X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17004
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: mgr Jolanta Kaczkowska
Posiadane wykształcenie: wyższe z wykształceniem pedagogicznym
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole nr 2 w Pelplinie
Dyrektor placówki: mgr Adela Rulińska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Joanna Kania
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2012
Data zakończenia stażu: 31.05.2013

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt.1)

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego:
*analiza przepisów prawa oświatowego:
* Rozporządzenie MEN i S z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego;
*Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty;
Termin realizacji: Wrzesień
* Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
Termin realizacji: Wrzesień
Dokumentacja:
*napisanie planu rozwoju zawodowego
*kserokopie dokumentów

2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu:
* bezpośrednia rozmowa na temat awansu zawodowego;
*określenie formy współpracy
* zawarcie umowy z opiekunem stażu
*omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
Termin realizacji: wrzesień
Dokumentacja:
* umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
*zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola:
*analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:
- Statut Przedszkola
-Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
-Koncepcja pracy przedszkola
-Program wychowawczy
*prowadzenie dzienników zajęć i konspektów
*udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
Termin realizacji: wrzesień
Dokumentacja:
*zapis w dokumentacji przebiegu stażu
*Protokół z Rady Pedagogicznej
*zapisy w dzienniku zajęć
*konspekty i scenariusze

4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
*zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce:
-„Zanim będę uczniem” Tokarska, Kopała
-„Bezpieczny przedszkolak”- program autorski W. Ryszkowska
Termin realizacji: wrzesień
Dokumentacja: *zapis w dokumentacji z przebiegu stażu

5. Poznanie przepisów prawa dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:
*analiza regulaminu BHP i p/poż
Termin realizacji: wrzesień

6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji:
*zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
*opracowywanie planów miesięcznych
*wpisy do dziennika zajęć
*opracowywanie konspektów zajęć
Termin realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja:
*zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
*opracowywanie planów miesięcznych
*wpisy do dziennika zajęć
*opracowywanie konspektów zajęć

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego:
*gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja:
*sprawozdania, scenariusze, notatki
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
*sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji
Termin realizacji: maj
Dokumentacja:
*pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt.2)

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
*obserwacja zajęć, omówienie
Termin realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja:
*Scenariusze zajęć
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
*opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
*konsultacje z opiekunem stażu
*ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
Termin realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja:
*autorefleksja
3. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego:
*uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in..: w kursach, warsztatach, szkoleniach
Termin realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja:
*zaświadczenia o ukończonych kursach
4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
*tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji: plany pracy, scenariusze zajęć
*konstruowanie kart pracy dla dzieci, pomocy dydaktycznych
*śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego oraz awansu zawodowego nauczycieli
*opracowywanie dokumentacji związanej z własnym stażem
*poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
*publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji: cały okres stażu.
Dokumentacja:
*scenariusze zajęć
*pomoce dydaktyczne
* zaświadczenie o zamieszczeniu publikacji planu rozwoju zawodowego w Internecie

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt.3)

1. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom:
*Współprowadzenie kart obserwacji
* Udział w pracach zespołów pomocy psychologiczno- pedagogicznej funkcjonujących w przedszkolu
Termin realizacji: cały okres stażu.
Dokumentacja:
*Karty obserwacji dziecka
* Protokół z zebrania zespołu
2. Współorganizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych:
*włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
*udział w wycieczkach przedszkolnych
Termin realizacji: cały okres stażu.
Dokumentacja:
*potwierdzenie nauczyciela współpracującego
*zdjęcia
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków:
*lektura książek i artykułów psychologiczno-pedagogicznych
*wymiana doświadczeń z nauczycielkami starszymi stażem pracy
Termin realizacji: cały stażu.
Dokumentacja:
*notatki własne

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4)

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora:
*Przygotowanie scenariuszy zajęć
* prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
*omówienie zajęcia
Termin realizacji: cały okres stażu.
Dokumentacja:
*scenariusze zajęć
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli:
*obecność i obserwacja na zajęciach
*omówienie zajęcia
Termin realizacji: cały okres stażu.
Dokumentacja:
*Scenariusze zajęć.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.