X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15779

Plan pracy wychowawcy klasy II

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY II A
NA ROK SZKOLNY 2011/2012

1. Wyrabianie nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach.
- Bezpieczna droga dziecka z domu do szkoły i ze szkoły do domu;
- Zachowanie szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po ulicy i chodniku;
- Zasady bezpiecznego wypoczynku, spędzania wolnego czasu;
2. Wyrabianie i utrwalanie nawyków higieniczno- zdrowotnych.
- Kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą i otoczenia;
- Uprawianie ruchu na świeżym powietrzu, zachęcanie do uprawiania dyscyplin sportowych;
- Kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas zajęć ruchowych i w ciągu całego dnia;
- Zachowanie bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw ruchowych w szkole i w domu;
- Rozwijanie nawyków prawidłowego żywienia;
- Właściwy strój dostosowany do pogody i pory roku.
3. Rozwijanie szacunku do środowiska przyrodniczego.
- Wdrażanie do aktywnej postawy wobec środowiska naturalnego zapoznanie się z książkami o tematyce ekologicznej, (uczestnictwo w wycieczkach przyrodniczych, dokarmianie zwierząt, pielęgnacja roślin klasowych);
- Uwrażliwienie na przejawy degradacji środowiska;
- Uwrażliwienie na formy i metody ochrony naszego środowiska.
4. Rozwijanie zachowań pro społecznych.
- Organizacja zespołu klasowego: wznowienie działalności zespołu klasowego, przypomnienie regulaminu klasowego, zorganizowanie dyżurów klasowych, troska o estetykę klasy i szkoły, nabywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, kształtowanie kultury współżycia i współdziałania w grupie, wyrabianie krytycyzmu wobec postaw przemocy i agresji, nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi-udział we wspólnych imprezach i zajęciach integracyjnych, uświadomienie i uwrażliwienie dzieci sprawnych na potrzeby niepełnosprawnych, wytworzenie korzystnej atmosfery mającej zapobiegać powstawaniu barier społecznych, umożliwienie twórczego współdziałania.
5. Dziecko jako członek rodziny.
- Struktura rodziny, kształtowanie właściwego stosunku do dziadków, rodziców, rodzeństwa;
- Organizacja życia w rodzinie, uświadomienie dziecku konieczności współodpowiedzialności za atmosferę i życie w rodzinie;
- Wyrabianie wrażliwości na potrzeby swoich bliskich.
6. Tradycje, obrzędy, symbolika, uroczystości
- Szacunek dla symboli narodowych: godła, hymnu, flagi państwowej
- Składanie życzeń solenizantom;
- Obrzędy i zwyczaje związane ze Świętem Bożego Narodzenia i Świętem Wielkanocnym, przygotowanie klasowej Wigilii;
- Miejsca pamięci narodowej w naszej miejscowości ( zapalanie zniczy , prace porządkowe przy obelisku )
- Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej, udział w świętach, imprezach, wydarzeniach szkolnych i między klasowych (apele szkolne, andrzejki, jasełka, mikołajki, zabawa choinkowa, dyskoteki, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, pożegnanie zimy, konkursy);
7. Zapoznanie z normami dobrego zachowania w instytucjach i miejscach publicznych.
8. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych (wyjazd do teatru, seans filmowy w kinie, muzeum, filharmonia)
9. Korzystanie z biblioteki szkolnej i gminnej
10. Umiejętność kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji publicznej oraz instytucjach użyteczności publicznej
11. Współpraca z rodzicami.
- Zebrania klasowe, wywiadówki, kontakty telefoniczne, spotkania indywidualne z rodzicami (zapoznanie z planem wychowawczym klasy, przypomnienie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz umożliwienie rodzicom dostępu do pozostałej dokumentacji szkoły).
- Udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych;
- Uczestnictwo rodziców w tzw. ,,pedagogizacji rodziców”.
12. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce i zachowaniu.
13. Współpraca z miejscowym Posterunkiem Policji, Strażą Pożarną, GOK-iem.
14. Współpraca z samorządem lokalnym- udział uczniów w obchodach świąt narodowych, rocznic i innych imprez okolicznościowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.