X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15146
Przesłano:

Program zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy II i III

Cele:
- zasadniczym celem pracy z uczniem mającym trudności jest:
• umożliwienie mu opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie czytania i pisania
- usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń, rozbijanie sprawności czytania, pisania, podniesienie poziomu graficznego pisma
- stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
- wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
- wzmacnianie mocnych stron dziecka

Metody pracy
- słowne
- oglądowe
- praca z komputerem
- działania praktyczne
- techniki relaksacyjne
- techniki zapamiętywania i koncentracji

Formy
- indywidualna
- grupowa

Pomoce dydaktyczne
- karty pracy, loteryjki, wykreślani, rebusy, domina sylabowe, wyrazowe, zestaw Mini-PUSSY z książeczkami, karty ortomagiczne, gra komputerowa, zeszyty, inne

1. Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych

- układanie zdania z podanych wyrazów
- wyodrębnianie kolejnych głosek w wyrazie
- czytanie wyrazów sylabami, całościowo
- samodzielne tworzenie wyrazów z sylab
- tworzenie wyrazów za pomocą rebusów
- opowiadanie treści obrazka w historiach obrazkowych
- swobodne wypowiedzi na różne tematy
- rozwiązywanie oraz układanie zagadek

2. Usprawnianie sprawności manualnej, grafomotoryki
- usprawnianie czynności manualnych poprzez lepienie, malowanie, modelowanie, rozdzieranie, wycinanie
- usprawnianie czynności grafomotorycznych: pisanie liter, wyrazów, zamalowywanie pól, obrysowywanie szablonów

3. Usprawnianie i korekta w sferze percepcji wzrokowej

- ćwiczenie pamięci wzrokowej, koncentracji wzrokowej: dobieranie par jednakowych obrazków, układanie obrazków w kolejności, segregowanie obrazków w grupy tematyczne, wyszukiwanie różnic i podobieństw
- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz spostrzegawczości
- różnicowanie kształtów literopodobnych
- segregowanie wyrazów takich samych
- tworzenie wyrazów z sylab
- uzupełnianie brakujących sylab i liter w wyrazach
- uzupełnianie zdań z lukami
- tworzenie własnych zdań

4. Ćwiczenia doskonalące czytanie i pisanie

- usprawnianie czytania i pisania sylab, zdań, tekstów
- dobieranie zdań do obrazka
- rozwijanie zdań
- samodzielne układanie zdań
- układanie odpowiedzi na pytanie po przeczytaniu krótkiego tekstu
- tworzenie rodziny wyrazów
- porządkowanie wyrazów wg pierwszej i drugiej litery alfabetu
- wyrabianie wrażliwości ortograficznej i wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym:
• opracowanie pisowni wyrazów z głoskami miękkimi: si, zi, ci, ni, dzi przed samogłoskami oraz ś, ć, ź, ń, dź przed spółgłoskami
• opracowanie pisowni wyrazów z ó wymiennym
• opracowanie pisowni wyrazów z „rz” wymiennym
• opracowanie pisowni niektórych wyrazów z „h”
• opracowanie pisowni wyrazów z ó niewymiennym
• opracowanie pisowni wyrazów z „rz” niewymiennym
• opracowanie pisowni niektórych wyrazów z „ż”
• opracowanie pisowni zakończeń: -ów, -ówka, -uje
• opracowanie pisowni wyrazów z końcówką –arz
• opracowanie pisowni wyrazów z ą, ę w różnych pozycjach
• opracowanie pisowni wyrazów tracących dźwięczność
• opracowanie pisowni wielkiej litery w tytułach utworów, książek
- ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie rzeczownika, czasownika i przymiotnika.
- zaznaczenie wielkiej litery na początku i kropki na końcu zdania
- dobieranie zdań do obrazków
- samodzielne układanie zdań do obrazków
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
- uzupełnianie wyrazów w zadaniach z lukami
- rozsypywanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących
- przepisywanie zdań, pisanie zdań z pamięci i ze słuchu
- praca nad poprawnością i płynnością czytania (czytanie sylabami, czytanie wyrazami)
- kształcenie czytania ze zrozumieniem
- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek

Ewaluacja:

Efektywność przeprowadzonych zajęć ocenię poprzez:
- obserwacje postępów czynionych przez uczniów,
- diagnozę końcową – przeprowadzę badanie dzieci za pomocą tych samych testów czytania i pisania, których użyto w diagnozie wstępnej a następnie ich dokładne porównanie
- rozmowę z rodzicami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.