X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15499
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Agnieszka Kaliska


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Kaliska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Karaśkiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
Miejsce pracy: Przedszkole nr 178 „Kwiaty Polskie” w Poznaniu
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wykształcenie:
•Studia Licencjackie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
•Studia Magisterskie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3.Zapoznanie z przepisami zapewniającymi podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich z osobą hospitującą.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.


Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt. 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconych awansowi zawodowemu nauczycieli.

Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2011r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie awansu zawodowego przez nauczyciela ( z późniejszymi zmianami)

Plan rozwoju zawodowego.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.Omówienie i ustalenie przebiegu stażu oraz omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Zawarcie kontraktu.
Wrzesień 2011r. Plan rozwoju zawodowego.

Kontrakt.

3.Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Regulamin pracy
- Plan roczny przedszkola,
- Plan pracy wychowawczo-
dydaktycznej,
- Ustawa o systemie Oświaty,
- Karta Nauczyciela.

Okres stażu. Notatki.

4.Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów obowiązujących w placówce.Zapoznanie się z:
- Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkol,
- programem wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk,
- programem wychowawczym „Z zasadami za pan brat”
- programem „Nauka czytania i pisania”
B. Roclawskiego
Wrzesień 2011r. Notatki.

5.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i szkole.Notatki z odbytego szkolenia BHP.
Analiza regulaminu BHP oraz ppoż.

Zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela.
Wrzesień 2010
Zaświadczenie,notatki.

6.Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w przedszkolu.
Opracowywanie planów miesięcznych, wpisy do dziennika zajęć
Okres stażu. Plany miesięczne,dziennik zajęć grupy

7.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów zajęć, zdjęć, sporządzanie notatek.
Okres stażu. Teczka stażysty.

8.Przygotowanie sprawozdania. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego (uwzględnienie zmian i modyfikacji w planie rozwoju).
Maj 2012r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

9.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obserwowanie zajęć, notowanie wniosków, pytań i własnych spostrzeżeń, dotyczących zajęć. Omawianie zajęć. Raz w miesiącu Konspekty zajęć, notatki.

10.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie konspektów zajęć.
Konsultacje z opiekunem.
Omówienie zajęć.
Raz w miesiącu Konspekty zajęć.

Notatki.

11. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym. Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy Okres stażu. Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.

12. Wymiana doświadczeń.
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami. Okres stażu. Notatki.


§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

13.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku.
Rozmowy z rodzicami.
Prowadzenie kart obserwacji. Okres stażu. Zapis rozmów,
karty obserwacji dzieci.

14.Zapoznanie się i gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz o ich zainteresowaniach.
Analiza kart informacyjnych o dzieciach.
Rozmowy indywidualne z rodzicami
Okres stażu.Karty informacyjne o dzieciach, notatki,
zapis rozmów w zeszycie rozmów.

15.Współpraca z rodzicami.Rozmowy indywidualne z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku oraz rozwiązywania ewentualnych problemów dziecka.

Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych.

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Okres stażu.

Według harmonogramu współpracy z rodzicami.
Listopad
2011r. Notatki.

Scenariusze uroczystości.

Konspekt zajęć.

16.Pogłębienie wiedzy w zakresie zaspokojenia potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczno-psychologiczna Okres stażu Notatki.


§ 6 ust. 2 pkt. 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

17.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Notowanie wniosków, pytań i własnych spostrzeżeń, dotyczących zajęć wych.-dyd. Omawianie zajęć z opiekunem.Raz w miesiącu.Konspekty zajęć,
Notatki.

18.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Omawianie zajęć z opiekunem.Raz w miesiącu.Konspekty zajęć,
Notatki.

19.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnianie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem. Okres stażu. Konspekty zajęć.


ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

21.Zadania związane z planem rocznym przedszkola. Współorganizowanie i organizowanie imprez przedszkolnych.
Dekoracja przedszkola.
Okres stażu. Scenariusze uroczystości, zdjęcia

22.Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Wykorzystanie formy elektronicznej w pracy przez:
- zapis planów pracy
- redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń
- tworzenie kart pracy
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
Okres stażu.
Plany pracy,
dyplomy, podziękowania, zaproszenia, karty pracy, pomoce dydaktyczne w wersji multimedialnej np. zdjęcia

23.Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczo- dydaktycznych. Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury.
Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www.
Okres stażu. Zaświadczenia, spis literatury, stron www

24.Współtworzenie kroniki multimedialnej przedszkola Wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkola.
Okres stażu. Płyty ze zdjęciami.

25.Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych Własne poszukiwania Okres stażu. Spis nazw i telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.