X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16851
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan na miesiąc wrzesień

GRUPA „SOWY” 6 LATKI
WRZESIEŃ 2012
Nauczycielki: ........................................

BLOKI TEMATYCZNE:
- Witamy w przedszkolu!
- Ja i moja grupa przedszkolna
- Minęły wakacje
- Z moją rodziną jest wesoło!!
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
- Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
- Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
- Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (sala, ogród).
- Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
- Integracja grupy przedszkolnej jako wspólnoty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
- Rozumienie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (sala, ogród).
- Poznawanie regionów Polski w sposób bezpośredni (wyjazdy z rodziną), a także pośrednio poprzez oglądanie widokówek, ilustracji.
- Zdobywanie informacji na temat wyglądu, środowiska i zwyczajów zwierząt.
- Nazywanie członków rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa.
- Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków rodziny.

Data Blok
tematyczny Rodzaj aktywności dzieci Obszar Cele szczegółowe
03.09 – 07.09.2012
Witamy w przedszkolu! Poniedziałek 03.09.2012
1. „Poznajemy kolegów” – zabawa dydaktyczna

2. „O naszych wieszaczkach i pięknych znaczkach” – słuchanie opowiadania Marii Kownackiej połączone z ćwiczeniem graficznym „Znaczki” 1. Wiązanie opisu słownego z osobą. Utrwalanie imion dzieci w grupie. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem. Ćwiczenie pamięci.
2. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Liczenie w zakresie pięciu. Prowadzenie linii w określonym kierunku.
1.1; 1.2
1.5; 3.1
3.1; 13.2
14.3;14.5
2.5
Wtorek 04.09.2012
1.”Marsz przedszkolaków” – słuchanie piosenki połączone z zabawą taneczną.

2. „Zabawki w naszej sali” – zabawa dydaktyczna
połączona z ćwiczeniem graficznym „Różne
przedmioty” 8.1; 8.2
13.1;13.3
14.1;14.3
4.1; 4.2 1. Zapoznanie ze słowami i melodią. Poznanie budowy piosenki. Wyjaśnienie pojęcia „Refren”. Wykonanie prostego układu tanecznego. Kształtowanie poczucia rytmu.
2. Grupowanie przedmiotów według
rodzajów. Liczenie i określanie liczebności
zbirów. Wyodrębnianie zbiorów przedmiotów
i oznaczanie ich liczebności symbolem.
Środa 05.09.2012
1.”Zabawy dzieci” – praca z obrazkami połączona z obrazkowym zapisem zasad zachowania w grupie.

2.”Co do siebie pasuje”? – zabawa dydaktyczna
połączona z wykonaniem zadania w kartach. 1.1; 1.2
3.1;14.2
14.7
1.2; 4.2
4.3;14.2
14.3 1. Opowiadanie treści obrazków. Ocena zachowania postaci na obrazkach. Wypowiadanie się pełnymi zdaniami. Ustalenie zasad dotyczących zgodnego współżycia i współdziałania w grupie.
2. Przyporządkowywanie przedmiotów
funkcjonalnie ze sobą powiązanych.
Nazywanie czynności i przedmiotów
potrzebnych do ich wykonania. Doskonalenie
sprawności manualnej.

Czwartek 06.09.2012
1.”Takie same znaki” – zabawa dydaktyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Znaki”

2. „Bezpieczne zabawy” rozmowa n/t zasad
bezpieczeństwa. 3.3; 4.2
14.2;14.7

1.2; 1.3
2.5; 6.5 1. Doskonalenie spostrzegawczości w obrębie znaków abstrakcyjnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz szybkiej reakcji na sygnał słuchowy. Globalne czytanie wyrazu „Znaki”.
2. Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania
podczas zabaw w ogrodzie. Rozumienie
konieczności przestrzegania zasad
bezpieczeństwa. Interpretowanie przysłowia
„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
Piątek 07.09.2012
1. „Nakrywamy do stołu” – pokaz nakrywania do stołu do posiłku połączony z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Talerz”

2. „Serwetki i serwety” – praca plastyczna.
1.1; 1.2
2.2; 2.5
3.3;13.4

9.2; 2.5
10.1 1. Zapoznanie ze sposobem nakrywania stołu oraz z przedmiotami wchodzącymi w skład zastawy stołowej. Posługiwanie się określeniami: z lewej, z prawej, za. Synteza słuchowa wyrazów wypowiadanych przez N sylabami.
2. Swobodne malowanie linii nieregularnych,
biegnących w różnych kierunkach.
EWALUACJA:

10.09 – 14.09.2012
Ja i moja grupa przedszkolna Poniedziałek 10.09.2012
1. Co kto lubi? – zabawa dydaktyczna.

2. „Moja ulubiona zabawa” – rozmowa,
rysowanie kredkami.
3.1; 3.2
1.5;15.5

3.1; 3.2
14.3

1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; utrwalanie znajomości imion dzieci w grupie.
2. Swobodne wypowiedzi dzieci pod względem gramatycznym i artykulacyjnym; prawidłowe posługiwanie się kredkami i flamastrami.
Wtorek 11.09.2012
1. Słuchanie wiersza Stanisława Jachowicza „Zgoda”

2. „Czarodziejskie słowa” – zabawa dramowa. 1.1; 3.3
14.5;15.5

1.1; 15.5 1.Uważne słuchanie treści wiersza połączone z ukierunkowaną rozmową o jego treści.
2.Przypomnienie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Odgrywanie scenek z użyciem omawianych zwrotów grzecznościowych.
Środa 12.09.2012
1. ”Prawa dziecka – prawa przedszkolaka” – słuchanie uproszczonego tekstu na podstawie Konwencji o prawach dziecka.

2. ”Nasze zasady” – praca zespołowa 15.5;1.1
3.3;3.4

9.2; 2.5
10.1;14.7 1.Uważne słuchanie tekstu; rozumienie trudnych słów (tożsamość, godność osobista, prywatność, swoboda itp.). Wypowiedzi dzieci o tym, do czego mają prawo, będąc w przedszkolu.
2.Rysowanie na dużych arkuszach szarego papieru – wdrażanie do pracy zespołowej; nauka współpracowania ze sobą; wprowadzenie uproszczonych symboli – piktogramów.
Czwartek 13.09.2012
1. Słuchanie wiersza Stanisława Jachowicza „Tadeuszek”

2. „Czarodziejski worek” – zabawa dydaktyczna.
1.4;3.3
3.4;14.5
15.5

1.2; 4.1 1. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wyciągania wniosków. Rozumienie przysłowia Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
2. Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku. Kształtowanie chwytu i manipulacji oraz mowy i myślenia - opisywanie przedmiotu, odgadywanie jego nazwy i przeznaczenia.
Piątek 14.09.2012
1. Dlaczego lubimy być w przedszkolu?” – rozmowa bazująca na odczuciach i doświadczeniach dzieci.

2. „Razem jest wesoło” – zabawy integracyjne z wykorzystaniem kolorowej chusty KLANZY. 1.2; 3.2
6.5

8.2; 1.1
1.2; 5.4 1. Budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem logicznym, gramatycznym i artykulacyjnym. Kształtowanie dobrego stosunku do przedszkola u dzieci mających trudności adaptacyjne.
2. Budowanie poczucia wspólnoty. Sprawianie dzieciom radości i przyjemności.

17.09 – 21.09.2012
Minęły wakacje Poniedziałek 17.09.2012
1.”Pamiątki z wakacji” – słuchanie piosenki połączone z oglądaniem pamiątek z wakacji.

2. „Kręte dróżki” – pokaz sposobu rysowania linii
nieregularnych połączony z wykonaniem
ćwiczenia graficznego.
8.1;8.2
3.2;3.1

14.1;14.3
14.6;3.1 1.Dzielenie się własnymi wrażeniami i spostrzeżeniami. Uważne słuchanie kolegów i spokojne oczekiwanie na swoją kolej.

2.Budowanie zdań poprawnych gramatycznie. Globalne czytanie wyrazów: Ola, Ela, Adam.
Wtorek 18.09.2012
1.Słuchanie wiersza Józefa Ratajczaka „Rozmowa ciszy” połączona z rysowaniem flamastrami „Kolorowe muszle”

2.”Porządkujemy muszelki” zabawa dydaktyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Muszelki”
14.1;14.3
14.5

13.3;4.1
4.2 1. Doskonalenie wrażliwości słuchowej. Rysowanie linii pionowych – z góry na dół, linii poziomych – od lewej do prawej strony kartonu. Wdrażanie do doprowadzenia pracy do końca.
2. Grupowanie przedmiotów według wybranej cechy. Porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń; mniej, więcej, tyle samo. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Środa 19.09.2012
1.”Krajobrazy” – praca z obrazkami połączona z ćwiczeniem słuchowym „Wakacyjne odgłosy”

2. „Pajęcze samoloty” – słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Pajęcza sieć”. 1.2; 3.2

1.1;14.2
14.3 1. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy krajobrazu – morze, góry, las. Wdrażanie do uważnego słuchania i spokojnego oczekiwania na swoją kolej w czasie wypowiedzi kolegów. Doskonalenie wrażliwości słuchowej.
2. Uważne słuchanie utworu. Rozumienie określenia „Babie lato”. Rysowanie linii przez łączenie kropek i kresek.
Czwartek 20.09.2012
1.”Zwierzęta dalekie i bliskie” – zabawa dydaktyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Zwierzęta”

2.”Zoo” – praca z obrazkiem połączona z wykonaniem makiety „Zwierzęta”

1.1;1.2
3.1;12.1
12.2;14.6

9.2;2.5
10.1 1. Utrwalanie wiadomości o zwierzętach żyjących w Polsce i zwierzętach egzotycznych. Słuchowe wyodrębnianie głoski na początku wyrazu. Czytanie podpisów do obrazków. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
2. Rozumienie celu tworzenia ogrodów zoologicznych. Doskonalenie spostrzegawczości. Rozwijanie sprawności manualnej. Wdrażanie do zgodnej współpracy w zespole.
Piątek 21.09.2012
1.”Arbuz” – słuchanie wiersza Jana Brzechwy połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Arbuz”

2.”Gdzie słychać głoskę „a”? – ćwiczenia słuchowe połączone z wykonaniem zadania „Anteny’. 3.2;3.3
14.3

4.1;4.2
14.2 1. Uważne słuchanie treści utworu. Ocena zachowania bohatera utworu. Rozumienie pojęcia „Kontynent”. Poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery a, A.

2. Wysłuchiwanie głoski „a” w wyrazach. Rozpoznawanie liter a, A. Dopasowywanie elementów do całości.


24.09 – 28.09.2012 Z moją rodziną jest wesoło! Poniedziałek 24.09.2012
1.”Wiersz dla taty i mamy” – słuchanie utworu Emilii Waśniowskiej połączone z rozmową o roli rodziców w życiu rodziny.

2. „Moi rodzice” – rysowanie flamastrami. 1.5;3.1
15.1

9.2;2.5
10.1 1. Rozwijanie szacunku i przywiązania do rodziców. Wdrażanie do wypowiadania się po kolei i nieprzerywania kolegom.
2. Wypowiadanie się w formie plastycznej. Umiejętne rozplanowanie pracy na kartce.

Wtorek 25.09.2012
1. „Rodzina” – opowiadanie obrazka połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Motyl”

2. „Moja mama” – wycinanie z kolorowego papieru.
1.5;15.1
15.5

10.1; 2.5
9.2 1. Nazywanie członków rodziny. Określanie stopnia pokrewieństwa. Wysłuchiwanie głoski „m” na początku, końcu i środku wyrazu. Globalne czytanie wyrazów: mama, motyl.poznanie obrazu raficznego głoski „m”. litery m. M.
2. Doskonalenie sprawności manualnej. Estetyczne wykonanie pracy. Tworzenie z poznanych liter (a,m0 wyrazu: mama
Środa 26.09.2012
1. „Dobrze z tatą iść” – słuchanie piosenki połączone z zabawą ruchową ze śpiewem.

2.”Mój tata” - praca plastyczna. Malowanie farbami.
8.1; 8.2

2.5; 9.2
10.1 1. Zapoznanie ze słowami i melodią. Wypowiadanie się na określony temat. Umiejętne poruszanie się w parach po obwodzie koła.
2. odzwierciedlanie w formie plastycznej wyglądu ojca. Umiejętne posługiwanie się farbami.
Czwartek 27.09.2012
1.”Dom pełen wróżek” słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej.

2. „W rodzinie każdy ma obowiązki” – wypowiedzi przy obrazkach połączone z zabawą dydaktyczną „Zgadnij, co robię?”. 1.5; 3.3

14.2;3.1
3.2;15.5 1. Rozumienie określenia „Dom rodzinny”. Wdrażanie do znajomości własnego adresu.

2. Rozumienie potrzeby podejmowania i wykonywania obowiązków domowych. Odczytywanie treści przekazywanych przez ruch ciała
Piątek 28.09.2012
1.”Klocki i figury” – zabawa dydaktyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Klocki”

2. „Obrazki z figur” – praca plastyczna.
13.1;13.3

9.2;2.5
10.1;14.3 1. Zauważanie kształtu płaskich figur geometrycznych w figurach przestrzennych. Poznanie liczby jeden, cyfry 1. Doskonalenie pomysłowości i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
2. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Rozumienie i stosowanie określeń: wewnątrz, na zewnątrz.
EWALUACJA:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.