X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15629

Płazy - żabie potomstwo. Scenariusz zajęć w klasie II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

KRĄG TEMATYCZNY: Wiosna radosna

TEMAT DNIA: Płazy - żabie potomstwo.

CEL WYCHOWAWCZY:

Uczeń:
- zgodnie współpracuje w grupie,
- godzi indywidualność z interesem grupy,
- rozumie cel ochrony płazów na przykładzie żaby,
- przestrzega ustalonych zasad i reguł podczas zabaw ruchowych.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:
- czyta cicho ze zrozumieniem,
- wymienia nazwy zwierząt należące do grupy płazów,
- potrafi samodzielnie zredagować zdania w formie krótkiej notatki,
- wyszukuje określonych informacji w tekście,
- argumentuje swoje wypowiedzi,
- wypowiada się pełnymi zdaniami,
-układa rozsypankę obrazkową w odpowiedniej kolejności zgodnie z etapami rozwoju żaby,
- układa zdania z rozsypanki wyrazowej i przyporządkowuje do etapu rozwoju,
- uzupełnia wyrazy z trudnościami ortograficznymi z „ż”, „rz” i „ch” w oparciu o treść wiersza,
- wskazuje przymiotniki w tekście,
- rozpoznaje etapy rozwoju kijanki w oparciu o zdjęcia,
- wykonuje działania arytmetyczne w zakresie 100,
- analizuje tekst zadania (stwierdza co jest dane, niewiadome, jakie są związki między nimi i ujmuje treść zadania w postaci „skrótowego zapisu”),
- układa działanie matematyczne do warunków danych w zadaniu i rozwiązuje je,
- udziela odpowiedź do zadania.

METODY:
• podające – rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi, praca z tekstem, prezentacja multimedialna,
• oglądowe – pokaz
• poszukujące – samodzielna praca ucznia,
• ekspresyjne – słuchanie tekstu literackiego, utworu muzycznego, improwizacja ruchowa
• gier i zabaw

FORMY PRACY:
• indywidualna jednolita i zróżnicowana,
• grupowa zróżnicowana,
• zbiorowa jednolita.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Podręcznik i ćwiczenia „Świat ucznia”, zeszyty uczniowskie, albumy, ilustracje żab i płazów przyniesione przez dzieci, worek, karty pracy dla grup i indywidualne dla dzieci (zróżnicowane pod względem możliwości indywidualnych dzieci), laptop z rzutnikiem i ekranem do oglądania prezentacji multimedialnej, magnetofon i płyta CD z nagraniem piosenki „Była sobie żabka mała”, zdjęcia faz rozwoju żaby, rozsypanka wyrazowa do podpisu faz,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
Praca w grupach:
-podział na grupy (po 4 osoby).
Rozdanie grupom karty pracy-krzyżówki
- odczytanie haseł z krzyżówki: płazy w Polsce, rzekotka, ropucha szara, żaba trawna, traszka, jaszczurka, salamandra.
- Co łączy wszystkie hasła?
- Dzisiaj poznamy płazy na przykładzie żaby.
W domu mieliście pięknie nauczyć się czytać wiersz p.t. „Żaba”.

2. Czytanie przez dzieci wiersza „Żaba” w podręczniku str. 94.
( wszyscy razem, pojedynczo cały, po 1 zwrotce)

3. Wypowiedzi kierowane dotyczące treści wiersza.
- Jaka jest żaba opisana w wierszu – podkreślcie cechy opisujące? (zielona, nadęta, wyłupiasta, szkaradna, zmartwiona, brzydka)
Czytanie przymiotników
-Jakie są to wyrazy, które opisują cechy?
- Dlaczego chciałaby być ładna?
- Co by się wtedy zmieniło w jej życiu?
- Czy rzeczywiście wszystkie żaby mają powód by martwić się swoją brzydotą?
- Przyjrzyjcie się ilustracjom i zdjęciom żab, które przynieśliście. TABLICA

4. Oglądanie ilustracji, zdjęć przyniesionych przez dzieci. Swobodne wypowiedzi na tema piękna-brzydoty żab.
- Które z tych żab są najładniejsze?

5. Wypowiedzi uczniów na temat żab w oparciu o posiadaną wiedzę.
- Co wiecie na temat żab?

6. Uzupełnianie informacji o żabach i ropuchach w oparciu o tekst z podręcznika str. 95.- ciche samodzielne czytanie.
- Za jakie uważane są żaby i ropuchy przez ludzi? (brzydkie i niebezpieczne)
- Jakie są to płazy? (bezbronne, nieszkodliwe i sprzymierzeńcami człowieka)
- Dlaczego żaby są sprzymierzeńcami człowieka?
- Wszystkie płazy w Polsce są pod ochroną. Co to znaczy?

7. Praca samodzielna w zeszycie – układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania:
- Czym objęte są wszystkie płazy w Polsce?
- Jakimi płazami są żaby i ropuchy?
- W jaki sposób sprzyjają człowiekowi?
Zapisanie tematu zajęć(płazy) w zeszycie i odpowiedzi na pytania.

8. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania - odczytanie kilku prac.

9. Zabawa ruchowa: Polowanie na żaby
W zabawie występuje ochroniarz, Francuz i żaby.
Żabki skaczą po łące, Francuz próbuje je złapać do worka, a ochroniarz na to nie pozwala.
- Jakiej narodowości był ochroniarz? (polskiej)
- Dlaczego należy ochraniać w Polsce żąby?

10. Poznanie najbardziej popularnych żab w Polsce.
Ciche czytanie informacji zawartych w podręczniku s. 95 o rzekotce drzewnej, ropusze szarej i żabie trawnej.
- Wymień najbardziej znane w Polsce żaby?
- Jak wygląda rzekotka drzewna?
- Czym różni się od innych żab?
- Jak rozpoznać ropuchę szarą?
- Co ukrywa i w jakim celu ropucha szara w gruczołach skórnych?
- Jak rozpoznać żabę trawną?
- Kiedy rozpoczyna gody? (przygotowania do złożenia skrzeku)
- Czym się od siebie różnią te żaby? (ubarwieniem skóry, zachowaniem)
- Co je łączy? (są to płazy, pod ochroną)
- Jak poruszają się żaby? (skaczą, pływają)
- Od czego zależy sposób poruszania się? (skacząca lądzie, pływają w wodzie)
- Biorąc pod uwagę zależność poruszania się jaki prowadzą tryb życia? (wodno-lądowy)

11. Zabawa ruchowa z muzyką.
W trakcie trwania piosenki „Była sobie żabka mała” dzieci skaczą jak żaby, lub pływają, a gdy muzyka milknie –zatrzymują się bez ruchu i ukrywają przed bocianem.

12. W kręgu na dywanie rozmowa o rozwoju żab.- (przodem do ekranu)
- Kto z was wie jak rozwija się żaba?
13. Poznanie faz rozwoju żaby poprzez oglądanie prezentacji multimedialnej pt. „Cykl życiowy żaby”.

14. Samodzielne wykonanie zadania 1 na karcie pracy w oparciu o prezentację.

15. Sprawdzenie samodzielnie wykonanej pracy na tablicy. Układanie:
- obrazków zgodnie z fazami rozwoju żaby,

Żaba składa skrzek w wodzie.
Z jaj wylęgają się małe kijanki.
Kijankom wyrastają tylne kończyny.
Kijankom wyrastają kończyny przednie i powoli zanika ogon.
Kijanka zmienia się w żabę.
Dorosła żaba.

- zdań z rozsypanki wyrazowej - podpisywanie rysunków przedstawiających rozwój żaby.
- sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

16. Zabawa ruchowa z opowiadaniem.
Dzieci wykonują czynność opisane przez nauczyciela.
Jestem małą kulką w jaju żaby. Czuję jak wyrasta mi ogon i formuje się głowa, mogę już się lekko poruszać. Czuję, że rosnę i coraz ciaśniej mi w tym jaju,. Pora wydostać się na zewnątrz. Ile tu innych kijanek!. Mam z kim się bawić i ganiać, choć mam tylko ogon. Tak przyjemnie w wodzie. Jestem jakaś sprawniejsza? Co się dzieje? Ach, to wyrosły mi tylne nogi. Teraz to dopiero pokażę jaka jestem sprytna! Tym bardziej, że już mam też przednie kończyny. Pływam teraz wyśmienicie, tylko jeszcze przeszkadza mi ogon, ale już niedługo!

Hura! – wołają kijanki z rzędu pod ścianą.
Nie mam już ogona, mogę wreszcie wyjść z wody i sobie podskokami wrócić do ławki.

Hura! – wołają kijanki z rzędu pod oknem.
Nie mam już ogona, mogę wreszcie wyjść z wody i sobie podskokami wrócić do ławki.

Hura! – wołają kijanki z rzędu środkowego.
Nie mam już ogona, mogę wreszcie wyjść z wody i sobie podskokami wrócić do ławki.

17. Praca w grupach.

Grupy otrzymują etapy rozwoju kijanki (format A3) oraz słoik z żywymi kijankami.
Zadaniem grup jest rozpoznać i wskazać nr rozwoju kijanki.

18. Rachunek pamięciowy
Rozwiązanie zadania 2 na karcie pracy.

19. Zapoznanie z treścią zadania tekstowego-karta pracy.

Mała żabka wykonuje skok o długości 8 cm. Jaką długość pokona po 6 skokach?
Jaką długość musi jeszcze pokonać, aby dotrzeć do 1 m?

W zeszycie do matematyki.
-narysować odcinek równy skokowi żabki.

Analiza zadania-dane i niewiadoma.
Rozwiązanie zadania:
układanie działania matematycznego, 6x8=56

drzewka.

100 – 56 = 44
100 – 6x8 = 100-56=44

Udzielenie odpowiedzi.

20. Zadanie pracy domowej z matematyki: ćw. 1 s. 3

21. Wyszukiwanie i zaznaczanie w wierszu wyrazów z ż. P.s.94.
- W wierszu podkreślcie kolorem zielonym wyrazy z „ż”, a kolorem niebieskim wyrazy z inną trudnością ortograficzną.
- czytanie podkreślonych wyrazów ( na zielono, na niebiesko)

22. Uzupełnienie luk w wyrazach i pokolorowanie rysunku zgodnie z instrukcją – karta pracy.

23. Powtórzenie wiadomości o żabach:
- Jaki posiłek z żaby otrzymasz w polskiej restauracji? (żaden, bo żaby są pod ochroną)
- Co to znaczy, że żaba jest jajorodna? (wykluwa się z jaj)
- Ile czasu kijanka spędza w wodzie od momentu wyklucia do momentu wyjścia na ląd? (ok.16 tygodni)
- Czym żywi się kijanka w wodzie, a czym żaba na lądzie? (w wodzie glonami, na lądzie-owadami i innymi małymi zwierzętami)
–Jaka jest więc kijanka, a jaka żaba? (kijanka – roślinożerna, żaba-mięsożerna)
- Na czym polega wodno-lądowy tryb życia żaby? (wodny-jako kijanka, lądowy- jako żaba)

24. Pożegnanie z piosenką „Była sobie żabka mała”.
Śpiewanie piosenki.

25. Zadanie pracy domowej – karta pracy.
-Pokolorować żabę(kto nie dokończył).
- Ułożyć zdania z wyrazami z ż z wiersza „Żaba” i ułożyć je w kolejności alfabetycznej.
- wykonać ćw. 2, 3 s. 58.
- z matematyki: ćw. 1 s. 3.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.