X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15368
Przesłano:

Jakie zwierzęta żyją w Afryce? - scenariusz zajęć w klasie 3

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
DLA KLASY III

KRĄG TEMATYCZNY: Urządzamy wyprawę i wędrujemy po świecie.

TEMAT DNIA: Jakie zwierzęta żyją w Afryce ?

CELE OGÓLNE:
- poznanie wybranych gatunków zwierząt żyjących w Afryce,
- wskazywanie Afryki na mapie fizycznej świata,
- doskonalenie umiejętności mnożenia w zakresie 1000 sposobem pisemnym,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń potrafi:
• rozpoznawać i nazywać wybrane gatunki zwierząt afrykańskich,
• określać położenie Afryki w stosunku do Polski,
• rozpoznawać typowe krajobrazy Afryki,
• ustalać kolejność wydarzeń w opowiadaniu,
• zapisywać wyrazy w kolejności alfabetycznej,
• rozwiązywać zadania tekstowe,
• mnożyć sposobem pisemnym,
• zna źródła, w jakich może znaleźć informacje na dany temat.

FORMY PRACY:
- indywidualna
- zbiorowa

METODY:
- podające- pogadanka,
- eksponujące- pokaz,
- praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- zestaw podręczników Już w szkole
-prezentacja multimedialna Zwierzęta i krajobrazy Afryki,
- laptop,
- rzutnik,
- mapa fizyczna świata.

LITERATURA:
- I. Zgrychowa Zabawy na słońce i deszcz, WSiP, Warszawa 1985
- fragment opowiadania Hugh Loftinga Doktor Dollitle i jego zwierzęta
- strona internetowa: http://encyklopedia.pwn.pl/


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Część wstępna.
> Czynności organizacyjno- porządkowe:
- przywitanie się z dziećmi,
- sprawdzenie obecności,
- sprawdzenie pracy domowej.

II. Część główna.
1. Pokaz prezentacji multimedialnej Zwierzęta i krajobrazy Afryki.
Oglądanie slajdów przedstawiających krajobrazy Afryki i zwierzęta tam żyjące.
2. Wskazywanie na mapie położenia Afryki. Określanie jej położenia względem Polski.
3. Wypowiadanie się na temat krajobrazów afrykańskich zamieszczonych w zeszycie ćwiczeń. Dobieranie podpisów do ilustracji .
4. Rozpoznawanie zwierząt afrykańskich przedstawionych na ilustracjach. Zapisywanie ich nazw w kolejności alfabetycznej. Udzielanie odpowiedzi na pytanie: W jakich książkach można znaleźć informacje o życiu tych zwierząt ?
Uczniowie mający trudności w nauce otrzymują kartki z podanymi nazwami książek. Muszą wybrać spośród nich te, w których znajdują się informacje o życiu zwierząt.
5. Słuchanie fragmentów opowiadania Doktor Dolittle i jego zwierzęta.
6. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania.
7. Ustalanie kolejności wydarzeń w opowiadaniu Doktor Dolittle i jego zwierzęta.
Uczniowie mający trudności w nauce będą mieć ponumerowane niektóre wydarzenia.
8. Zabawa "Daleka podróż po świecie".
Dzieci siedzą w kole. Uczniowie po kolei muszą powtórzyć dokładnie całe zdanie, które powiedział poprzednik. Ponadto muszą dodać słowo na kolejną literę alfabetu. Przykład: Jadę w daleką podróż i zabieram ze sobą atlas. Następne dziecko dodaje słowo na literę ,,b” i mówi: Jadę w daleką podróż i zabieram ze sobą atlas, bułkę. Kto nie potrafi powtórzyć całego zdania lub brak mu odpowiedniego słowa daje fant.
9. Rachunek pamięciowy- mnożenie w zakresie 100 w pamięci. Wpisywanie wyników rosnąco do tabeli. Odczytywanie hasła.
10. Mnożenie w zakresie 1000 sposobem pisemnym. Łączenie wyników z odpowiednimi zwierzętami.
11. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

III. Część końcowa.
12. Podsumowanie zajęć.
13. Zadanie pracy domowej:
> Zadanie tekstowe w karcie pracy .
> Wybranie z pomieszanych zdań i podkreślenie na zielono zdań opisujących słonia, a na żółto opisujących żyrafę. Przepisanie zdań do zeszytu.
14. Ocena pracy uczniów na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.