X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14927
Przesłano:

Program terapii pedagogicznej klas II i III szkoły podstawowej

Plan pracy nauczyciela terapeuty dla klas II-III
w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi
na rok szkolny 2011/2012.


CELE PROGRAMU:
terapeutyczne : Rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji. Wzmacnianie dobrze funkcjonujących analizatorów. Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Podwyższanie motywacji do nauki i wiary we własne możliwości. Usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych. Uczenie technik radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami szkolnymi.

edukacyjne: Rozwijanie spostrzegawczości. Usprawnienie grafomotoryki. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Ćwiczenie sprawności czytania, liczenia. Doskonalenie kształtnego i czytelnego pisma, przyspieszanie tempa pisania. Ćwiczenia w opracowywaniu tekstów. Kształcenie umiejętności rozumienia poleceń. Rozwijanie umiejętności praktycznych. Pogłębianie znajomości czterech podstawowych działań arytmetycznych i stopniowego osiągania biegłości rachunkowej.

ogólnorozwojowe : Rozwijanie i kształcenie logicznego myślenia, pamięci, koncentracji uwagi. Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej. Wzbogacanie słownictwa uczniów. Wskazywanie sposobów radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Wdrażanie do przeżywania pozytywnych emocji ze wspólnej pracy i własnych dokonań.

METODY PRACY:
- czynnościowe – działań praktycznych i doświadczeń
- gier i zabaw dydaktycznych
- słowne
- oglądowe
- analityczno – syntetyczne
- kinezjologii edukacyjnej Dennisona
- ruchu rozwijającego W.Sherborne
- trening relaksacyjny
- elementy muzykoterapii

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: układanki sylabowe, literowe i wyrazowe, domina, puzzle, program edukacyjny „Progres”, gry edukacyjne, klocki, suwaki sylabowe, krzyżówki, rebusy, diagramy, wykreślanki, układanki obrazkowe, loteryjki obrazkowo – wyrazowe, gry stolikowe, liczmany, karty logiczne, cyferki, tangramy , sudoku, mozaika geometryczna, instrumenty perkusyjne itp.

UWZGLĘDNIANE OGNIWA W CZASIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ:
1.Nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem.
2. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału ( powtórka, utrwalenie).
3. Wprowadzenie nowego materiału.
4. Elementy relaksacji, odprężenia.
5. Ćwiczenia usprawniające i utrwalające nowe umiejętności.
6. Zabawa pożegnalna dająca poczucie zadowolenia, spełnienia.

ZASADY , KTÓRYMI KIERUJĘ SIĘ PROWADZĄC ZAJĘCIA Z TERAPII:
- zasada indywidualizacji
- zasada powolnego stopniowania trudności
- zasada korekcji zaburzeń
- zasada kompensacji zaburzeń
- zasada systematyczności
- zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego


PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH W KLASIE II i III

Zadania terapeutyczne i sposoby realizacji

1.Integracja grupy, rozbudzanie motywacji.
Wypracowanie płaszczyzny współpracy. Zabawy integrujące grupę, mające na celu wzajemne poznanie się, stworzenie miłej atmosfery. Zabawy relaksacyjne, rozładowujące napięcie emocjonalne. Trening skupiania uwagi na własnych czynnościach oraz czynnościach wykonywanych przez drugą osobę. Wspólne gry stolikowe i towarzyskie. Ćwiczenia Dennisona.

2. Doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki. Ćwiczenia manipulacyjne – gry zręcznościowe np. : „Bierki”, „Pchełki”, „Skaczące czapeczki”. Zabawy manualne : kolorowanie, malowanie, lepienie, wydzieranie, kalkowanie, obrysowywanie. Oburęczne malowanie farbami dużych kształtów na dużych arkuszach papieru. Ćwiczenia Dennisona, elementy metody Dobrego startu. Wycinanie form geometrycznych. Ćwiczenia szybkości pisania wyrazów i zdań. Kształcenie ruchu płynnego ręki – ślimaki , fale.

3. Usprawnienie funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej.
Ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała oraz w schemacie ciała drugiej osoby. Zabawy „ Czy znasz części ciała?”, „Jestem twoim odbiciem”. Ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotów w otoczeniu „Gdzie jest misiu?” Umieszczanie przedmiotów w przestrzeni według instrukcji słownej „Szukanie skarbów”, „Wędrówki w labiryncie”. Układanie według wzoru – mozaika. Wyszukiwanie na ilustracjach różnic i podobieństw. Analiza i synteza wzrokowa. Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach, historyjki obrazkowe. Ćwiczenia w różnicowaniu liter o podobnym wyglądzie. Ćwiczenia pamięci wzrokowej na materiale geometrycznym i literopodobnym. Układanie rytmów, szlaczków.

4. Usprawnianie funkcji słuchowo – językowych.
Ćwiczenia językowe – wzbogacanie słownictwa. Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej. Doskonalenie wypowiedzi na określony temat. Kształcenie wrażliwości słuchowej, odpoznawanie dźwięków z otoczenia, naśladowanie dźwięków. Analiza i synteza głoskowa, wyrazowa i zdaniowa. Nauka na pamięć krótkich wierszy, zagadek. Nadawanie tytułów obrazkom, fragmentom opowiadania. Odtwarzanie struktur rytmicznych. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń. Formułowanie pytań i precyzyjnych odpowiedzi. Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek matematycznych.

5. Rozwój umiejętności czytania.
Odczytywanie tekstów ułożonych z rozsypanek sylabowych, wyrazowych. Ćwiczenia wdrażające do czytania cichego ze zrozumieniem. Czytanie wyrazów z lukami, wizualnie podobnych i zróżnicowanych oraz sensownych i bezsensownych. Ćwiczenia techniki czytania: tempo, płynność, akcent. Analiza wyrazów w mowie głośnej i cichej. Tworzenie wyrazów za pomocą rebusów. Wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie.

6. Usprawnianie pisania.
Przepisywanie, pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów, zdań z trudnymi głoskami. Ćwiczenia ortograficzne i stylistyczne, wprowadzanie słownictwa i zasad ortograficznych. Utrwalenie wyrazów ze zmiękczeniami. Pisownia liczebników.
Opracowywanie zasad pisowni przeczenia nie. Wielka litera – zasady pisowni i ćwiczenia praktyczne. Zasady pisowni z rz i ż – ćwiczenia praktyczne.
Opracowywanie wybranych wyrazów z niewymiennym: ó, rz, ż . Rebusy, krzyżówki, zagadki, tworzenie własnych tekstów.

7.Doskonalenie umiejętności liczenia.
Liczenie przedmiotów w różnych kierunkach i kolejności. Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów różnymi sposobami. Gra w parach „ Bierki” – porównywanie wyników, szacowanie. Układanie chodników liczbowych , sudoku, tantriksów, rozmowy klocków. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 z wykorzystaniem tabelek, grafów, drzewek, pajączków, choinek , konkretów. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Mnożenie jako dodawanie jednakowych składników , dzielenie jako działanie odwrotne.

8. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.
Układanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem sytuacji z codziennego życia. Układanie zadań do treści przedstawionej na ilustracji. Układanie zadań i przedstawianie ich treści na rysunku. Przedstawianie danych i zależności zawartych w zadaniu. Układanie treści zadania do ilustracji, bądź formuły matematycznej. Ukazywanie różnych sposobów rozwiązania danego zadania( rysunek schematyczny, graf, drzewko...)

9. Rozwijanie umiejętności praktycznych.
Zabawa w sklep z monetami i żetonami. Ćwiczenia w mierzeniu różnymi miarkami. Ćwiczenia w odczytywaniu czasu na zegarze, obliczanie ile czasu trwają poszczególne czynności. Utrwalanie jednostek miary, wagi, czasu, długości, pieniędzy. Ważenie zabawek, przyborów szkolnych, różnych przedmiotów. Obliczenia kalendarzowe.

10. Rozwijanie logicznego myślenia.
Ćwiczenia Dennisona: ruchy naprzemienne, punkty na myślenie, zabawy z „leniwą ósemką”. Gry dydaktyczne i strategiczne: „ Statki”, „Tangram”, „Sudoku”, „Literki” itp. Układanie zasad gier. Gry i zabawy matematyczne np. „Zgadnij, o której liczbie myślę?” Krzyżówki, zagadki, rebusy, zabawy ze słowami (skojarzenia).

B.Potrykus

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.