X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14977
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Cel główny podejmowanego stażu:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Założone cele opracowanego planu:
• poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły ,
• pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych ,
• pogłębienie wiedzy merytorycznej z zakresu najnowszych osiągnięć pedagogiki specjalnej i reformy oświaty.,


§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Formy realizacji
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

3. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej.

4. Uzyskanie informacji dotyczących placówek, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.

5. Dostarczenie opinii od dyrekcji z pozostałych miejsc pracy dotyczącej własnego rozwoju zawodowego.


§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Formy realizacji
1. Ukończenie szkolenia BHP.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe,
• warsztaty metodyczne,
• kursy,
• szkolenia

4. Bieżąca analiza własnej pracy

5.Korzystanie z literatury związanej z pedagogiką specjalną

6.Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• budowanie własnej bazy samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych,
• gromadzenie gotowych pomocy do prowadzenia zajęć

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
• dzienniki,
• zeszyt obserwacji,
• arkusz ocen


§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

Formy realizacji
1. Analiza dokumentacji:

• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

• Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

• Zagadnieniami prawno – organizacyjnymi związanymi z organizacją zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego, lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego, lub indywidualnego nauczania,

• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie Karty Osób Niepełnosprawnych

• publikacje interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
(publikacje w prasie oświatowej, internet).

• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji

1. Współpraca z opiekunem stażu:

• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego,

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem,

• obserwacja zajęć prowadzonych przez różnych nauczycieli,

• Konsultacja z opiekunem stażu opracowanych konspektów zajęć,

• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności,

2. Ewaluacja własnych działań:
• rozmowy z dyrekcją
• rozmowy z opiekunem stażu,
• rozmowy z rodzicami uczniów,
• koleżeńska wymiana doświadczeń
.
3.Publikowanie własnych prac na stronach internetowych:
• planu rozwoju zawodowego,
• konspektów zajęć


§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Formy realizacji

1.Opracowanie programu dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

2.Tworzenie indywidualnych programów rewalidacyjno – wychowawczych

3.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.

4.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

5.Opracowanie arkuszy i wykresów do pomiaru osiągnięć ucznia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

6.Opracowanie skal wykorzystywanych podczas zapisu w zeszycie obserwacji ucznia.

7.Sprawdzanie osiągnięć ucznia przy użyciu dostępnych narzędzi do stawiania diagnozy funkcjonalnej.

8.Analiza publikacji na stronach internetowych poświęconych osobom niepełnosprawnym intelektualnie

9. Poznanie sytuacji rodzinnej uczennicy poprzez prowadzenie obserwacji i rozmowy z rodzicami dziecka

10. Organizacja wycieczek do:
• lasu,
• sklepu

11. Włączanie uczniów niepełnosprawnych w środowisko lokalne


§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową. Publikacje konspektów i planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej

2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

3. Przygotowanie konspektów, notatek, sprawozdań przy użyciu komputera i internetu.

4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do teczki z użyciem Internetu.

5. Wyszukiwanie stron internetowych związanych z osobami niepełnosprawnymi

6. Opracowanie prezentacji w formie slajdów dotyczącej pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym

7. Monitorowanie przepisów, materiałów szkoleniowych i pomocniczych dotyczących:
• awansu zawodowego,
• zajęć z osobami z upośledzeniem umysłowym

8. Wykorzystanie płyt DVD i CD podczas zajęć


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Formy realizacji
1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Formy realizacji
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
• Statutu szkoły,
• Programu wychowawczego ZSG 1
• Zasad oceniania uczniów niepełnosprawnych
• Szkolnego programu profilaktyki SP 1

2. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron internetowych MENiS, a także kuratorium Oświaty w Krakowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.