X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1708
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Maria Bogusława Leszczyńska
NAUCZYCIEL MIANOWANY chemii i przysposobienia obronnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego W Giżycku

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2005
Data ukończenia stażu: 31 V 2008

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz w Ustawie „Karta Nauczyciela” (Dz. U. nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami).


W planie rozwoju uwzględniłam następujące powinności:
1) Podejmowani działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3) Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Giżycko, 30 października 2005 r.


Zagadnienia organizacyjne.

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 01.12.2004 r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, „Głos Nauczycielski” VIII 2005 r.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego. VIII 2005 r.
3. Dokumentowanie
realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów i dokumentów. Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały. Cały okres stażu.
4. Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego V 2008 r.


Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tum doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia)

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi Termin realizacji

1.
Samodzielne wzbogacanie warsztatu pracy. Stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem.

Opracowanie testów diagnozujących wiedzę uczniów na diagnozujących wiedzę uczniów rozpoczynających naukę w liceum.
Scenariusze lekcji i karty pracy.
Testy i ich analiza.
Ankiety i wnioski z nich wynikające.

Cały okres stażu.


2.

Wykorzystywanie zasobów internetowych. Ewaluacja własnych działań poprzez ankiety przeprowadzone wśród uczniów.
Korzystanie z portali edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy w zakresie dydaktyki, metodyki nauczania, a także w celu opracowania i wzbogacenia własnych zajęć.

Wskazywanie uczniom przydatnych stron internetowych o tematyce chemicznej.

Wykaz i opis wykorzystania wiadomości z wybranych portali.

Cały okres stażu.


3.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Prowadzenie wybranych lekcji chemii z wykorzystaniem programów komputerowych.

Komputerowe przygotowywanie i opracowywanie scenariuszy lekcji, testów itp.
Udostępnienie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć na stronach portali edukacyjnych.
Scenariusze lekcji.
Opracowanie testów.
Programy i prezentacje multimedialne o tematyce chemicznej.

Cały okres stażu.


Realizowanie zadań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły (§8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia)

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi Termin realizacji
1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych przygotowywanie młodzieży do zawodów. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów.

Prowadzenie kółka chemicznego

Przygotowywanie do udziału w konkursach chemicznych.

Przygotowanie młodzieży do udziału zawodach „Sprawni jak Żołnierze”, „Mistrzostw Pierwszej Pomocy”. Program kółka przygotowującego uczniów do matury.

Sprawozdania z udziału młodzieży konkursach i zawodach.
Cały okres stażu.
2. Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi. Przygotowywanie spotkań z przedstawicielami np. policji, P.P.P., Sądu, Urzędów Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Sprawozdanie z posiedzeń zespołu wychowawczego Cały okres stażu.
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć otwartych.

Publikacje scenariuszy lekcji wychowawczych.

Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotów przyrodniczych.

Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego.

Scenariusze lekcji.

Sprawozdanie.


Sprawozdanie.

Cały okres stażu.


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnego lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia).Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi Termin realizacji


1.
Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

Sprawdzanie prac egzaminacyjnych.
Zaświadczenie o pełnieniu funkcji.
W miarę możliwości.

2.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły, branie udziału w konferencjach metodycznych, i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

Samodzielne studiowanie literatury chemicznej, pedagogicznej i psychologicznej.
Świadectwa i zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego.

Cały okres stażu.

3.
Analizowanie i opisywanie przypadków rozpoznawania i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Dokonywanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Analiza i opis przypadku.
Okres stażu wg potrzeb.


Ewaluacja.

Program będzie podlegał ewaluacji, ponieważ trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak trzy lata.
Realizacja zadań określonych w planie rozwoju zawodowego będzie przedstawiona w postaci pisemnej oraz w formie zaświadczeń i innych działań w doskonaleniu zawodowym. Będą dokonywała systematycznej analizy i samooceny z realizowanego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zgromadzonej dokumentacji. Efektem będzie sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawienie dyrektorowi szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.