X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15742
Przesłano:
Dział: Internat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr WOJCIECH CZERWIŃSKI
nauczyciel – wychowawca Ośrodka
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Grudziądzu im. Polskich Olimpijczyków


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2012
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.


ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN
(tabela - dop. red.)

Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole. Udział w pracach komisji do spraw profilaktyki.
Pełnienie funkcji opiekuna sali muzycznej oraz modelarni. W okresie stażu.
Opracowanie i wdrożenie pomocy dydaktycznych. Opracowanie kart pracy, ćwiczeń, testów według indywidualnych potrzeb edukacyjno – rozwojowych wychowanków. Na bieżąco.
Udział w konkursach międzyszkolnych Przygotowanie wychowanków do konkursów. Na bieżąco.
Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach i szkoleniach. Na bieżąco.

Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy. Zagospodarowanie pomieszczeń grupowych. Pozyskiwanie środków od dyrekcji oraz poprzez sponsoring: farby, kwiaty, wyposażenie, pomoce dydaktyczne. Studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism. Na bieżąco.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie „Technika. Zajęcia techniczne”. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. X 2009 - VII 2010.
Udział w ewaluacji wewnętrznej w ośrodku.
Przeprowadzenie wywiadów z uczniami i ich rodzicami, z dyrektorem szkoły i nauczycielami.
Opracowanie wniosków do dalszej pracy. Według potrzeb.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera, Internetu. Samokształcenie.
Na bieżąco.
Opracowanie dyplomów i zaproszeń. Opracowanie dyplomów i zaproszeń technologią komputerową. Na bieżąco.
Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia tematyczne w grupie wychowawczej. Opracowanie zindywidualizowanych kart pracy dla wychowanków, dostosowanych do ich wiedzy oraz możliwości edukacyjnych. Na bieżąco.
Wykonanie pomocy dydaktycznych w zakresie nauczania gry na instrumentach. Opracowanie zestawów instrukcji, ćwiczeń, schematów gry na instrumentach. Według potrzeb.
Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji. Korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak:
-www.men.gov.pl; -www.profesor.pl; -www.oke.poznan.pl i innych. Według potrzeb.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Publiczne wyrażanie opinii, dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.
Według potrzeb.

Aktywne uczestnictwo w pracach komisji profilaktyki. Wzajemna wymiana doświadczeń. Weryfikacja planów podejmowanych działań profilaktycznych, omawianie ich skuteczności. Na bieżąco.
Opracowanie publikacji.
Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą na portalach edukacyjnych. Na bieżąco.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i realizowanie autorskiego programu ”Ja i muzyka.” Działania zmierzające do opracowania programu.
Opracowanie i wdrożenie programu.
Podsumowanie i ewaluacja po każdym roku szkolnym. Na bieżąco.


Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Udział w realizacji programu profilaktyki
prozdrowotnej. Omawianie i promowanie podczas zajęć wychowawczych celów i zadań programu profilaktyki. Na bieżąco.

Wdrażanie nowoczesnych i aktywnych metod pracy (metoda projektu) Organizacja imprezy „Moda na wesoło”- pokazu mody lat 80 tych. Przygotowanie planu pokazu. Zapewnienie wychowankom pomocy w zakresie doboru odpowiednich ubiorów. Przeprowadzenie o koordynacja imprezy. IV 2010.
Wdrażanie do uczciwego współzawodnictwa podczas „Turnieju piłkarzyków”. Integracja wychowanków w oparciu o wspólna zabawę. Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Wykorzystanie nowych pomocy dydaktycznych. Nabywanie nowych umiejętności przez wychowanków. Opracowanie planu turnieju.
Zorganizowanie nagród.
Przeprowadzenie „Turnieju piłkarzyków”.
Wyłonienie zwycięzców.
Podsumowanie. III 2010,2011,
2012.
Przygotowanie wychowanków do konkursów. Udział w konkursach szkolnych i ośrodkowych. Według potrzeb.
Przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Organizacja cyklów zajęć tematycznych. Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych (Muzea, Kina, Domy Kultury). Na bieżąco.

Współredagowanie dwumiesięcznika w Ośrodku „Słówka”. Prezentacja artykułów.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Wymiana informacji, konsultacje z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy SR w Grudziądzu. Rozwiązywanie sytuacji trudnych, rozmowy dot. funkcjonowania wychowanków i ich rodzin w społeczeństwie. Według potrzeb.
Niesienie pomocy w zakresie organizacji oraz spójności oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych dla wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Współpraca z Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi (w tym w Białachowie i Wydrznie). Cykliczne konsultacje i wymiana informacji.
Na bieżąco.
Wymiana uwag i spostrzeżeń dotyczących wychowanków. Podejmowanie stosownych oddziaływań w sytuacji wystąpienia problemów wychowawczych. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Sporządzanie notatek służbowych, opinii o wychowankach. Prowadzenie systematycznej wymiany informacji
o wychowankach. Według potrzeb.
Prowadzenie i organizacja akcji charytatywnych i społecznych.
Współuczestniczenie w akcjach „Sprzątanie świata”.
Organizowanie zbiórki zabawek, gier i książek dla rodzin najbiedniejszych wychowanków ośrodka. Według potrzeb.
Rozwiązywanie trudności szkolnych, problemów wychowawczych, stałe konsultacje w zakresie spójności oddziaływań wobec wychowanków. Współpraca z nauczycielami szkoły, wychowawcami klas oraz instruktorami. Wymiana uwag, obserwacji i spostrzeżeń. Podejmowanie korzystnych dla wychowanków oddziaływań. Na bieżąco.


Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków wychowawczych.
Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących wychowanka, sytuacji w szkole i Ośrodku.
Identyfikacja problemu.
Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
Określenie znaczenia problemu.
Propozycje rozwiązania
Wdrażania oddziaływań.
Efekty oddziaływań. Na bieżąco.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.