X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16508
Przesłano:

Instrukcja do wypełnienia "Karty dziecka z zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi"

Instrukcja do wypełnienia "Karty dziecka z zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi" (opracowanej przez Małgorzatę Kurys na potrzeby nauczyciela-terapeuty)


Ad.1 z badań PPP
Ad.2 zaburzona // nie jest zaburzona // częściowo zaburzona
koordynacja statyczna: obserwacja Dz z zachowaniem wskazanej postawy bez ruchu [stanie na jednej nodze bez dodatkowego balansowania i podpierania; utrzymanie się w przysiadzie na palcach przez kilka sekund]
koordynacja dynamiczna: obserwacja u Dz współdziałania w ruchu różnych grup mięśniowych [rzucanie piłki, kopanie piłki w biegu, klaskanie w dłonie z jednoczesnym podskokiem, skoki pajaca, jazda na rowerze, wrotkach, łyżwach]
Ad.3 zaburzona // nie jest zaburzona // częściowo zaburzona
strona graficzna rysunków: na podstawie analizy wytworów graficznych [linie niepewne, słabo zaznaczone, trudności w poprawnym rozmieszczeniu rysunku, nieprawidłowe proporcje, ubogi w szczegóły]
strona graficzna pisma: na podstawie analizy pisma [nieprawidłowa struktura litery, litery o różnym kierunku nachylenia, różnej wielkości, połączenia literowe na różnym poziomie, brak połączeń, skreślanie liter, poprawianie liter, wychodzenie poza liniaturę, pismo nieczytelne]
Ad.4 lateralizacja jednorodna // niejednorodna, skrzyżowana typu...
O: dziurka od klucza, kalejdoskop, co jest na dnie buteleczki
R: kreskowanie na czas (1 min) na papierze w kratkę (1 cm), rozdawanie kart lub odkładanie kart każdą ręką po 3 razy, obwodzenie kół na czas
N: skoki jednonóż, kopanie do bramki, gra w klasy
Ad.5 zaburzona // nie jest zaburzona // częściowo zaburzona
Analiza słuchowa:
a) co słyszysz na początku wyrazu: Ola, ule, idą, As, Ela // sok, mak, lis, dom, wąs
b) co słyszysz na końcu wyrazu: Ola, ucho, ule, lisy, lalki // las, dom, ul, koc, but
c) co słyszysz w środku wyrazu: lis, ser, mak, mur, sok // osa, oko, ucho, Ola, Ewa
Synteza słuchowa:
a) odgadnij, jaki wyraz mówię: ko-tek, ry-ba, sa-łat-ka, kwia-tu-szek
b) odgadnij, jaki wyraz mówię: n-o-g-a, d-o-m-e-k, k-o-t, l-i-s, O-l-a, p-o-l-e, k-o-ł-o
ASS: badanie słuchu metodą rytmu M.Stambak (odtwarzanie dźwięków i pauz w strukturach)
Słuch fonematyczny:
a) powtarzanie:
wyrazów: ptaszek, autobus, zegarek, parasol, krokodyl, kwadrat
grup sylabowych bez znaczenia: parote, gafama, kotebe, litete, buduse
b) powtarzanie:
wyrazów opozycyjnych: żal, szal, dzień, cień, domek, Tomek, bada, pada
wyrazów opozycyjnych parami: Wala-fala, koza-kosa, żal-szal, Kasia-Kazia, domek-Tomek, bada-pada, góra-kura, dzień-cień
wyrazów opozycyjnych przedzielonych innymi wyrazami: Wala-ucho-fala, koza-dom-kosa, żal-koło-szal, Kazia-Tola-Kasia, dzień-mama-cień, domek-mleko-Tomek, bada-woła-pada, góra-koło-kura
/lub róznicowanie słów i głosek o podobnym brzmieniu z tablic logopedycznych str.23 I.Styczek “Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego” WSiP 1982r./
Próba literowa: Polega na pokazywaniu przez Dz liter, których nazwy wymienia badający w dowolnej kolejności (wszystkie głoski): i,a,u,ę,o,e,ą,y,p,r,t,w,m,b,k,d,f,l,h,g,j,ł,ź,ć,c,s,z,ż
Próba sylabowa: Dobiera się sylaby zbliżone brzmieniem i poleca się podnieść rękę w momencie usłyszenia określonej uprzednio sylaby: da – ba ga da, pa – pa ba da, ba – pa ba da, ta – pa da ta
Próba wyrazowa: Badanie polega na pokazywaniu przez Dz obrazka, którego nazwę poda N.
Ad.6 zaburzona // nie jest zaburzona // częściowo zaburzona
Analiza i synteza wzrokowa:
a) odtwarzanie układu klocków według schematu,
b) uzupełnienie mozaiki z klocków według wzoru
c) układanie obrazka z pociętych części bez wzoru
ASW+pamięć wzrokowa (ze sprawnością manualną): test struktur przestrzennych H.Spionek
Ad.7 sprawność manualna nie jest zaburzona // zaburzona + opis nieprawidłowości
Ad.8 ADD-Attention Deficit Disorder (zaburzenia związane zdeficytem uwagi) // ADHD-Attention Deficit Hiperactivy Disorder ( zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi)
Zahamowania psychoruchowe:
 w sferze ruchowej [ruchy spowolniałe, mało dynamiczne, ciężkie niezgrabne, mało precyzyjne]
 w sferze poznawczej [wolne reakcje poznawczo-intelektualne, wolne kojarzenie faktów, spóźnione reakcje na pytania i polecenia]
 w sferze emocjonalno-uczuciowej [słabe reakcje emocjonalne, pozorna obojętność, trudno te dzieci zmartwić i trudno ucieszyć]
Nadpobudliwość:
 w sferze ruchowej [niepokój ruchowy, “tiki”, wzmożona ekspansja ruchowa, “pospieszna nieudolność”]
 w sferze poznawczej [zaburzona uwaga, pochopność, pobieżność myślowa]
 w sferze emocjonalno-uczuciowej [wzmożona drażliwość, silne i krótkotrwałe wybuchy afektu, impulsywność, kłótliwość, lękliwość]
Niestałość psychoruchowa:
szybkie i częste przechodzenie od okresu “niżu” psychicznego (hamowanie) od “wyżu” (pobudzenie) – dotyczy zarówno sfery ruchowej, poznawczej, jak i emocjonalnej.
Ad.9
Czytanie głośne:
 Test J.Konopnickiego do badania techniki głośnego czytania wyrazów jednosylabowych, nie mających ze sobą logicznego zwiazku, jednominutowy, z zaznaczeniem ilości i charakteru błędów
 Tekst z dowolnie wybranej czytanki, zwiazanej z poziomem programu nauczania. Podobnie jak poprzednio dziecko czyta tekst minutę.
Ciche czytanie ze zrozumieniem:
 opowiedzenie własnymi słowami w/w czytanego tekstu po ponownym, cichym przeczytaniu
 kolorowanie obrazka zgodnie z instrukcją: do wyboru z zestawu A.Smoleńskiej
Ad.10
 odwzorowywanie: sprawdzenie znajomości alfabetu przez przepisanie według wzoru
 pisanie z pamięci (tekst pisany):
“Przeczytaj głośno zdania:Mały kotek bawi się motkiem wełny. Paweł ma w pokoju bałagan. Lubię sok malinowy i winogronowy. Zakryjemy zdania kartką. Ja Ci je podyktuję, a Ty spróbuj napisać.”
 pisanie ze słuchu:
Napisanie ze słuchu 2 zdań o dwojakim stopniu trudności.W pierwszym zdaniu struktura wyrazowa jest prosta (głoska równa literze): Buda psa stoi koło domu. W drugim – złożona (zmiękczenia, dwuznaki): Jesienią opadają liście z drzew.
Dyktujemy dziecku zdania, niezależnie od aktualnego poziomu jego umiejętności, zdając sobie sprawę, że napisanie ich będzie sprawiało mu trudności i nie będzie zadowalające. Zdania te, parokrotnie powtarzane w różnych okresach reedukacji, są sprawdzianem aktualnych mozliwości dziecka. Są też wskaźnikiem, czy i w jakim stopniu nastąpiła poprawa między pierwszą i ostatnią próbą.
 pisanie samodzielne:
“Napisz, co przedstawia obrazek.”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.