X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16334
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela religii stażysty mgr ............................

Dnia 1 września 2011r. rozpoczęłam staż, którego głównym celem było uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor mgr .................. i którego realizacja przewidziana była na okres dziewięciu miesięcy. Plan obejmował 4 cele ogólne:
• poznanie zasad organizacji szkoły oraz jej funkcjonowania
• doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
• poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności
• poznanie środowiska uczniów i współpraca z nimi.
Poniższe sprawozdanie pokazuje realizację zaplanowanych przeze mnie we wrześniu 2011r. zamierzeń, zawiera także informacje o tych działaniach, które wynikły w trakcie trwania roku szkolnego, a których nie zawarłam w moim planie rozwoju zawodowego. Są one uzupełnieniem i poszerzeniem mojej pracy jako nauczyciela - stażysty.


I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

W trakcie stażu udało mi się zrealizować następujące cele szczegółowe:
• poznałam procedury awansu zawodowego poprzez analizę Karty Nauczyciela, rozporządzeń MENiS oraz wewnątrzszkolnego regulaminu dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
• nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, Panią mgr ...........................
• zapoznałam się z obowiązującą w szkole dokumentacją oraz ze sposobem jej prowadzenia.
• zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425);
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami);
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Gimnazjum nr 1 zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
1. Statut Gimnazjum nr 1,
2. Wewnątrzszkolny system oceniania,
3. Program wychowawczy szkoły,
4. Program profilaktyczny szkoły,
5. Plan pracy na rok 2011/2012, plan lekcyjny oraz kalendarz imprez szkolnych
6. Procedura informowania uczniów i ich rodziców o otrzymanych ocenach bieżących i semestralnych obowiązującą w Gimnazjum nr 1,
7. Informacja dotyczącą równego traktowania w zatrudnieniu
8. Regulamin pełnienia dyżurów
9. Regulamin wycieczek szkolnych
10. Nowa i stara podstawa programowa nauczania religii
11. Podręczniki, ćwiczenia i poradniki dla nauczycieli realizujące program
Lektury te pomogły mi zrozumieć zasady funkcjonowania szkoły oraz poznać reguły, według których działa środowisko nauczycieli. Poznałam także kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz moje własne prawa i obowiązki. Na podstawie analizy wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz porad nauczycieli opracowałam przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny. Wymagania te przedstawiłam uczniom na zajęciach.

Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
1. dzienniki lekcyjne,
2. dzienniki pozalekcyjne,
3. dzienniki zajęć indywidualnych,
4. świadectwa szkolne,
5. arkusze ocen,
6. dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs,
7. Księgą Protokołów Rady Pedagogicznej,
8. Księga Uchwał

Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w szkole. Pomogło mi to poznać zagrożenia wynikające z pracy w zawodzie nauczyciela oraz skłoniło mnie do przemyślenia różnych środków jakie powinnam podjąć w razie ewentualnego niebezpieczeństwa.

Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
www.katecheza.natan.pl
www.opoka.org.pl
www.katechezawszkole.republika.pl
www.adonai.pl/katecheza/
www.katecheza.lublin.pl/katecheza/
www.eduseek.ids.pl
www.pwn.com.pl
www.wsip.com.pl
www.publikacje.edux.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.awans.net

Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje.

II. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI

W trakcie stażu udało mi się zrealizować następujące cele szczegółowe:

d) uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, Panią mgr ............................. Miałam możliwość hospitacji lekcji prowadzonych przez Panią mgr .................................. Były one bardzo różnorodne, wszystkie przeprowadzone sprawnie, logicznie i ciekawie. Lekcje angażowały uczniów, były doskonale zaplanowane w czasie, jak również precyzyjnie zrealizowane. Hospitowane zajęcia opiekuna stażu zainspirowały mnie do tworzenia podobnych, aktywizujących ćwiczeń na moich lekcjach. Zwróciłam też uwagę na stanowczość, konsekwencję działań prowadzącej, które budują jej autorytet w oczach uczniów, a także na jasność i logiczność przekazywania wiedzy oraz skuteczne jej egzekwowanie. Wszystkie hospitowane lekcje zostały potem omówione i podsumowane.
e) prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu
f) Raz w miesiącu zapraszałam opiekuna stażu na hospitacje moich lekcji. Miały one dać dobre świadectwo o mojej pracy dydaktycznej i starałam się, aby forma zajęć zawsze była właściwa, dostosowana do tematyki lekcji, oczekiwań i umiejętności uczniów. Pani mgr ............................... zwracała uwagę na sposób przekazywania przeze mnie nowych treści, aktywizowanie uczniów, właściwość i jasność poleceń i zadań. Każdą lekcję dokładnie omówiłyśmy.
Wykazałam interdyscyplinarność przedmiotu, którego nauczam:
c) Kilka razy w miesiącu przeprowadzałam lekcję z wykorzystaniem Internetu i edukacyjnych programów multimedialnych.
d) przygotowywałam uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów:

• Diecezjalny Konkurs „Kościół naszym domem”
• „Olimpiada o św. Maksymilianie Marii Kolbe”
Moi uczniowie wzięli udział w przygotowanych przeze mnie przedstawieniach:
• W jasełkach „Królowa śniegu” w parafii
• W dniach Papieskich w parafii i w szkole
• W wielkanocnym „Poemat Boga człowieka – Męka Pana Jezusa”
• Efektem moich działań było przejście dwóch uczniów do finału Ogólnopolskiej Olimpiady o św. Maksymilianie Marii Kolbe oraz do etapu diecezjalnego konkursu „Kościół naszym domem”
• Systematycznie umieszczałam sprawozdania oraz zdjęcia z przeprowadzonych konkursów i przedstawień szkolnych oraz kościelnych na szkolnej stronie internetowej

III. POSZERZANIE WŁASNEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie stażu udało mi się zrealizować następujące cele szczegółowe:
• uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
• Byłam obecna na wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Brałam w nich aktywny udział, jak również pisałam protokoły z przebiegu spotkań. Byłam również obecna na większości szkoleń nauczycieli. Podczas spotkania poszerzyłam wiedzę z zakresu środków multimedialnych i oprogramowania komputerowego. Było to dla mnie istotne, bo sama interesuję się nowoczesną technologią i wdrażam ją do mojej codziennej pracy.
• Uczestniczyłam w szkoleniu „Teatr w katechezie”

IV. POZNANIE ŚRODOWISKA UCZNIÓW I WSPÓŁPRACA Z NIMI

W trakcie stażu zrealizowałam następujące cele szczegółowe:
• organizowałam i przeprowadzałam zajęcia pozalekcyjne:
• Prowadziłam scholę na terenie parafii ..................... Schola aktywnie uczestniczyła w życiu parafii w każdą niedzielę. Uświetniła swymi występami wiele religijnych uroczystości:
• Boże Narodzenie
• Wielkanoc
• Szkolne Rekolekcje Wielkopostne
• Szkolne Rekolekcje Adwentowe
• Prowadziłam młodzieżową grupę oazową przy wyżej wymienionej parafii
• Z mojej inicjatywy uczniowie wzięli udział w pieszych pielgrzymkach do ......................, w pielgrzymkach rowerowych do Częstochowy oraz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku –Kamiennej, które też współorganizowałam
• Kierowałam projektami edukacyjnymi dla uczniów klas drugich o tematyce: „Jan Paweł II człowiek modlitwy”, „Kościół naszym domem”, „Podróże apostolskie oraz nauczanie papieża Benedykta XVI”
• zorganizowałam montaż słowno-muzyczny podczas adoracji w kościele – na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę
• nawiązałam współpracę z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

Przez cały okres stażu aktywnie współpracowałam z wychowawcami klas. Konsultowałam się z Panią mgr .................oraz Panią mgr ...................., z którymi na bieżąco rozmawiałam na temat pojawiających się problemów wychowawczych w celu szybkiego ich wyeliminowania.
• nawiązałam współpracę z rodzicami uczniów
• Ze względu na pojawiające się problemy wychowawcze przeprowadzałam liczne rozmowy indywidualne i grupowe z rodzicami moich uczniów. Moje spotkania z rodzicami były zawsze rozmowami na temat postępów w nauce i zachowania dzieci na lekcjach. Angażowałam się w rozwiązywanie problemów i zawsze służyłam radą i pomocą. Wielokrotnie prosiłam również o pomoc pedagoga szkolnego i wspólnie spotykałyśmy się z uczniami i rodzicami. Często organizowałam spotkania poza godzinami pracy, których celem było rozwiązanie klasowych konfliktów. Byłam w codziennym kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów.
• Starałam się zachęcać podopiecznych do brania udziału nie tylko w szkolnych, ale również pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. Omawiałam z nimi treści, pomagałam stworzyć liczne plansze i prezentacje multimedialne.
• Prowadziłam nauczanie indywidualne. Prowadziłam liczne konsultacje. Największym wyzwaniem była dla mnie praca z ..................., bowiem wykazywali ogromne deficyty w zakresie opanowania podstawowych umiejętności. Mieli oni wielkie problemy z koncentracją uwagi i wymagali szczególnego nadzoru, a także takiego formułowania poleceń i zadań, by były one precyzyjne i dostosowane do ich poziomu rozwoju psychofizycznego.
• opieka nad przydzieloną salą, gablotą oraz sprzętem audiowizualnym
• Razem z uczniami prowadziłam gazetkę religijną, dzięki funduszom szkolnym udało mi się zakupić kilka filmów religijnych oraz gier edukacyjnych do szkolnej biblioteki
• Razem z uczniami przygotowaliśmy i rozdaliśmy paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin w parafii oraz naszej szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiejnocy

Okres minionych 9 miesięcy był dla mnie bardzo owocny, pozwolił mi rozwinąć i udoskonalić moje umiejętności pedagogiczne. Udowodniłam, że jestem nie tylko fachową katechetką, ale również odnoszącym sukcesy nauczycielem, który jest otwarty na nowe wyzwania. Myślę również, że ten rok pokazał, że jestem nauczycielem o wszechstronnych umiejętnościach, który jest gotowy poświęcić bardzo wiele dla swoich uczniów, dla których zawsze ma otwarte serce. Starałam się przez cały czas wykonywać wszystkie powierzone mi zadania rzetelnie, wykazałam się inwencją twórczą i ciekawymi pomysłami, pracowałam traktując każdego ucznia podmiotowo, a koleżanki i kolegów z pracy z szacunkiem i sympatią.

mgr .........................(podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.