X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1550
Dział: Gimnazjum

Ogólnopolski Konkurs o Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

2007/2008

ORGANIZATORZY
Poleski Park Narodowy,
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie
i Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie


Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Cele konkursu :

kształtowanie tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych (kluczowych), do których zaliczyć można m.in.:
- planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, oraz przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności
- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
- rozwijanie osobistych zainteresowań
- odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenie potrzebnych pozytywnych doświadczeń i nawyków

Cele długofalowe

• realizacja zadań edukacji ekologicznej i regionalnej
• ukazywanie piękna dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
• wyposażenie uczniów w wiedzę ekologiczną i wiedzę o regionie
• rozwijanie zainteresowań ekologicznych

Cele krótkofalowe

nauczyciele :
• nawiążą współpracę z pracownikami Poleskiego Parku Narodowego i LSCDN
• wymienią doświadczenia z nauczycielami biorącymi udział w projekcie
• zastosują na zajęciach edukacyjnych i zajęciach pozalekcyjnych odpowiednie metody aktywizujące do treści objętych regulaminem konkursu
• przygotują uczniów do konkursu
• ocenią korzyści wynikające z udziału w konkursie
uczniowie :
• wykażą się umiejętnościami ponadprzedmiotowymi w praktyce szkolnej
• poszerzą swoją wiedzę i umiejętności
• ocenią korzyści wynikające z udziału w konkursie i ich przydatność w karierze edukacyjnej


Zasady uczestnictwa :

konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych
• udział w konkursie jest dobrowolny
• o udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii
• o udziale w konkursie nauczyciele informują organizatora
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie tel./fax (0 82) 572 10 68, Pani Beata Wysokińska lub Poleski Park Narodowy tel. (0 82) 571 30 71 fax (0 82) 571 30 03, Pani Anna Myka-Raduj.
• konkurs składa się z etapu szkolnego, powiatowego i okręgowego
• etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do dnia 28 marca 2008 r.
• pytania na etap szkolny przygotowują nauczyciele w macierzystych szkołach
• każda szkoła typuje tylko 4 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła protokoły konkursów do dnia 4 kwietnia 2008 roku na adres: Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie, ul. Szkolna 7, 22 –200 Włodawa, koniecznie z dopiskiem KONKURS o PPN


Tematyka konkursu o Poleskim Parku Narodowym:

• flora i fauna PPN, osobliwości przyrodnicze
• środowisko geograficzne Parku
• ochrona przyrody
Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i informatycznej.

Forma konkursu :

Etap szkolny:
-forma pisemna (test powinien składać się z zadań zamkniętych i otwartych)

Etap powiatowy:
-forma pisemna (test składa się z zadań zamkniętych i otwartych), zadania układa autor projektu przy współpracy z pracownikami PPN. Do etapu okręgowego kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali 90% prawidłowych odpowiedzi (szkoły gimnazjalne) i 80% (szkoły podstawowe)

Etap okręgowy:
• część teoretyczna (test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych).
(uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów)
• część praktyczna : (tylko dla uczniów gimnazjum)

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego, wykonują indywidualnie opracowanie, zawierające gry dydaktyczne, rebusy, krzyżówki, quizy, itp.(łącznie 10 sztuk) o tematyce ekologicznej i Poleskim Parkiem Narodowym, które uczestnicy przesyłają do 21 maja 2008 na adres siedziby PPN.

Uczniowie szkół podstawowych uczestniczą tylko w części teoretycznej.
O zajętym miejscu przez ucznia gimnazjum i uzyskaniu tytułu laureata etapu okręgowego decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Laureatami zostaje 5 uczniów szkół podstawowych i 10 uczniów gimnazjum.

Etap Szkolny do 28.03.2008 r. wg możliwości

Powiatowy

30.04.2008 r. godz.10.00
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włodawie
22-200 Włodawa, ul. Sierpińskiego dla powiatu włodawskiego. W przypadku innych powiatów miejsce LSCDN w Chełmie ul. Waśniewskiego 17
Okręgowy 04.06.2008 r. godz.10.00 Siedziba PPN w Urszulinie
22 - 234 Urszulin, ul Lubelska 3a

Skład komisji etapu powiatowego i okręgowego: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych uczniów biorących udział w konkursie.
Komisja nie zwraca prac konkursowych, dopuszcza obniżenie kryteriów oceny oraz punktacji.

Laureaci etapu okręgowego otrzymują zaświadczenia i nagrody ufundowane przez Poleski Park Narodowy, wydawnictwa edukacyjne i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nauczyciele otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
Informacje o konkursie ukażą się w prasie i na stronach internetowych PPN www.poleskipn.pl

Literatura :
• Przewodnik turystyczny. Chełmskie. Lublin 1998. Wyd. PROMOTOR.
• W krainie jezior, moczarów i bagien”, Lublin 1992, TWWP.
• Poleski Park Narodowy. Przewodnik. Historia-Przyroda-Turystyka. Lublin 1998.
• Ekologia. Podręcznik do gimnazjum. Wyd. LektorKlett. Poznań 1999.
• Ekologia. Podręcznik do gimnazjum. Wyd. Prószyński i S-ka. 1999.
• Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. PPN. Urszulin 1996.
• Między Bugiem a Wisłą. Skarby przyrody i kultury. Lublin 2000.
• Poleski Park Narodowy. Multico, 2002, przewodnik kieszonkowy.
• Wydawnictwa ciągłe: „Parki Narodowe”, Przyroda Polska”, „Aura”.
Wydawnictwa Poleskiego Parku Narodowego:
• KSIĄŻKA O PPN (album). POLESKI PARK NARODOWY. Książka ilustrowana. Przewodniki po ścieżkach przyrodniczych i szlakach PPN: "DĄB DOMINIK", "PEREHOD", SPŁAWY", "MIETIUŁKA”, "NAŁĘCZ". Przewodnik „MUZEUM PPN”, PRZEWODNIK POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO. Foldery: „Edukacja”, „Cietrzew”, „Żółw błotny”, „Edukacja i zwiedzanie”. ZESZYT do ćwiczeń edukacyjnych; Pakiet edukacyjny z filmem o PPN, MONOGRAFIA PRZYRODNICZA PPN; FILM Poleski Park Narodowy (film na kasecie lub płycie CD zrealizowany w latach 2001-2002 przez zespół Studio Beta), MAPA PPN; Monografia Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”. Kalendarz Edukacyjny Poleski Park Narodowy 2007. Płyta CD z grą edukacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.