X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16701
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk. 2011/2012

Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk. 2011/2012
Przedszkole Gminne w Skawie

1. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty
Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka). Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programach:
- „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” (MAC Edukacja) w oparciu o pakiety „Przedszkole trzylatka” oraz „Przedszkole czterolatka”, z którego materiały, karty dobierane są zgodnie z potrzebami nauczyciela i możliwościami dzieci;
- Program wychowawczy Przedszkola Gminnego w Skawie;
- Program profilaktyki Przedszkola Gminnego w Skawie.
Programy powyższe zostały wzbogacone o tematy własne nauczyciela, wynikające z i dostosowane do potrzeb dzieci oraz czasu i miejsca pracy z dziećmi.
Głównym celem pracy w grupie na początku roku szkolnego była adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych, zwłaszcza że znakomita większość dzieci przyszła do przedszkola po raz pierwszy. W miłej i przyjaznej dziecku atmosferze prowadzone były zabawy i zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie, wyrobienie poczucia współodpowiedzialności, próby oceniania zachowań swoich i innych dzieci, umiejętności doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto tak w pierwszym, jak i w drugim półroczu szczególny nacisk położony był również na przestrzeganie ustalonych norm i zasad (dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, porządku i odpowiedniego zachowania się w sali w czasie zabawy i zajęć oraz w czasie spożywania posiłków), doskonalenie samoobsługi, ćwiczenie sprawności ruchowej i manualnej. Dzieci przez cały rok wdrażane były do aktywnego słuchania czytanych głośno opowiadań, bajek, wierszy i wypowiadania się na różne tematy, obserwowały i opisywały najbliższe otoczenie (dom, przedszkole), uczestniczyły też w częstych zajęciach z gimnastyki buzi i języka (ćwiczenia oddech., glos., narządów artykulac.). Przez cały rok dzieci uczyły się zatem swobody wypowiedzi, poznały wiele opowiadań, wierszy, obejrzały kilka inscenizacji, teatrzyków. Uczyły się piosenek, tańców, zapoznały się z instrumentami perkusyjnymi tworząc grupową orkiestrę. Doskonaliły sprawności manualne w czasie zajęć plastycznych i technicznych poprzez gniecenie i darcie papieru, lepienie z plasteliny, wycinanie, rysowanie, malowanie, pierwsze doświadczenia kulinarne z kanapkami, ciasteczkami, sałatką owocową czy sokiem z sokowirówki. Kształtowały sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Zatem z obszarów wymienionych w „Podstawie programowej...” szczególny nacisk położony był w pierwszej kolejności na kształtowanie umiejętności społ. (1), czynności samoobsług. (2), wspomaganie rozwoju mowy (3), wspieranie w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4), kształtowaniu sprawności fizycznej (5), wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo (6), wychowanie przez zabawę twórczą, zabawy rytmiczne (7,8) oraz ćwiczenie podstawowej sprawności manualnej oraz umiejętności słuchania (14), a następnie – w oparciu o pozostałe programy – na problematykę bezpieczeństwa (w domu, w przedszkolu, w drodze do i z przedszkola, na placu zabaw, na podwórku, w czasie wyjazdów i wycieczek, etc. – wszystko to w ramach programu profilaktyki), rozwijanie zainteresowań plastycznych (9), rozwój umysłowy wspomagany zabawami matematycznymi (13) oraz zabawami konstrukcyjnymi, z rozwijaniem poczucia sprawstwa i wiary w siebie oraz w swoje możliwości „potrafię to zrobić” (10), a także wychowanie patriotyczne, poznawanie tradycji rodzinnych i narodowych (w ramach programu wychowawczego).
W ciągu pierwszych miesięcy dzieci dobrze zaadaptowały się w przedszkolu. Praca nad integracją trwała cały rok i u większości, co jest ważne i satysfakcjonujące, dało się zauważyć pewne poczucie przynależności do grupy i bycia jej częścią. Dzieci początkowo nieśmiałe i mające problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz nauczycielem poczyniły postępy i zaczęły dobrze i bardzo dobrze funkcjonować w grupie i w środowisku przedszkolnym (uczestniczyły w zabawach, bawiły się wspólnie, coraz więcej i wyraźniej mówiły); dostosowały się do podstawowych zasad obowiązujących tak w grupie, jak i przedszkolu w ogóle; chętnie uczestniczyły w zajęciach grupowych (wyraźnie chętniej w zajęciach praktycznych, manualnych, ruchowych, niż umysłowych, kiedy trzeba było usiąść na chwilę i posłuchać), jak i w spotkaniach integracyjnych na terenie i poza terenem przedszkola ze śpiewem, pląsem i zabawą.
Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianie, a także oddziaływanie na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom dobrze poznać najbliższe otoczenie, środowisko i bezproblemowo w nim funkcjonować. Dlatego mowa (rozwój narządów mowy), samoobsługa (z wyłączeniem jedzenia i korzystania z toalety, z czym dzieci nie mają większych problemów), ogólna sprawność ruchowa i manualna, umiejętność słuchania, sprzątanie po zabawie i po pracy, szybkie i sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela – to obszary, które wymagały ciągłych ćwiczeń i usprawnień.
Pod koniec roku szkolnego poziom samodzielności grupy był już zadowalający. Większość dzieci starała się samodzielnie ubierać, rozbierać, (z niewielką pomocą przy sznurowaniu butów), wszystkie dzieci samodzielnie jadły i wykonywały czynności sanitarno-higieniczne oraz prace porządkowe po zabawie czy po pracy. Wzrósł poziom sprawności manualnych, wszystkie dzieci nauczyły się poprawnie trzymać przybory do rysowania i pisania, większość nauczyła się posługiwać nożyczkami. Ogromne postępy widać w sferze umysłowej, poznawczej. Dzieci rozpoznają barwy narodowe, nazywają nasz kraj i miejscowość, w której mieszkają, potrafią się przedstawić imieniem i nazwiskiem. Dzieci zapoznały się z podstawowymi figurami geometrycznymi, nauczyły się przeliczać zbiory 3-4-elementowe, a niektórzy i większe, doskonaliły umiejętność określenia położenia przedmiotów względem siebie i względem innych przedmiotów, większość bez problemu rozpoznaje kolory podstawowe i pochodne,
W październiku i w czerwcu zostały przeprowadzone obserwacje dzieci z pomocą Arkusza obserwacji cech rozwojowych dziecka 3- i 4-letniego. Wyniki pierwszej obserwacji zostały przedstawione rodzicom na zebraniu 3 listopada 2011r., a pod koniec tego miesiąca ruszyły „dodatkowe” (oprócz w/w dla całej grupy) zajęcia w ramach pracy wspomagającej rozwój dziecka z zakresu rozwijania percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy i myślenia oraz sprawności manualnej. Obserwacja dzieci pod koniec I, a przede wszystkim II semestru wykazała, że podjęte działania wychowawczo-dydaktyczne w grupie są potrzebne, wskazane i przynoszą pozytywne efekty.
Pracę w grupie planowana i realizowana była również w oparciu o „Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej”, który zakłada współpracę z rodzicami, różnymi instytucjami, szkołami i innymi przedszkolami.

2. Współpraca z rodzicami, instytucjami, szkołami i innymi przedszkolami.
W holu przedszkola umieszczona została tablica z Kącikiem dla Rodziców, na której umieszczane były wszelkie informacje dotyczące działalności przedszkola, planowanych spotkań, uroczystości i imprez organizowanych w przedszkolu. Na bieżąco też, w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka, przekazywane były informacje dotyczące postępów dziecka bądź problemów związanych z jego funkcjonowaniem w grupie. Rodzice mieli możliwość obserwowania zajęć i imprez organizowanych dla dzieci w przedszkolu – w ramach dni otwartych, 4. października „Jesienne malowanie” (malowanie na styropianie) i 3. kwietnia „Świąteczne obrazki” (warsztaty z malowania na szkle) oraz w czasie zabawy andrzejkowej, spotkania mikołajkowego oraz wigilijnego, balu przebierańców i wreszcie pikniku rodzinnego. Służyli nam pomocą w zorganizowaniu dla dzieci „mikołajek”, zabawy andrzejkowej i karnawałowej, w czasie wyjazdu na mikołajkowe występy do Raby Wyżnej, wycieczki do teatru lalek „Rabcio” do Rabki, w przygotowaniu plac plastycznych na kiermasz, z którego dochód przeznaczony został na potrzeby przedszkola, oraz w zorganizowaniu i przeprowadzeniu pikniku rodzinnego.
W ramach współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem (poza rodzicami) odbyły się:
- Spotkanie ze strażakami z OSP Skawa
- Spotkanie z policjantką
- Wyjazd dzieci na mikołajkowe występy do Raby Wyżnej
- Spotkanie z teatrem Bajdurka z Rabki
- Spotkanie z teatrem lalkowym „Pinokio”
- Spotkanie z Baśniową Kapelą
- Spotkanie z pielęgniarką
- Spotkanie z teatrem w przedst. „Bajanie na straganie”
- Wycieczka do teatru lalek „Rabcio” na przedst. „Karius i Baktus”
3. Imprezy i uroczystości przedszkolne, jakie odbyły się w I i II semestrze w przedszkolu:
- Zabawa andrzejkowa
- Spotkanie z Mikołajem
- Świąteczne śniadanie (spotkanie wigilijne)
- Dzień Babci i Dziadka
- Zabawa karnawałowa – bal przebierańców
- Piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka
4. Organizacja konkursów i udział w konkursach
W naszym przedszkolu zostały zorganizowane dwa konkursy plastyczne dla dzieci i ich rodziców, „Ruch to zdrowie – każde dziecko to powie” oraz „Moje ferie zimowe”, w ramach zacieśniania więzi rodzinnych oraz zachęcania dzieci i rodziców do wspólnych zabaw twórczych, do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Dzieci brały również udział w dwóch konkursach międzyprzedszkolnych, w olimpiadzie sportowej w Spytkowicach oraz Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Sieniawie.

Katarzyna Żądło

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.