X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15511
Przesłano:

Egzamin z przygotowania zawodowego - Technik Ekonomista

EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Technik Ekonomista
Zespol Szkol Licealnych i Policealnych nr 1, Gdansk
Przygotowanie mgr Joanna Jacyno-Bertman


1. W jaki sposób bank centralny wpływa na aktywność gospodarczą

2. Wskaż, które działania wymienione w tabelce realizowane są w ramach polityki fiskalnej, a które w ramach polityki monetarnej- postaw znak x w odpowiedniej rubryce

Działania rządu lub banku centralnego p. fiskalna p. monetarna
Zakup przez bank centr. obligacji państwowych
Wzrost etatów urzędniczych
Obniżenie stawki podatku dochodowego
Obniżenie stopy rezerw obowiązkowych
Pomoc finansowa dla nierentownych firm
Obniżenie oprocentowania kredytu banku centralnego

Jaki wpływ będą miały te działania na zagregowany popyt?

3. Jaki rodzaj polityki monetarnej –ekspansywną czy restrykcyjną- zastosuje bank centralny, jeśli w kraju panuje głęboka recesja z dużym bezrobociem i malejącymi cenami? Podaj szczegóły działań

4. W jaki sposób bank centralny może hamować inflacyjny wzrost cen i przeciwdziałać niebezpieczeństwu załamania się koniunktury gospodarczej?

5. Jakie podmioty gospodarcze decydują o podaży pieniądza

6. Znając przyczynę określ rodzaj bezrobocia

- zbyt niskie kwalifikacje nie odpowiadające wymaganiom producenta............................
- recesja gospodarcza, spadek produkcji.......................................
- zmiana miejsca zamieszkania........................................
- zimne lato nie zachęcające do wypoczynku nad morzem

7. Aktywność zawodową mężczyzn i kobiet przedstawia następująca tabela

Wyszczególnienie mężczyźni kobiety
Współczynnik aktywności zawodowej w % 67,1 52,3
Ludność w wieku produkcji w tyś 14200 15711
Pracujący w tys. 8531 7050
Bezrobotni w tys. X X
Bierni zawodowo w tys. X X

Oblicz i wpisz do tabeli brakujące dane
Porównaj aktywność zawodową mężczyzn i kobiet
Odpowiedz , jakie czynniki mogą mieć wpływ na aktywność zawodową ludności

8. Co może zrobić rząd dla ograniczenia przejawów bezrobocia w gospodarce
9. Odpowiedz jaki rodzaj inflacji spowodowały następujące przyczyny (podażowa, popytowa)

- wzrost ceny ropy naftowej w latach 70 tych
- szybki wzrost podaży pieniądza
- zmniejszenie podatków bezpośrednich
- podniesienie cen importowanych czynników produkcji
- nadmierne wydatki gospodarstw domowych, firm i rządu przewyższające zdolności produkcyjne gospodarki
- skuteczne działania związków zawodowych prowadzące do podwyżki płac pracowników

10. Wzięto roczny kredyt w banku w wysokości 20 tyś pln. Oblicz ile będzie trzeba oddać po roku czasu, jeśli oprocentowanie kredytu jest równe stopie inflacji wynoszącej 20%
11. Wymień społeczne i ekonomiczne skutki inflacji
12. Objaśnij mechanizm działania krzywej Philipsa
13. Omów klasyczny cykl koniunkturalny
14. Dlaczego gospodarka w kraju o małym udziale monopoli i państwa w życiu gospodarczym rozwija się cyklicznie
15. Wyjaśnij różnice pomiędzy wydatkami publicznymi a prywatnymi, wydatkami transferowymi a realnymi
16. Wymień i opisz rodzaje podatków
17. Oblicz podstawę opodatkowania oraz podatek należny zakładów posiadających osobowość prawną, jeśli w 2003 uzyskały one przychody w wysokości 50 mln pln, ponosząc koszty ich uzyskania w kwocie 20 mln pln
18. Jakie działania podejmie rząd w przypadku nadmiernie rozkręconej koniunktury
19. Jakie działania podejmie rząd gdy chce pobudzić gospodarkę
20. Wielkości oferowanych dóbr przedstawia tabela

Poziom cen wielkość zagregowanej podaży w mln pln

70 400
80 500
90 600
100 700
110 800
120 900

wykorzystując dane z tabeli wykreśl krzywą AS i odpowiedz na pytania

- przy poziome cen 80 jednostek producenci są skłonni wyprodukować dobra o wartości.............
- przy poziome cen 110 jednostek producenci są skłonni wyprodukować dobra o wartości.............
Zmiana to spowoduje wzrost................................
Jak zmieni swoje położenie ta krzywa jeśli wzrosły płace minimalne oraz w drugiej sytuacji gdy mamy do czynienia ze spadkiem cen ropy naftowej

21. Napisz cechy charakterystyczne dla polskiego bezrobocia
22. Wymień 6 metod poszukiwania pracy
23.Omów rodzaje cech statystycznych
24.Na podstawie danych oblicz i zinterpretuj średnią arytmetyczna, dominantę i medianę

czas dojazdu 10 osób do pracy w minutach wynosi następująco: 12,12,14,1,11,66,74,32,90,3

25.W jakich sytuacjach rząd stosuje dewaluację a w jakich rewaluację

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.