X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1753

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty:
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2007r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2008r., 9 miesięcy
Opiekun stażu:
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
• wewnątrzszkolnych
• pozaszkolnych
• samokształcenia
7. Rozwijanie współpracy z władzami gminy w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
9. Rozszerzenie społecznej aktywności pozaszkolnej
10. Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas


B. Plan Działania

§6 ust.2 pkt1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia
Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2007
Dokumentacja: Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowy dotyczące przebiegu stażu.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Osoba wspierająca: Opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2007
Dokumentacja: Opracowanie zasad współpracy, wzór kontraktu

3.Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Osoba wspierająca: Opiekun stażu
Termin Realizacji: Wrzesień 2007- Maj 2008
Dokumentacja: Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu

4. Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole
Analiza dokumentów:
• Statut Zespołu Szkół
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin Rady Rodziców
• Program Profilaktyki
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych ,
Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
Osoba wspierająca : Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu,
Nauczyciele świetlicy
Termin realizacji: Wrzesień- Październik 2007
Dokumentacja: Wpisy w dziennikach,
Propozycje cykli tematycznych,
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

5.Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną
Czytanie czasopism pedagogicznych
Osoba wspierająca: Bibliotekarz
Termin realizacji: Okres stażu
Bibliografia literatury pedagogicznej

6.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Udział w Radach Pedagogicznych, zespołach samokształceniowych,
Obserwacja,
Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu
Termin realizacji: Okres stażu
Dokumentacja: Lista obecności na radach, zespołach

7. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych
Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień – październik 2007
Dokumentacja: Świadectwo ukończenia kursu, stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie pracy

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Osoba wspierająca: Opiekun stażu
Termin realizacji: Okres stażu
Dokumentacja: Teczka stażysty

9.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju,
autoanaliza, autorefleksja
Osoba wspierająca: Opiekun stażu
Termin: Czerwiec 2008
Dokumentacja: Sprawozdanie z realizacji stażu

§6 ust.2 pkt2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Osoba wspierająca: Opiekun stażu, dyrektor szkoły, nauczyciele
Termin realizacji: Dwa razy w miesiącu
Dokumentacja: Wnioski z obserwacji i hospitacji

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Termin realizacji: Raz w miesiącu
Dokumentacja: Konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Samodzielna praca z opiekunem stażu
Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza
4.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym pozaszkolnym i samokształceniu
Aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych w CEN, kursie informatycznym, zdobycie certyfikatu „Mentora Kultury Regionalnej,”
lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych
Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, metodycy CEN,
instruktorzy,
bibliotekarki
Termin realizacji: Okres stażu
Dokumentacja: Zaświadczenia, certyfikat, potwierdzenia udziału

5.Rozwijanie aktywności twórczej dzieci
Udział wychowanków w programie warsztatów artystycznych poświęconych sztuce ludowej, zorganizowanie i prowadzenie warsztatów
Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, kierownik GOKiS
lokalni artyści
Termin realizacji: Październik 2007-czerwiec 2008
Dokumentacja: Potwierdzenia od koordynatora

6.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera,
przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
Osoba wspierająca: Opiekun stażu,
nauczyciel informatyki
Termin realizacji: Według potrzeb
Dokumentacja: Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym, potwierdzenie opublikowania planu rozwoju zawodowego w Internecie

§6 ust.2 pkt3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów


1.Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów,
zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
Indywidualne rozmowy z rodzicami,
wywiad
Osoba wspierająca: Opiekun stażu
Termin realizacji: Okres stażu
Dokumentacja: Adnotacje w dzienniku

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniu
Osoba wspierająca: Opiekun stażu,
Osoby prowadzące kursy
Termin realizacji: Okres stażu
Dokumentacja: zaświadczenia

3.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
samoocena
Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Termin: Maj 2008
Dokumentacja: Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.