X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15651
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na okres od 1.09.2011 do 31.05.2012

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
na okres od 1.09.2011 do 31.05.2012 r.


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego
w Gimnazjum w Ustce

1. Nauczyciel stażysta: Sylwia Czerwińska
2. Opiekun stażu: Krzysztof Borysiewicz
3. Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011
4. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
5. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2011

CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
• Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
• Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.


PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt. 1).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMINY / DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Wrzesień Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2011

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa wstępna
Określenie zasad współpracy Wrzesień oraz na bieżąco Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień Plan rozwoju zawodowego.

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika.
Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Prawa i obowiązki ucznia
- Regulamin dyżurów, wycieczek
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw Wrzesień oraz na bieżąco Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych. Wrzesień Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Sporządzenie wniosku
Przygotowanie dokumentacji. Maj 2012 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

9. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.
Cały rok szkolny Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
Podręczniki, płyty, obrazki, zdjęcia, plansze itp.

10. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas Opracowanie PSO w oparciu o program nauczania, podstawę programową, oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. Wrzesień 2011 Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania

11. Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych we współpracy z innymi nauczycielami Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka niemieckiego z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, itp.
Na bieżąco Zapisy w dziennikach lekcyjnych

12. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach. Studiowanie literatury metodycznej.

12.2. Hospitacje Cały rok szkolny Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu

13. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych.
Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Na bieżąco Niniejszy plan,
Wykaz wykorzystanych stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

14. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych
Organizacja dodatkowych zajęć w formie kółka języka niemieckiego. Na bieżąco Wyniki we współpracy z uczniem

15. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia . Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Na bieżąco Wyniki we współpracy z uczniem.

16. Przestrzeganie i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów niemieckojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych. Na bieżąco Konspekty oraz świadomość kulturowa uczniów.

17. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem oraz z rodzicami. Na bieżąco Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

18. Współpraca z rodzicami uczniów Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Na bieżąco Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

19. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Nauka opracowywania scenariuszy lekcji
Według harmonogramu Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu

20. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności, zaświadczenia

21. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Na bieżąco Plany wynikowe, testy

22. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Na bieżąco Adres strony internetowej placówki.

24. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności
Zaświadczenia

25. Analiza i samoocena swoich działań. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy


Opracowano w oparciu o akty prawne:
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).........................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.