X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16693
Przesłano:

Program koła matematycznego

AUTORSKI PROGRAM
KOŁA MATEMATYCZNEGO

„ ZABAWA Z MATEMATYKĄ”
DLA KLAS II
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SUCHANIU

Opracowała
mgr Aneta Berczak


Spis treści:
I. Wstęp
II. Cele główne
III. Cele szczegółowe
IV. Procedury osiągania celów
V. Działania
VI. Oczekiwane efekty pracy
VII. Ewaluacja
VIII Literatura pomocnicza


I WSTĘP

Każdy uczeń powinien mieć możliwość rozwijania swoich uzdolnień.
Zazwyczaj na zajęciach więcej uwagi poświęca się uczniom słabym, mającym trudności w nauce. O uczniach zdolniejszych mówi się, że „dadzą sobie radę”, a programy nauczania dostosowane są do ucznia przeciętnego.
W każdej jednak klasie, mamy uczniów którzy wykazują zainteresowanie matematyką a praca podczas lekcji jest dla nich niewystarczająca .
Pomysł napisania programu „ Zabawa z matematyką” narodził się z myślą o dzieciach wykazujących uzdolnienia matematyczne, pragnących rozwiązywać problemy, współdziałać, rywalizować, poszukiwać.
Program zawiera treści, które pozwolą na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, a także na dążenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia.
Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zagadnień w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów.

II CELE GŁÓWNE
- rozwijanie zdolności matematycznych, twórczego myślenia
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań
- zastosowanie matematyki w życiu codziennym

III CELE SZCZEGÓŁOWE
- czytanie ze zrozumieniem tekstu matematycznego
- poszukiwanie różnych sposobów rozwiązywania zadań
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej
- uczestnictwo w konkursach matematycznych
- rozwijanie samodzielności
- doskonalenie języka matematycznego
- doskonalenie zdobytych umiejętności

IV PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
1. Warunki realizacji programu
Program przeznaczony jest do realizacji w ramach jednej godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo. W zajęciach uczestniczą wszystkie chętne dzieci z klas II.
Sala , w której prowadzone będą zajęcia powinna być wyposażona w : gry planszowe, liczmany, tablicę matematyczną, oś liczbową, wagę, zegar, liczydło itp.
Realizacji celów sprzyjają:
- dobrze przemyślana organizacja zajęć kółka,
- różnorodność zadań , ciekawe gry i zabawy,
Fundamentem najnowszych koncepcji uczenia się jest uczenie się w działaniu. Dlatego na moich zajęciach dzieci będą jak najczęściej manipulowały, przekładały, układały, przeliczały itd.

2. Formy i metody realizacji
Przewiduję wiązanie metod poszukujących, podających, praktycznych. Stałym elementem będą metody aktywizujące :gry i zabawy, krzyżówki, rebusy ,zagadki, burza mózgów
„śnieżna kula”.
Proponowane formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca zbiorowa,
- praca w grupach,
- turnieje matematyczne w ramach zajęć.

V DZIAŁANIA
Liczby naturalne
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50.
Zadania doskonalące sprawność rachunkową.
Liczby i ich własności.
Doskonalenie znajomości systemu dziesiątkowego.
Porównywanie różnicowe.
Tajemnicze nazwy liczb (tuzin, kopa) w zadaniach.

Mnożenie i dzielenie
Własności mnożenia.
Tabliczka mnożenia w zakresie 50.
Podzielność liczb.
Kolejność wykonywania działań.

Geometria
Figury geometryczne i ich własności.
Obliczanie sumy boków figur geometrycznych.

Wiadomości i umiejętności praktyczne
Obliczenia dotyczące miar długości, pojemności, wagi, czasu, pieniędzy, temperatury, kalendarza

Zadania z niewiadomą
Rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem niewiadomej liczby.
Układanie równań z jedną niewiadomą i rozwiązywanie ich.
Zadania nietypowe
Łamigłówki matematyczne, krzyżówki i wierszyki matematyczne ,zagadki, rebusy matematyczne.

VI OCZEKIWANE EFEKTY PRACY
Pracując z uczniami na zajęciach koła matematycznego przyczynię się do rozwoju ich
zdolności i zainteresowań, pokażę ,że matematyka może być zabawna. Uczniowie będą przygotowani do radzenia sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów i w życiu codziennym. Nauczyciel będzie pełnił rolę inspirującą i motywującą do pracy. Umożliwi to dzieciom różnorodne spojrzenie na problem, wyrażanie własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych.
Uczniowie potrafią:
- logicznie myśleć ,
- obliczać obwody figur geometrycznych,
- sprawnie dodawać i odejmować w zakresie 50
- mnożyć i dzielić w zakresie 50
- rozwiązywać zadania złożone,
- rozwiązywać zadania konkursowe z edukacji matematycznej,
- zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce.

VII EWALUACJA
Istotną sprawą w ewaluacji programu będzie pozyskanie informacji zwrotnych od uczestników programu oceniających przydatność, potrzebę prowadzonego koła jak i atrakcyjność zajęć w formie obserwacji, ankiety czy wywiadu.


ANKIETA DLA UCZNIA

DROGI UCZNIU!

Zakreśl wybraną odpowiedź..
1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia kółka matematycznego?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie

2. Jak oceniasz zajęcia?
a) Były ciekawe
b) Nie zawsze są ciekawe
c) Były nudne

3. W jakim stopniu pomogłam Ci zrozumieć problemy matematyczne?
(Zaznacz na skali.)
1 2 3 4 5 6

4. W jakim stopniu takie zajęcia poszerzają zakres Twoich wiadomości matematycznych?
1 2 3 4 5 6

5. Jak oceniasz swoją współpracę z nauczycielem prowadzącym?
a) Dobra
b) Raczej dobra
c) Raczej słaba

6. Jeśli w przyszłym roku szkolnym organizowane będą takie zajęcia, czy będziesz chciał w nich uczestniczyć?
a) Tak
b) Nie


VIII LITERATURA POMOCNICZA
1. Ewa Misiorowska, Czesław Cyrański -Program edukacji wczesnoszkolnej” Nasza klasa”.
2. Maria Cackowska „ Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III”
3. Elżbieta Dędza „ Matematyczny oimpek”
4. Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha „ Matematyka z uśmiechem. Klasa 2”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.