X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17015
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli obejmują:

§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH


LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
TERMINY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu
- opracowanie harmonogramu współpracy z opiekunem stażu
- organizowanie spotkań z opie-kunem stażu zgodnie z usta-lonym harmonogramem
- konstruowanie Planu Rozwoju Zawodowego
- kontrakt
- harmonogram współpracy z opiekunem stażu
- notatki ze spotkań z opiekunem stażu
- Plan Rozwoju Zawodowego
IX 2012
IX 2012
cały okres stażu
IX 2012

2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
- hospitacja wg wcześniej opracowanych narzędzi
- analiza zajęć z opiekunem - scenariusze zajęć
2 razy w roku szkolnym

3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
dyrektora przedszkola
- opracowanie scenariuszy zajęć
- analiza mocnych i słabych stron po przeprowadzonych zajęciach
- scenariusze zajęć
- zapis w dzienniku zajęć
2 razy w roku szkolnym

4.
Organizowanie własnego warsztatu pracy.
- przygotowanie miesięcznego planu pracy w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, narzędzi diagnostycznych, dokonywanie ewaluacji własnych działań
- opracowanie i zebranie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metody naturalnej nauki języka – Słoneczna biblioteka
- opracowanie zestawu scenariuszy o tematyce zdrowotnej i rozprowadzenie ich wśród nauczycieli przedszkola
- samodzielne opracowanie zbioru wierszy o tematyce zdrowotnej i rozprowadzenie ich wśród nauczycieli przedszkola
- opracowanie i wdrożenie programu autorskiego pt. „Zdrowy przedszkolak”
- miesięczny plan pracy
- zapis w dzienniku zajęć
- narzędzia diagnostyczne
- ewaluacje działań własnych
- scenariusze zajęć
- scenariusze zajęć
- opracowany zbiór wierszy
- program pt. „Zdrowy przedszkolak”
cały okres stażu
na bieżąco
cały okres stażu
1 rok stażu
2 rok stażu
1 rok stażu

5.
Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej
- udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach
- udział w radach pedagogicznych, radach szkoleniowych
- stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi
- stosowanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem
- zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego
konkursu zdrowotnego pt. „Witaminki dla chłopczyka i Dziewczynki”
- zaświadczenia dotyczące ukończenia warsztatów, szkoleń, konferencji
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej
- scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku
- opracowanie regulaminu, potwierdzenie przeprowadzenia konkursu
na bieżąco
cały okres stażu
cały okres stażu
2 rok stażu

6.
Przygotowanie projektu sprawozdania
- projekt planu rozwoju zawodowego
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
maj 2015

7.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.
- studiowanie literatury pedagogicznej, odwiedzanie stron internetowych
- wykorzystywanie zdobytych wiadomości w codziennej pracy z dziećmi
- zestawienie bibliograficzne
- notatki własne
cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

LP.
ZADANIA

FORMY REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI

1.
Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci.
- stała i wnikliwa obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi i ich rodzicami
- diagnozowanie osiągnięć dzieci
- karty obserwacji dziecka
- sprawdziany umiejętności
cały okres stażu

2.
Dostosowywanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci
- analiza pracy dydaktyczno-wychowawczej
- praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
- wzbudzenie zainteresowania książką oraz kształtowanie motywacji dziecka do podejmowania prób czytania,z wykorzystaniem książeczek z cyklu Słoneczna Biblioteka E.Czerwińskiej, M.Narożnik,Wprowadzenie dziecka w świat pisma I.Majchrzak, Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
- sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej
- kserokopie dziennika potwierdzające pracę wyrównawczą
- kserokopie dziennika
cały okres stażu

3.
Współpraca z rodzicami
- sporządzenie planu współpracy z rodzicami
- przygotowanie referatów w ramach pedagogizacji rodziców
- konsultacje indywidualne
- zebrania z rodzicami
- prowadzenie zajęć otwartych włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach oraz wycieczkach
- zorganizowanie cyklicznego czytania ulubionej książki przez rodziców pt.„Rodzice czytają przedszkolakom”
- redagowanie gazetki przybliżającej rodzicom życie przedszkola
- plan współpracy z rodzicami
- protokoły
- protokoły z zebrań z rodzicami z rodzicami
- listy obecności
- scenariusze zajęć otwartych, wycieczek i imprez przedszkolnych
- zdjęcia
- kserokopie poszczególnych egzemplarzy gazetki
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

4.
Promowanie placówki w środowisku lokalnym
- kreowanie wizerunku przedszkola poprzez współorganizowanie
konkursów międzyprzedszkolnych
- nawiązanie współpracy z portalami edukacyjnymi: „Zdrowy Przedszkolak”
- aktywny udział w realizacji programów i akcjach
- pozyskiwanie środków na konkursy i akcje przedszkolne
- nawiązanie współpracy zBemowskim Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej
- udział w konkursach, i imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności wychowanków
- aktywny udział na rzecz przedszkola
- sprawozdania
- zdjęcia
- potwierdzenie dyrektora
- dyplomy
- plakaty
- eksponowanie prac plastycznych dzieci o tematyce wynikającej z realizacji programu autorskiego pt. „Zdrowy przedszkolak”
- dyplomy
- pozyskiwanie środków finansowych poprzez zbiórkę makulatury...
2012-2015
cały okres stażu
IX 2012
cały okres stazu
cały okres stazu

5.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych
- opracowanie scenariuszy
- przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach ,
- Dzień Pluszowego Misia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy,Zimowy Bal Imion,Dzień Mamy, zakończenie roku szkolnego
- sprawozdania
- scenariusze
- zdjęcia
wg kalendarza uroczystości przedszkolnych

6.
Stwarzanie okazji do rozwijania zainteresowań dzieci - organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno – kulturowym oraz rozrywkowym
- sprawozdania z wycieczki cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1.
Prowadzenie kącika dla rodziców
- opracowywanie artykułów
- pisanie ogłoszeń informujących rodziców o bieżących wydarzeniach
- opracowane artykuły
- przykładowe ogłoszenia cały okres stażu

2.
Wykorzystywanie komputera oraz Internetu w codziennej pracy
- korzystanie ze stron internetowych edukacyjnych
- umieszczanie na stronach internetowych publikacji własnych,
- opracowanie miesięcznych planów pracy, arkuszy, ankiet oraz innych dokumentów wykorzystywanych w pracy
- redagowanie gazetki przedszkolnej
- wykonywanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych
- wykorzystanie komputera do ćwiczeń grafomotorycznych i logicznych
- adresy stron internetowych zawierających publikacje własne
- opracowane dokumenty
- gazetka przedszkolna
- zaproszenia
- podziękowania
- kartki okolicznościowe
- karty pracy
cały okres stażu
wg harmonogramu
cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

1.
Praca indywidualna z dzieckiem
- opracowanie planu i jego realizacja
- rozwijanie precyzji ruchów dłoni i palców, koordynacja pracy rąk i koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zabawy z elementem podskoku, równowagi , biegu
- praca nad usprawnianiem narządów mowy
- stymulowanie do aktywnej twórczości poetyckiej dziecka
- prowadzenie ćwiczeń grafomotorycznych wg M. Bogdanowicz ( kreślenie po śladzie, po kaszy, po dywanie)
- plan pracy korekcyjno- kompensacyjnej
- prace dzieci
- kserokopie dziennika potwierdzające pracę wyrównawczą oraz pracę z dzieckiem zdolnym
- prezentowanie umiejętności dzieci na uroczystościach przedszkolnych
- ćwiczenia oddechowe, dźwiękonaśladowcze, ćwiczenie pamięci
- rymy, wyliczanki, zgadywanki, wiersze, piosenki
cały okres stażu
cały okres stażu

2.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną celem uzyskania opinii do pracy z dzieckiem
- kierowanie do poradni dzieci mających zaburzenia rozwojowe
- organizowanie warsztatów dla rodziców z udziałem psychologa - potwierdzenie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
wg potrzeb

3.
Współpraca z logopedą
- kierowanie do zajęć z logopedą dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju mowy
- potwierdzenie współpracy z logopedą
- notatki w planie
wg potrzeb
cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
IX 2012
wg ofert

2.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola
- szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przedszkolną
- śledzenie zmian zachodzących w przepisach wewnątrzprzedszkolnych
- notatki własne
IX 2012
okres stażu

........................................ ........................................
Miejscowość i data
Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.