X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji z informatyki - Środowisko pracy arkusza kalkulacyjnego MS Excel

Blok tematyczny: Microsoft Excel
Temat: Środowisko pracy arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Temat realizowany w klasie II
Temat realizowany na dwóch jednostkach lekcyjnych, następujących po sobie.
Cele ogólne: zapoznanie z budową programu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Cele operacyjne:
• Uczeń rozumie, wie, zna:
- jak uruchomić program,
- wygląd menu i okna,
- jak rozpocząć i zakończyć pracę,
- wyjaśnić, do jakich celów używamy arkusz kalkulacyjny,
- wykonanie obramowań dla danych,
- możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie tworzenia list i zestawień,
• Uczeń potrafi:
- uruchomić program,
- uruchomić kolejne paski narzędziowe lub zamknąć niepotrzebne,
- w razie konieczności korzystać z polecenia Pomoc wbudowanym w programie,
- będzie umiał wyznaczyć kolumnę, wiersz i komórkę w arkuszu kalkulacyjnym
- wprowadzić dodatkowe efekty formatowania w komórki adresowe,
- będzie umiał zaprezentować efekty swojej pracy,
- zapisać efekty swojej pracy w wybranym katalogu,

Cele wychowawcze:
- temat wzbudzi w uczniach zainteresowanie,
- wykształcą w sobie nawyk korzystania z arkusza kalkulacyjnego w życiu codziennym,
- zachowuje prawidłową postawę w pracy przy komputerze,
- prawidłowa organizacja stanowiska pracy – zachowanie porządku, zasad bhp,
- wykorzystuje poznaną wiedzę do realizacji zadań,
- zwiększanie samodzielności wykonywania ćwiczeń.

Metody: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem, ćwiczenia praktyczne.
Formy organizacyjne: grupowa, indywidualna.
Typ lekcji: operacyjna.
Środki dydaktyczne: oprogramowanie, komputer, zestawy ćwiczeń.
Wymagane wiadomości i umiejętności przed lekcją:
- obsługa komputera

PLAN ZAJĘĆ:
1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Zapisanie tematu na tablicy i wyjaśnienie celu zajęć.
4. Uruchomienie programu Microsoft Excel przez przycisk START na pulpicie.
5. Wykonanie ćwiczeń wprowadzających w celu dokładniejszego poznania programu.
6. Wykonywanie ćwiczeń systematyzujących i utrwalających poznane wiadomości.
7. Zapisanie swoich prac w katalogach klasowych.
8. Podsumowanie i sporządzenie notatki z lekcji.
9. Zakończenie lekcji, porządek na stanowiskach, wyjście na przerwę.

PRZEBIEG LEKCJI:
WPROWADZENIE:
Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel. Można w nich umieszczać dane i zlecać programowi wykonanie skomplikowanych obliczeń, np. kalkulacje wydatków, kosztów, obliczenia matematyczne. Dane i wyniki można prezentować w postaci wykresów. Dokument arkusza można zapisać na dysku twardym bądź na dyskietce oraz wydrukować.
BUDOWA DOKUMENTU ARKUSZA KALKULACYJNEGO:
Arkusz kalkulacyjny składa się z:
• Wierszy oznaczonych liczbami 1, 2, 3, ….
• Kolumn oznaczonych dużymi literami alfabetu A, B, C, ….
• Pojedyncze pole tabeli powstające w miejscu przecięcia wiersza i kolumny nazywamy komórką
Każda komórka arkusza kalkulacyjnego ma jednoznacznie określony adres (numer kolumny i numer wiersza), np. A4, F10, J21 itd. Do komórki arkusza można wpisać:
• liczbę,
• tekst,
• wzór (w arkuszu nazywamy formułą).

PORUSZANIE SIĘ W ARKUSZU KALKULACYJNYM:
Po komórkach arkusza należy poruszać się za pomocą myszy lub używając klawiszy sterujących kursorem z klawiatury. Należy zwrócić uwagę na postać kursora myszy, który zmienia się w zależności od miejsca jego ustawienia.
Aby wprowadzić dane do arkusza, należy wskazać komórkę o odpowiednim adresie i wpisać wartość. Wpisywane dane są wyświetlane w komórce i w pasku formuły. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, należy nacisnąć klawisz ENTER lub przesunąć kursor do innej komórki. Aby skasować wartość komórki, należy wskazać tę komórkę i nacisnąć klawisz DELETE.

Ćwiczenie:
Wykonaj listę grupy przebywającej na zajęciach. Wprowadź kolorystykę pól osobno dla dziewcząt np. niebieski, a osobno dla chłopców np. żółty. Wykonaj obramowanie tej listy. Zapisz swoją pracę na dysku w katalogu klasowym (załącznik nr 1).
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI ZDOBYTYCH NA LEKCJI POPRZEZ ODPOWIADANIE NA PROSTE PYTANIA ZADAWANE PRZEZ NAUCZYCIELA:
1. W jaki sposób wyznaczamy komórkę w arkuszu kalkulacyjnym?
2. Do czego służy arkusz kalkulacyjny?
3. W jaki sposób wprowadzamy dane w arkuszu kalkulacyjnym?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.