X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15686
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Natalia Żabińska
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Niepubliczne Misiolandia w Bydgoszczy ul. Łowicka 45 85-776 Bydgoszcz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2012
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Opiekun stażu: Danuta Gęsicka


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki
- samokształcenia

Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania placówki
(§6 ust. 1 pkt 1)
1. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- określenie formy współpracy
- ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć prowadzonych i obserwowanych
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
- analiza dokumentacji przedszkola (Statut Przedszkola, Regulamin pracy i wynagradzania, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, rozkłady zajęć)
- prowadzenie dzienników
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i pracy na terenie przedszkola - uczestnictwo w szkoleniu BHP i Pierwszej Pomocy
- analiza regulaminu bezpieczeństwa przedszkola
5. Poznanie zadań nauczyciela języka angielskiego
- zapoznanie się z programem nauczania języka angielskiego realizowanego w placówce
- opracowywanie planów miesięcznych
- organizacja imprez przedszkolnych (Halloween)
- współuczestnictwo w organizacji imprez środowiskowo - wychowawczych

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§6ust. 2pkt 2)
1. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - opracowanie i analiza scenariuszy zajęć prowadzonych z opiekunem stażu
2. Doskonalenie technik multimedialnych
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć
- praca z komputerem oraz tablicą interaktywną na zajęciach
- publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
3. Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia
- obserwacja zajęć koleżeńskich
4. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego
- udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
- lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6ust 2 pkt 3)
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku
- rozmowa z opiekunem stażu i innym nauczycielami
2. Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach
- analiza kart informacyjnych o dzieciach
- rozmowy indywidualne z rodzicami
3. Współpraca z rodzicami
- indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami
- informacje zwrotne o postępach i zachowaniu dziecka
- rozmowy okazyjne
- zajęcia otwarte dla rodziców
- włączanie rodziców w działalność przedszkola

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub nauczycieli
- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli - obecność i obserwacja zajęć prowadzonych przez innego nauczyciela
3. Analiza i samoocena prowadzonych zajęć
- obserwacje i rozmowy poobserwacyjne
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
- realizacja planu rozwoju zawodowego
- rozmowa z opiekunem stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.