X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17187
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Lucyny Dłubak

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres stażu: 1.IX. 2012 – 31. V. 2015

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
- analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju:
-gromadzenie dokumentacji
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju


§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).
Analiza dokumentacji szkolnej.
2. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym
-Konsultacje z doradcą metodycznym, udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych poza szkołą.
-Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.
3. Udział w zajęciach otwartych
- Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
4. Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych
- Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.
5. Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji
- Kursy kwalifikacyjne, konferencje metodyczne
6. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.
- Systematyczne studiowanie literatury metodycznej.
- Tworzenie własnej biblioteczki przedmiotu: literatura, czasopisma, partytury, plansze itp.
- Opieka nad pracownią muzyki, wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach piosenki
- Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, przygotowanie uczniów do wystąpień

§ 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera oraz Internetu w celu przygotowania i przeprowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego, dokumentów potwierdzających realizację zadań oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem komputera.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, scenariuszy, aranżacji utworów muzycznych techniką komputerową.
2. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej jako źródła cennych informacji.
- Opracowanie planu pracy oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć artystycznych
- Przygotowanie własnych narzędzi badawczych i ewaluacyjnych.
- Systematyczne śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, psychologicznej, z zakresu przepisów prawa oświatowego oraz gromadzenie informacji tematycznych.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli, stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Aktywna praca w komisjach i zespołach przedmiotowych.
- Współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz planu wychowawczego.
2. Prowadzenie zajęć otwartych.
- Prowadzenie lekcji muzyki i innych zajęć edukacyjnych w obecności innych nauczycieli, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
- Aktywna praca w zespole nauczycieli humanistów oraz nauczycieli języków obcych; planowanie pracy zespołu, tematyki zajęć,
- Publikacja planu rozwoju zawodowego w portalu internetowym.
-Konsultacje z doradcą metodycznym nauczania muzyki, udział w konferencjach metodycznych

§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu autorskiego.
-Opracowanie i wdrożenie programu zajęć artystycznych z elementami języka angielskiego.


-§ 8 ust. 2 pkt. 4d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych- uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

1. Doskonalenie znajomości języka angielskiego nabytej w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego
- Doskonalenie znajomości języka angielskiego poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach językowych.
- Wykorzystanie znajomości języka obcego w procesie uczenia muzyki.
- Prowadzenie lekcji z elementami języka angielskiego
- Organizacja i przygotowanie uczniów do VII edycji Festiwalu Śpiewać Każdy Może, pod hasłem piosenki angielskiej
- Udział w międzyszkolnych konkursach piosenki angielskiej
- Czynny udział w przygotowaniu Dni Języków obcych w PG5

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie zespołu wokalnego „Tak Po Prostu”
-Opracowanie planu pracy zespołu, systematyczne prowadzenie prób, przygotowanie zespołu do udziału w życiu artystycznym szkoły i środowiska, udziału w konkursach i festiwalach, pisanie aranżacji utworów wykonywanych przez zespół
2. Organizacja i przeprowadzenie cyklicznego Szkolnego Festiwalu Piosenki
- Organizacja festiwalu, opracowanie scenariusza imprezy, współpraca z muzykami i instytucjami kulturalnymi, przygotowanie uczniów do udziału w festiwalu
3. Prowadzenie chóru szkolnego w PSP5
- Opracowanie planu pracy chóru, prowadzenie zajęć, przygotowanie uczniów do u4czestnictwa w życiu artystycznym szkoły i środowiska

§ 8 ust. 2 pkt. 4e


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

-Aktywny udział w akcji Stop Agresji na terenie szkoły.
-Aktywny udział w akcji „5 razy dziennie owoce i warzywa”; współpraca z Sanepidem , Nadleśnictwem i Agencją Rynku Rolnego
-Współpraca z Klubem Seniora przy parafii NSPJ w Kluczborku

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Ukończenie szkolenia dotyczącego rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
-Aktywny udział w szkoleniach, którego celem jest umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych lub edukacyjnych
2. Rozpoznanie, analiza i rozwiązanie problemu wychowawczego, jakim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Opis analizy przypadku:
Rozpoznanie problemu.
Rozpoznanie rodzaju dysfunkcji.
Analiza i wnioski.
Opracowanie i wdrożenie działań naprawczych.
- Rozpoznanie, analiza i rozwiązanie problemu edukacyjnego, jakim jest praca z uczniem uzdolnionym artystycznie
- Rozpoznanie problemu.
Zbadanie zakresu umiejętności muzycznych
Określenie dalszej pracy z uczniem zdolnym

Inne zagadnienia mogące wyniknąć w czasie trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.