X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16176
Dział: Przedszkole

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze w przedszkolu

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM...

Grupa IV we wrześniu liczyła 29 dzieci w tym 27 dzieci pięcioletnich i 2 czteroletnich. W trakcie roku szkolnego 2 dzieci zostało wypisanych ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Obecnie grupa liczy 27 dzieci (26 pięciolatków i 1 czterolatka).
W grupie realizowane były zadania, które wynikały z obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej. W pracy z dziećmi szczególną uwagę poświęcałyśmy na integrację dzieci, nawiązanie bliskich i serdecznych kontaktów społecznych, odnajdywania swojego miejsca w grupie. Stawiałyśmy też szczególny nacisk na wyciszenie i zdyscyplinowanie grupy. Zwracałyśmy uwagę na przyzwyczajanie do panowania nad własnymi emocjami i postępowania zgodnego z obowiązującymi zasadami regulującymi współżycie w środowisku przedszkolnym, rodzinie i środowisku poza przedszkolnym.
W pracy z dziećmi tworzone były warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijane były zainteresowania pięknem przyrody, wspierane działania proekologiczne. Przekazywano wiedzę o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu. Kształtowano nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa. Odbywały się też zajęcia poprzez które, kształtowano wrażliwość na muzykę, literaturę, stosowano różne formy: opowiadania, wiersze oraz improwizacje muzyczne.
Dzieci rozumieją i stosują symbole i znaki, w tym rozpoznają cyfry od 0 do 8,oraz znaki matematyczne a także potrafią wykonywać proste działania matematyczne. Tworzą zbiory, porównują ich liczebność z przeliczaniem i bez, posługują się wyrażeniami o (tyle – konkretna liczba) więcej, o (tyle – konkretna liczba) mniej, klasyfikują przedmioty ze względu na jedną lub dwie cechy Potrafią także rozpoznać tekst drukowany i pisany, znają i rozpoznają litery. Odczytują (ze zrozumieniem) krótkie teksty drukowane w zakresie poznanych dotychczas liter.
Dzieci rozpoznają i nazywają kolory, swobodnie posługują się kolorem w pracach plastycznych, tworzą prace z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów.
Potrafią zgodnie współpracować w samorzutnie zorganizowanych zespołach dziecięcych a także zorganizować zabawy tematyczne w kącikach zabaw z użyciem różnych rekwizytów. Układają obrazek z części z wykorzystaniem gotowych układanek, oraz pomocy przygotowanych przez nauczyciela. Słuchają czytanego tekstu, wypowiadają się na jego temat potrafią też opisać oglądany obrazek, historyjkę obrazkową, lub ułożyć do niej własne zakończenie. Dzieci poznając otaczający nas świat wychodziły systematycznie na spacery do parku, lasu, do ogródków działkowych, uczestniczyły w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.
W pracy dydaktyczno – wychowawczej stwarzano sytuację pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka; zapoznały się z historią powstania pluszowego misia z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Odbyło się także spotkanie z Mikołajem i bal karnawałowy. Można było podziwiać zdolności artystyczne przedszkolaków podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Jasełek oraz Dnia Babci i Dziadka.
Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci kładłyśmy nacisk na to, aby posiadły odpowiednie nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Kształtowałyśmy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, uczyłyśmy przewidywania skutków swoich działań oraz symulowałyśmy poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. W celu uświadomienia konieczności dbania o bezpieczeństwo oraz poruszania się w ruchu drogowym zostało zorganizowane spotkanie z Policjantem.
Prowadziłyśmy obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci a także została przeprowadzona analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Bardzo dobrze układała nam się współpraca z rodzicami o czym świadczą ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Starałyśmy się angażować rodziców w życie przedszkola poprzez pomoc w organizowaniu uroczystości i spotkań. Kontakt- nauczyciel- dziecko- rodzic jest bardzo trudny, ale dobrze zorganizowany daje efekty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.