X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17180

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL : MGR BARBARA SICHELSKA
SZKOŁA : ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NR 1
W BIAŁYM DUNAJCU
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU : 01 .09 .2010r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU : 31.05 .2013r


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1 . Poznanie procedury awansu zawodowego
1a.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. VIII 2010
1b.Opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX 2010
1c.Gromadzenie dokumentacji. Okres stażu
1d.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2013
2.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, doskonalenie warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy.
2a.Udział w różnorodnych kursach, szkoleniach, warsztatach ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dotyczących nowej podstawy programowej szkoły podstawowej. Okres stażu
2b.Korzystanie z literatury fachowej. Okres stażu
3.Opracowanie dokumentacji szkolnej
3a.Dostosowanie planów wynikowych dla klasy I ,II ,III
3b. Opracowanie planów pracy wychowawczej dla klas I-III. IX 2010
IX 2011 XI 2012
4.Ewaluacja wewnętrzna
Udział w pracach zespołu badającego procesy zachodzące w szkole. Okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej.
1a.Wyszukiwanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć oraz ciekawych scenariuszy. Okres stażu
1b.Zamieszczanie sprawozdań z imprez, dokumentacji zdjęciowej na stronie internetowej szkoły. Okres stażu
1c.Tworzenie pomocy dydaktycznych, projektowanie dyplomów, zaproszeń. Okres stażu
1d.Wykorzystanie z edytora tekstu do opracowania dokumentacji własnej, dokumentacji konkursowej. Okres stażu
1e.Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego. Na bieżąco
1d.Wykorzystanie komputera do wypisywania świadectw w klasach
I-III. Według potrzeb
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego(2010) , edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Okres stażu

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz pomysłami na interesujące zajęcia.
1a.Prowadzenie lekcji otwartych. Okres stażu
1b.Konsultacje, wymiana doświadczeń, materiałów na zajęcia dydaktyczne, pozalekcyjne , zajęcia w ramach projektu unijnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Okres stażu
Publikacje
Przygotowanie i opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie 2010r.-2013r.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych ,wychowawczych, opiekuńczych ,lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Działania na rzecz doskonalenia efektywności swojej pracy i tworzenia odpowiedniego środowiska wychowawczego
1a. Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej , opiekuńczej , wychowawczej. Na bieżąco
Pedagogizacja rodziców. Omawianie tematów dostosowanych do potrzeb.
1b.Angażowanie rodziców w uczestnictwo w życie klasy. Według potrzeb
1c.Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięcia adaptacyjno- integracyjnego „Pierwsze kroki ” dla uczniów klasy I. Okres stażu
1d.Opracowanie programu koła rozwijającego uzdolnienia i zainteresowania plastyczne oraz teatralne. Okres stażu

Poszerzanie zakresu działań szkoły ,w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych ,wychowawczych lub opiekuńczych
Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów
1a.Organizacja konkursu wiedzy „Omnibus” dla klas I-III. Okres stażu
1b.Organizacja konkursu plastyczno- komputerowego „ Myszką malowane” dla klas O-III. Okres stażu
1c.Organizacja konkursu ortograficznego dla klas I –III. Okres stażu
1d.Współorganizowanie szkolnych konkursów gwarowych . Okres stażu
1e.Współorganizowanie szkolnych konkursów plastycznych. Okres stażu
Aktywne uczestnictwo w organizacji i współorganizacji imprez, uroczystości szkolnych oraz akcji i wystaw.
Przygotowanie , przeprowadzenie imprez, zabaw w szkole, przygotowanie dekoracji, wystaw. Okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami ,instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Konsultacje w celu rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych. Okres stażu
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
1a.Kierowanie uczniów na badania . Okres stażu
1b.Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole. W miarę potrzeb
1c.Przestrzeganie zleceń poradni.
Działania na rzecz najbliższego środowiska.
1a.Współpraca z pracownikami służby zdrowia, systematyczne kontakty z pielęgniarką, pogadanki. Okres stażu
1b.Wspólpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury . Okres stażu
1c.Współpraca z Policją. Okres stażu
1d.Współpraca z Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem. Okres stażu
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Zaangażowanie się w projekty edukacyjne.
Udział w projektach edukacyjnych wg oferty MEN lub OKE. Okres stażu.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły ,w której nauczyciel jest zatrudniony

Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.
1a.Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
1b.Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu. Okres stażu
1c.Współpraca z nauczycielami , pedagogiem , PPP w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od trudności.
1d.Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.