X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16134
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


Katarzyna Kaczmarska
Nauczycielka Przedszkola 318
„Zielony Zakątek”
Opiekun stażu – mgr Ewa Orszulak

1. Czas rozpoczęcia stażu w Przedszkolu 318
1. 09. 2009r.

2. Czas zakończenia stażu w Przedszkolu 318
31. 05. 2012 r.

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 1)

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO
Okres stażu
Plan rozwoju, teczka„awansu zawodowego”
2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, uczestniczenie w zajęciach otwartych, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolek.pl, literka.pl,) Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Analiza i ocena działań
IX 2009
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu Kontrakt, harmonogram
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć
Sprawozdanie
4. Aktywne uczestnictwo w WDN
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola Na bieżąco
Okres stażu Protokoły
Materiały i opracowania
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, przedstawień, notatki itp.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie zeszytu współpracy z rodzicami i kart obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, zeszytu współpracy i kart obserwacji dziecka

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb
Przeprowadzenie ankiet
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Na bieżąco
Rozmowy indywidualne
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć , w zeszycie kontaktu ze specjalistami
4. Udział w realizacji programów profilaktycznych
Prowadzenie i organizowanie zajęć
Okres stażu
Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć
5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinami i teatrem
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna i Policją , Strażą Miejska , Okres stażu
Okres stażu
Adnotacje w dziennikach zajęć, plany współpracy z instytucjami– potwierdzenia dyrektora
6. Praca z dziećmi z trudnościami
Prowadzenie zajęć dydaktyczno– wychowawczych
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku
7. Opieka nad dziećmi zdolnymi
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku
8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
Wg harmonogramu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
9. Współpraca z innymi nauczycielami
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek
Okres stażu
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora
10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie
Okres stażu
Notatki, zaświadczenia
11. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad
Na bieżąco
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora
12. Wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki
Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: i ekologicznych
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 3)

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych
Tworzenie prezentacji multimedialnych
Na bieżąco
Okres stażu
Dokumentacja
Prezentacja
2.Wykorzystywanie programów wspomagających prace praktyczną i dydaktyczna
Gromadzenie programów komputerowych dla dzieci
Okres stażu Wydruki, opisy, notatki, zdjęcia
3.Publikacje
Publikowanie scenariuszy, pomysłów prac plastycznych, przyrodniczych na portalach internetowych
Okres stażu
Zaświadczenia, ksero
4. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
Zamieszczenie planu na stronie internetowej
X 2009
Zaświadczenie
5. Współtworzenie artykułów dla rodziców
Pisanie informacyjnej dla rodziców
Na bieżąco
Gazetki

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 4)

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu
Cały staż
Wykaz lektur, notatki
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku
3.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym , adaptacji dzieci 3 letnich
Okres stażu
Notatki z przeczytanych pozycji, bibliografia

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staz (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi
Okres stażu
Akty prawne
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Cały staż
Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu Notatki

Sporządziła
Katarzyna Kaczmarska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.