X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14938
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Elżbieta Zalewska – nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012r.

Czynności organizacyjne:

Działania podjęte do realizacji.
Terminy realizacji.
Dokumentacja.

& 8 ust. 2 punkt 1 – Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

• Opracowanie oraz stosowanie narzędzi do diagnozy przedszkolnej.
- Arkusz obserwacji ,,Kryteria gotowości pięciolatka do podjęcia nauki w szkole’’.
- Arkusz do jakościowej analizy obserwacji SGS ( 6 latka).
termin: wrzesień 2009, wrzesień 2010 r.
dokumentacja: arkusze obserwacji, potwierdzenie wykonania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych do zajęć.
termin: okres stażu
dokumentacja: opracowane materiały, potwierdzenie wykonania
• Działania promujące otwarcie nowego przedszkola:
- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na imię i ,, logo” przedszkola
- wykonanie sztandaru przedszkola
- opracowanie hymnu przedszkola
termin: rok szkolny 20090/2010
dokumentacja: regulaminy konkursów, potwierdzenie wykonania
• Zorganizowanie ,,Światowego Dnia Pluszowego Misia’’
termin: 25 XI 2009 r.
dokumentacja: scenariusz, potwierdzenie wykonania
• Prowadzenie cyklu zajęć ruchowych wspólnie z grupą IV ,,Gimnastyka na wesoło’’.
termin: rok szkolny 2009/ 2010
dokumentacja: scenariusze zajęć, potwierdzenie wykonania
• Zorganizowanie imprezy w grupie ,,Andrzejkowe czary – mary’’.
termin: 30 XI 2009 r.
dokumentacja: scenariusz, potwierdzenie wykonania
• Opracowanie i prowadzenie cyklu zajęć otwartych dla rodziców:
- ,,Kolory muzyki’’ - termin: 2009/ 2010
- ,, Świat bajki’’ - termin: 2010/ 2011
dokumentacja: scenariusze zajęć, potwierdzenie wykonania
• Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych:
- ,,Przyroda wokół nas’’ - termin: V 2010 r.
- ,,Przedszkolak poznaje świat’’ - termin V 2011 r.
- ,,Moje miasto’’ - termin: III 2012 r.
dokumentacja: regulaminy konkursów, potwierdzenie wykonania
• Wykorzystanie w pracy z dziećmi wiadomości i umiejętności zdobytych na różnych formach doskonalenia zawodowego.
termin: okres stażu
dokumentacja: zaświadczenia ukończenia form doskonalenia zawodowego, opis efektów


8 ust. 2 punkt 2 – Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Opracowywanie i drukowanie okolicznościowych dyplomów, podziękowań, ankiet, pomocy do pracy indywidualnej w programach komputerowych.
termin: okres stażu
dokumentacja: opracowane materiały, potwierdzenie wykonania
• Korzystanie z programów komputerowych do tworzenia materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym.
termin: okres stażu
dokumentacja: Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdania, inna dokumentacja
• Korzystanie z technologii komputerowej jako pomocy w zajęciach z dziećmi, warsztatach na podstawie projektu
edukacyjnego ,,Spotkania z komputerem’’.
termin: okres stażu
dokumentacja: potwierdzenie dyrektora
• Upowszechnianie osiągnięć własnych i placówki dokonania własnych publikacji:
- Plan Rozwoju Zawodowego
- Projekt edukacyjny ,,Jestem przyjacielem przyrody’’
- Program autorski ,, Przedszkolak poznaje świat’’
- scenariuszy uroczystości
termin: okres stażu
dokumentacja: kopia publikacji
• Korzystanie ze stron internetowych instytucji oświatowych i innych mających związek z oświatą
- aktualizowanie informacji na temat prawa oświatowego i procedury awansu
termin: okres stażu
dokumentacja: sprawozdanie, potwierdzenie wykonania


& 8 ust. 2 punkt 3 – Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego
termin: okres stażu
dokumentacja: scenariusze zajęć, potwierdzenie wykonania
• Opracowanie i udostępnienie w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariusze zajęć, karty pracy, scenariusze imprez i uroczystości .
termin: okres stażu
dokumentacja: opracowane materiały, potwierdzenie wykonania
• Przygotowanie i prowadzenie rady szkoleniowej WDN
termin: I- II 2012r.
dokumentacja: materiały opracowane na radę, potwierdzenie wykonania
• Zamieszczanie materiałów dydaktycznych na stronach internetowych.
termin: okres stażu
dokumentacja: teksty publikacji, potwierdzenia wykonania

& 8 ust. 2 punkt 4 a) – Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

• Wprowadzanie elementów z zakresu nauki czytania i pisania wynikające ze zdolności i zainteresowań dzieci w oparciu o opracowany projekt edukacyjny ,,Wczesna nauka czytania przez zabawę’’.
termin realizacji: 2009/ 2010 i 2010/ 2011
dokumentacja: opracowany projekt, sprawozdanie
• Opracowanie i realizacja własnego projektu edukacyjnego ,,Jestem przyjacielem przyrody’’
termin: 2009/2010
dokumentacja: opracowany projekt, sprawozdanie, potwierdzenie wykonania
• Opracowanie planu pracy kompensacyjno – korekcyjnej dla dziecka objętego opieką Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
termin: 2009/ 2010
dokumentacja: opracowany plan pracy, potwierdzenie dyrektora

& 8 ust. 2 punkt 4 c) – Poszerzanie zakresu działań w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

• Wdrażanie i realizacja własnego programu ,,Przedszkolak poznaje świat’’
Termin: 2010/2011
Dokumentacja: opracowany program, sprawozdanie


& 8 ust. 2 punkt 4 e) – Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
W sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

• Zorganizowanie akcji ,,Sprzątanie świata’’
termin: wrzesień 2009
dokumentacja: sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie wykonania
• Zorganizowanie akcji zbierania puszek pod hasłem ,,Zbieraj puszki – to się opłaca’’
- włączenie się środowisk rodzinnych do edukacji ekologicznej
- pozyskiwanie środków finansowych na rzecz przedszkola
termin: okres stażu
dokumentacja: rachunki sprzedaży, sprawozdanie, potwierdzenie wykonania
• Współpraca z biblioteką w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łasku
- udział dzieci w lekcjach bibliotecznych
- organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci z przedszkola
termin: 2009/ 2010
dokumentacja: sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogicznej w Łasku
- organizacja w PP Nr4 spotkań z logopedą ( wyselekcjonowanie dzieci z wadą wymowy)
termin: IX 2009, IX 2010, IX 2011
-kierowanie dzieci ze specyficznymi trudnościami na badania
- korzystanie z zaleceń specjalisty podczas planowania i prowadzenia pracy indywidualnej
termin: okres stażu
dokumentacja: opinie potwierdzenie dyrektora
• Współpraca z Nadleśnictwem Kolumna
- organizacja cyklu spotkań z leśniczym w ramach realizacji projektu edukacyjnego
,,Jestem przyjacielem przyrody’’
- udział leśniczego podczas konkursu plastycznego ,,Przyroda wokół nas’’
termin: 2009/2010
dokumentacja: sprawozdanie, potwierdzenie
• Organizowanie w grupie spotkań z rodzicami o ciekawych zawodach
termin: okres stażu
dokumentacja: potwierdzenie dyrektora


& 8 ust.2 punkt 5 – Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

• Diagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- opis i analiza dwóch przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
- znalezienie rozwiązania i zastosowanie go
- uzyskane efekty, wnioski końcowe
termin: okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją
dokumentacja: analiza i opis przypadków


Opracowała: Elżbieta Zalewska Data i podpis ( zatwierdzam do realizacji)
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łasku
Ul. Śląska 3

Łask 1 IX 2009 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.