizowano %
Nie zrealizowano %
I. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
61,00%
38,60%
II Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
69,20%
30,80%
III. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
79,75%
20,25%
IV. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
79,00%
20,66%
V. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności
fizycznej.
59,50%
40,50%
VI. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i
innych.
54,75%
45,25%
VII. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
72,00%
28,00%
VIII. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i
taniec.
62,66%
37,34%
IX. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
52,00%
48,00%
X. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
96,00%
4,00%
XI. Pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
52,00%
16,00%
XII. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
34,72%
65,28%
XIII. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
33,00%
66,66%
XIV. Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania.
42,30%
57,70%
XV. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
27,60%
72,40%

Wnioski wynikające z realizacji podstawy programowej:

1.38,60% dzieci nie przestrzega reguł i zasad ustalonych w grupie, wymaga kontroli i powtarzania poleceń nauczyciela, nie radzi sobie w sytuacjach życiowych i nie przewiduje skutków swoich zachowań spowodowane jest to niską frekwencją i wiekiem dzieci.
2.30,80% dzieci ze względu na swój wiek nadal wymaga pomocy w czynnościach samoobsługowych, nawykach higienicznych, kulturalnych.
3.20,25% dzieci wymaga pomocy we wspomaganiu rozwoju mowy ponieważ są one w fazie rozwoju mowy, należy zachęcać do wypowiedzi, współpracować z logopedą.
4.20,66% dzieci należy wspierać w rozwijaniu czynności intelektualnych, łączyć przyczynę ze skutkiem i przewidywać co się może zdarzyć ponieważ dzieci nie wyciągają wniosków, nie wiedzą które czynności są odwracalne a które nie .
5.40,50% dzieci jest mniej sprawnym ruchowo, ze względu na niską frekwencję w przedszkolu
6.45,25% dzieci wymaga przypominania o bezpieczeństwie swoim i innych, ze względu na wiek dzieci. Nie które dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa czyhającego ze strony osób obcych i zwierząt.
7.28,00% obszar nie został zrealizowany ze względu na niską frekwencję dzieci i ich nieśmiałość.
8.37,34% dzieci nie dostrzega zmian dynamiki, tempa w muzyce, są mniej zainteresowane spowodowane jest to nieśmiałością dzieci.
9.48,00% dzieci jest mniej zainteresowana zabytkami, dziełami sztuki, obrzędami ludowymi, malarstwem, rzeźbą, architekturą ze względu na wiek dzieci.
10.4,00% dzieci unika urządzeń technicznych.
11.16,00% dzieci ma problemy w rozumowaniu istoty zjawisk atmosferycznych, nie podaje cech charakterystycznych pór roku ze względu na ich wiek pory roku mylą się dzieciom.
12.65,28% dzieci należy wspierać w rozwijaniu poszanowania dla roślin i zwierząt, ponieważ niektóre z dzieci nie potrafi jeszcze odpowiednio dostosować siły nacisku podczas głaskania zwierząt oraz zapominają, że nie należy np.: łamać gałęzi.
13.66,66%dzieci wymaga pomocy w edukacji matematycznej ze względu na swój wiek działania matematyczne są dla niektórych dzieci abstrakcją.
14.57,70% dzieci wymaga pomocy w kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania z powodu wieku dzieci.
15.72,40% dzieci rozwija postawy obywatelskie i patriotyczne, wymaga pomocy i naprowadzenia w odpowiedziach ze względu na wiek dzieci i niskiej frekwencji dzieci
w przedszkolu.

W następnym roku szkolnym będziemy nadal pracowały nad:
1.Rozwijaniem czynności samoobsługowymi dzieci w grupie poprzez: poprawne korzystanie z WC, schludny wygląd, poprawianie ubrań, czysty wygląd, zwrócenie uwagi na mycie twarzy i rąk po spożyciu posiłków.
2.Poprawianiem sprawności ruchowej i manualnej dzieci poprzez doskonaleniem ogólnej sprawności fizycznej np.: ( przejście po ławeczce, stanie na jednej nodze, czworakowanie, podskoki), doskonalenie motoryki dłoni, zwrócenie uwagi na poprawne trzymanie kredki, rysowanie pośladzie, wycinanie nożyczkami w wzdłuż linii, wydzieranie kartek
3. Rozwijaniem mowy i percepcji wzrokowo-słuchowej dzieci poprzez wzbogacanie słownictwa dzieci, pracowanie nad poprawną i wyraźną mową.
4. Rozwijaniem logicznego myślenia, poprawianie koncentracji uwagi poprzez wymyślanie historyjek, krótkich opowiadań, odgadywanie zagadek, wyszukiwanie różnic na obrazkach
5. Rozwijaniem umiejętności matematycznych tj: ustalaniem poprawnego wyniku odejmowania i dodawania posługując się materiałem konkretnym, posługiwaniu się liczebnikami głównymi i porządkowymi, porównywaniem liczebności zbiorów.
6. Rozwijaniem wiedzy ogólnej tj: wymieniania rośliny i zwierzęta żyjących w różnych środowiskach, opisywania warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin, wymieniania w kolejności pór roku, miesięcy, wiadomości dotyczących własnego kraju, miejsca za mieszkania.

W ramach realizacji planu działań rocznych realizowałyśmy w pracy z dziećmi niżej wymienione cele:

1.Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji szkolnej.
2. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci.

Ad 1.) Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, ciekawością i możliwościami. Dzieci miały stwarzane sytuacje dzięki którym mogły rozwijać się i swoje uzdolnienia. Kształtowały czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Rozwijały umiejętności społeczne, które są potrzebne w relacjach z dziećmi i dorosłymi. Doskonaliły sprawność fizyczną
i zdrowotną poprzez zabawy i gry sportowe. Budowały wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Rozwijały swoje umiejętności muzyczne, plastyczne. Kształtowały postawy patriotyczne.

Ad 2.) W założeniach podjętych działań wychowawczo- dydaktycznych skupiłyśmy się na kształceniu umiejętności z zakresu edukacji matematycznej
W klasie został urządzony kącik matematyczny dla dzieci do rozwijania kompetencji matematycznych w którym znajdowały się miarki, waga,, liczmany tj: orzechy, kasztany, muszle, szyszki, elementy do układania ciągu, figury geometryczne, pomoce do wyznaczania serii ciągu rosnącego i malejącego, gry matematyczno – dydaktyczne, kości do gier.
Organizowane były zabawy ruchowe w które były wplatane zagadnienia dotyczące pojęć matematycznych doskonalące orientację przestrzenną, prawa - lewa ręka.
Została założona teczka z pracami dzieci w których wyjściem do działań były figury geometryczne.
Dzieci pełniły role dyżurnego w kącikach klasowych.
Raz w miesiącu wydawana była dla rodziców gazetka pt.
,, Dziecięce liczenie” - na podstawie programu "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
W celu sprawdzenia wiadomości i umiejętności dzieci z zakresu przyswojenia umiejętności matematycznych w drugim półroczu został przeprowadzony w naszym przedszkolu konkurs matematyczny.
Wzbogacałyśmy warsztat pracy o nowe pomoce do prowadzenia ciekawych zajęć matematycznych, które same wykonywałyśmy np.: kart z wyglądem kości do gry.
W celu doskonalenia swojego warsztatu pracy organizowałyśmy zajęcia koleżeńskie na których wymieniałyśmy się doświadczeniami i pomysłami z zakresu edukacji matematycznej.
Na terenie przedszkola został zrealizowany warsztat dla nauczycieli i rada samokształceniowa ,, matematyka poprzez ruch”.
Na początku roku szkolnego dla wszystkich nauczycieli został zorganizowany i przeprowadzony warsztat przez pedagoga na temat ,,Dziecięce liczenie”, zaś w drugim semestrze odbył się warsztat dla rodziców ,, Gry i zabawy przygotowujące do podjęcia nauki w szkole”, przeprowadzony przy współpracy z psychologiem.

Podsumowanie wyników z arkusza obserwacji dziecka w zakresie wprowadzania elementów matematyki w edukacji przedszkolnej w grupie dzieci 3 letnich

Wprowadzenie dziecka w świat matematyki

wykonuje zadanie bezbłędnie
wykonuje zadanie z błędami
nie podejmuje zadania
1. Określa kierunki w przestrzeni
7dzieci – 32 tj %
16 dzieci – 64 tj %
1 dziecko – 4 tj %
2. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni
2 dzieci – 8 tj %
21 dzieci – 88 tj %
1 dzieci – 4 tj %
3. Określa wielkość, długość, szerokość, wysokość przedmiotów
7dzieci – 32 tj %
16 dzieci – 64 tj %
1 dziecko – 4 tj %
4. Określa objętość mierzoną przez przelewanie płynu lub przesypywanie ciał sypkich
0 dzieci – tj 0%
23 dzieci – 96 tj %
1 dziecko – 4 tj %
5. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
16 dzieci – 64 tj %
7 dziecko – 32 tj %
1 dziecko – 4 tj %
6. Określa ciężar przedmiotów ważonych za pomocą wagi szalkowej
0 dzieci – tj 0%
23 dzieci – 96 tj %
1 dziecko – 4 tj %
7. Zna określenia czasu (rano, południe, wieczór)
23 dzieci – 96 tj %
0 dzieci – 0 tj %
1 dziecko – 4 tj %
8. Klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych
9 dzieci – 36 tj %
14 dzieci – 62 tj %
1dziecko – 4 tj %
9. Porównuje liczebność zbiorów
9 dzieci – 36 tj %
14 dzieci – 62 tj %
1dziecko – 4 tj %
10. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
2 dzieci – 8 tj %
21 dzieci – 88 tj %
1dziecko – 4 tj %
11. Zna zasady gier matematycznych
3 dzieci – 12 tj %
20 dzieci – 84 tj %
1 dziecko – 4 tj
12. Rozpoznaje i nazywa swoje emocje
7dzieci – 32 tj %
16 dzieci – 64 tj %
1 dziecko – 4 tj %
13. Działa konstruktywnie, mimo przeżywanych negatywnych emocji
9 dzieci – 36 tj %
14 dzieci – 62 tj %
1dziecko – 4 tj %
14. Posiada motywację do nauki jako źródła wiedzy
2dzieci – 8 tj %
21 dzieci – 88 tj %
1 dzieci – 4 tj %

Wnioski wynikające z realizacji planu rocznego i uzyskane efekty:

Wysuwając wnioski można zauważyć, że wprowadzając zagadnienia z zakresu innowacji matematycznej dzieci chętniej sięgają po pomoce i gry matematyczne, same proszą o więcej zajęć z edukacji matematycznej. Należy je kontynuować w następnym roku szkolnym w celu utrwalania i rozszerzania zdobytych już wiadomości i umiejętności.

Sukcesy i porażki dzieci:

Podsumowując miniony rok szkolny stwierdzamy iż sukcesem naszych przedszkolaków jest:
-dodawanie odejmowanie w zakresie 5,
-klasyfikowania przedmiotów pod względem określonej cechy wielkość kolor kształt,
-rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych tj. koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt
-współpraca w grupie, wzajemne się pilnowanie i wspólna pomoc dzieci w różnych sytuacjach w trakcie pobytu w przedszkolu (jeden za wszystkich, wszyscy za jednego)
-zjadanie w całości posiłków podczas, których dzieci wspólnie się pilnują aby na talerzu nic nie zostało.
Porażką jest nie nawiązanie przez jedno dziecko., bliższych relacji z rówieśnikami oraz nie opanowanie żadnych wyżej wymienionych wiadomości umiejętności.

Współpraca z rodzicami.

Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, myślimy, że nam się to udało w 100%. Na to zaufanie trzeba było sobie jednak zasłużyć, przejawiając prawdziwą troskę o dzieci. W ramach współpracy odbywały się konsultacje 2 razy w miesiącu, odbyły się 4 zebrania z rodzicami na których omawiana była na bieżąco problematyka np. obserwacji, mocnych i słabych stron poszczególnych dzieci, bieżące sprawy dotyczące grupy. Na jednym z zebrań rodzice zostali zapoznani z prezentację multimedialną w ramach udziału przedszkola w akcji „ Zdrowy przedszkolak”.Systematycznie prowadzona była tablica informacyjna w przedszkolu oraz w dzienniku elektronicznym w panelu rodzica, która pozwalała rodzicom w sposób łatwy dowiadywać się o zagadnieniach dotyczących działań dydaktyczno- wychowawczych, wycieczkach i imprezach przedszkolnych. Rodzice brali udział w różnych aukcjach prac dzieci, które umożliwiły doposażenie ogrodu przedszkolnego w nowy sprzęt dla dzieci.

Realizacja współpracy ze środowiskiem

Nauczycielki z grupy ściśle współpracowały z pedagogiem i psychologiem z poradni PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

Kontynuowana była współpraca z Biblioteką Rejonową - dzieci uczestniczyły w zajęciach, które miały na celu przypomnienie zasad zachowania się w bibliotece i poznanie oferty książkowej dla najmłodszych poprzez słuchanie bajek.
Została nawiązana współpraca z firmą ,, Tracz” poprzez wycieczkę na której dzieci bawiły się z okazji Andrzejek i przyjścia wiosny, sadziły rośliny, które przywiozły i zabrały do swoich domów. Firma Tracz podarowała przedszkolu 2 iglaki do zasadzenia w ogrodzie oraz ziemię do kwiatów.
Przez cały rok szkolny raz w miesiącu dzieci brały udział w koncertach Urszuli Pakuły.
Uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami straży miejskiej w czasie , którego poznały zasady bezpiecznego zachowania w domu , przedszkolu i na ulicy w szczególności wobec obcych ludzi.
Zapoznały się z praca strażaków podczas wycieczki do straży pożarnej w Łodzi.
Uczestniczyły w warsztatach „Kulisy baletu” prowadzonych przez artystów Teatru Wielkiego w Łodzi.
Dzieci uczestniczyły systematycznie w zajęciach zorganizowanych przez logopedę, który jest stałym pracownikiem przedszkola. Przeprowadza on systematycznie w miejscu wyznaczonym badania wśród dzieci, których celem jest korygowanie wad wymowy na terenie przedszkola.
Od kwietnia bieżącego roku szkolnego przedszkole przystąpiło do programu żywieniowego „ Zdrowy przedszkolak”, której celem było wyrabianie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych. Od czerwca w przedszkolu prowadzone są zajęcia w ramach programu „Bezpieczny przedszkolak”.
Kontynuowana była współpraca z Uniwersytetem Łódzkim
Dzieci brały udział w różnych konkursach plastycznych np. ,,Jesienne kapelusze” X-2011, ,,Wyczaruj Misia” XI-2011 ,, Co2.,-X-2011”, „ Wiosna pachnąca kwiatami”.

Przedszkole prowadzi działania promocyjne.

Na terenie przedszkola systematycznie prowadzone są przez nauczycieli kółka zainteresowań np. kółko plastyczne, komputerowe oraz zespoły wyrównawcze dla dzieci Wszystkie te formy zajęć są bezpłatne, rodzice pokrywają koszt zakupu materiałów plastycznych i zakup tuszu do drukarek. Nauczycielki na terenie przedszkola prowadzą zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkole posiada własną stronę internetową, na której znajdują się informacje dotyczące przedszkola. Przed budynkiem przedszkola znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczone są wszystkie informacje dotyczące oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci. Prowadzimy zajęcia modelowe i warsztaty dla nauczycieli z innych placówek oświatowych np. „ Matematyka poprzez ruch”.

Przedszkole wspiera dzieci i rodziny ze środowisk zagrożonych.

Na terenie naszego przedszkola systematycznie organizowane były spotkania rodziców z psychologiem w czasie, których rodzice mieli możliwość indywidualnej rozmowy ze specjalistą na temat rozwoju swojego dziecka. Rodzicom przekazano adresy i telefony do poradni specjalistycznych z pomocy których mogą skorzystać indywidualnie. Rodzice dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zwalniani byli z różnorakich opłat tj: rada rodziców, wyprawka, bezpłatny udział dzieci w zajęciach dodatkowych, bezpłatne wejściówki do kina czy teatru.
W bieżącym roku szkolnym do grypy uczęszczało dwoje dzieci, którego rodzice korzystali z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej pomocy dzieci miały sfinansowaną opłatę za posiłki i pobyt godzinowy w przedszkolu.

Opracowała: XX

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.