X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14915
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego.


I. INFORMACJE PERSONALNE

Imię i nazwisko nauczyciela:
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa
Nauczane przedmioty: język angielski
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Czas stażu: od 01.09.2009 do 31.05.2012

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Informacje o realizacji zadań
Termin realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach dotyczących doskonalenia zawodowego.
Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
Zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN
Udział w kursach, szkoleniach.
Samodzielne pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego. Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Zaświadczenia, materiały metodyczne, notatka o udziale w kursie.
Wykaz stron dotyczących awansu zawodowego. IX – X 2009r.
W czasie stażu
IX – X 2009r.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat
prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowo - wychowawczych a także reformy oświaty. Zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, plan wychowawczy szkoły, statut, WSO.
Samodzielne i twórcze układanie planu wychowawczego klasy, planu współpracy z rodzicami i planów wynikowych na podstawie planu wychowawczego szkoły.
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego,
regularna lektura publikacji w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły.

Plan wychowawczy klasy, plan współpracy z rodzicami, notatki.
Plany wynikowe. IX – X 2009
W czasie stażu

3. Dzielenie się uzyskanymi informacjami z nauczycielami swojej szkoły oraz innych szkół i placówek oświatowych. Dyskusje na tematy związane z awansem, wymiana dokumentów i przygotowanych projektów, planów rozwoju.
Forum dyskusyjne w Internecie
W czasie stażu

4. Obserwacja i analiza możliwości dzieci. Dostosowanie planów pracy do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów. Indywidualizacja nauczanie: praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Udział w konkursach IX 2009
W czasie stażu

5. Wstępna ocena własnych umiejętności Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy.
Przeanalizowanie lekcji lub uroczystości. Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Scenariusz lekcji.
IX 2009
w czasie stażu

6. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
Wybór uczniów, pomoc w przygotowaniu i zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie do pomocy rodziców, ćwiczenia.
. Karty pracy, scenariusze lekcji, zdjęcia, dyplomy.
w czasie stażu

7. Opieka nad klasą, przygotowanie pomocy dydaktycznych . Dbanie o estetyczny wygląd klasy. Zaświadczenie dyrektora szkoły, zdjęcia.
w czasie stażu

8. Cykliczna organizacja imprez, wyjazdów. Organizacja wycieczek, wyjść do kina, teatru, muzeum. Karty wycieczek, zdjęcia, notatki w gazetce szkolnej, zaświadczenia.
w czasie stażu

9. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców. Przygotowanie referatów na zebrania z rodzicami.
Notatki z zebrań rodziców, xero dziennika szkolnego, opinia dyrektora.
w czasie stażu

10. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Organizacja spotkań, opracowanie i realizacja zadań.
Zaświadczenia, zdjęcia, zaświadczenia od osób współpracujących. w czasie stażu

11. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie własnej wiedzy, umiejętności oraz wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.
Samokształcenie i samodoskonalenie, aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki. Dokumentowanie efektów własnej pracy, analiza i ewaluacja.
Lektura książek i czasopism. Założenie i aktualizowanie księgozbioru – słowniki, atlasy, programy edukacyjne, gazety.
Zbieranie informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Notatki z czytanych lektur. Udział w szkoleniach zewnętrznych, m.in. warsztatach metodycznych, kursach szkoleniowych, forum języka angielskiego oraz szkoleniowych radach pedagogicznych, ODN

• współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie nowości wydawniczych (kursy, ich obudowa, słowniki, lektury, nagrania audio, video, linki internetowe)

• obserwowanie zajęć kolegów Notatki, dzienniczek lektur.
w czasie stażu

12. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Zbieranie informacji o realizacji zadań. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, scenariuszy, opinii itp.
w czasie stażu

13. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Sprawozdanie V 2012


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie komputera do wykonywania dyplomów, zaproszeń, sprawozdań, ogłoszeń, kart pracy, scenariuszy, referatów, materiałów metodycznych, podziękowań, zaproszeń., ankiet, ogłoszeń. Korzystanie z komputera, drukarki, skanera, Internetu- korzystanie z dostępnych stron internetowych.
Opracowanie materiałów wykorzystywanych w pracy na komputerze.
Przykładowe dokumenty.
Zdjęcia, filmy video, dvd, prezentacje.
Adresy stron internetowych.
na bieżąco

2. Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.

Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Wykorzystanie komputera do powtarzania, utrwalania wiedzy.
Wykorzystanie w procesie edukacyjnym animacji komputerowych, słowników, encyklopedii, dostępu do Internetu.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu. Konspekty lekcji.
okres stażu

3. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Wykonywanie zdjęć podczas różnych uroczystości szkolnych, ważnych wydarzeń z życia szkoły z udziałem Samorządu Uczniowskiego. Wykorzystanie skanera, ksero, drukarki, aparatu cyfrowego. Zaświadczenia dyrektora szkoły.
okres stażu

4. Samodzielne opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Opublikowanie ich na stronie internetowej. Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Umieszczenie opracowanych w Internecie. adresy stron w Internecie.
Potwierdzenia.
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi

Uczestnictwo w pracach zespołu języków obcych Inicjowanie i koordynacja współpracy z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół w ramach przygotowywania i przeprowadzania konkursu języka angielskiego
aktywny udział w spotkaniach zespołu
językowego( omawianie bieżących spraw, rozwiązywanie problemów),
przygotowywanie zaplanowanych przez
zespół przedsięwzięć Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy lekcji, konkursy potwierdzenie dyrektora
Cały okres stażu

2. Opracowywanie i przekazywanie własnych opracowań, scenariuszy lekcji, referatów, kart pracy.
Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań i referatów.
Scenariuszy imprez, konkursów
Opracowane materiały, scenariusze zajęć.
Okres stażu

3. Zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych. Scenariusze lekcji, potwierdzenia . Okres stażu

4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołu przedmiotowego i wychowawców klas IV-VI
systematyczna współpraca ze szkolnym pedagogiem i psychologiem
współpraca z Radą Rodziców
dokumentacja szkolna , potwierdzenie dyrektora
systematyczne rozmowy i konsultacje
pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych, zakupie nagród
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
Opracowanie i wdrożenie planu. Realizacja. Ewaluacja Dokumentacja programu. Okres stażu
2. Opracowanie regulaminu wewnątrz szkolnego konkursu z języka angielskiego
„Master of Sperling”
Udział i przeprowadzenie konkursu
Scenariusz konkursu, zdjęcia, poświadczenia. XI 2009r.
XI 2010r.
XI 2011r.


8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Integracja społeczności –uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne.
Nawiązywanie do tradycji ludowych i ich kultywowanie. Przygotowanie imprezy środowiskowej „Festyn Rodzinny”.
Poświadczenia, zdjęcia.
Scenariusze imprez środowiskowych.
Prezentacja i filmy na CD.
Wg kalendarza

2. Wdrażanie uczniów i rodziców do prac na rzecz szkoły oraz pozyskiwanie funduszy. Pomoc rodziców w drobnych naprawach oraz odnawianiu
sprzętu i pomocy.
Zdobywanie środków finansowych lub rzeczowych na finansowanie nagród w konkursach, zakup pomocy. Poświadczenia, zdjęcia.
w czasie stażu

3. Zorganizowanie wolontariatu dla uczniów potrzebujących pomocy w odrabianiu lekcji. Wybór wolontariuszy wśród starszych uczniów. zdjęcia, potwierdzenie dyrektora szkoły.
w czasie stażu

4. Działania na rzecz integracji w zespole klasowym
- realizacja zadań zgodnie z planem wychowawczym gimnazjum w kl. I-III ,
- wycieczki , wyjścia klasowe
Poświadczenia przez dyrektora
W czasie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1. Współpraca z rodzicami.
Zapewnienie warunków sprzyjających pozytywnemu postrzeganiu szkoły przez uczniów i rodziców. Organizacja imprez szkolnych . Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły przez udział w festynach, uroczystościach i zabawach szkolnych. Zapisy w dzienniku,
Zdjęcia, notatki.
w czasie stażu

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną .
Nawiązywanie współpracy z pedagogiem szkolnym. Wnikliwa obserwacja uczniów.
Redagowanie opinii.
Konsultacje z pedagogiem, psychologiem i logopedą.
Realizowanie zaleceń. Opis działań
Potwierdzenia. Opinie.
w czasie stażu

3. Nawiązywanie współpracy z innymi szkołami i przedszkolami, itp.

Organizacja Dni otwartych szkoły.
Organizacja Festynu Przedszkolaka Notatki, sprawozdania, zaświadczenia, zdjęcia.
w czasie stażu

4. Udział w zewnętrznych i wewnętrznych akcjach charytatywnych. Udział w akcji „Góra grosza”; Pomóż i Ty”
Loteria fantowa z której dochód przeznaczony jest dla uczniów najbardziej potrzebujących. Notatki, sprawozdania, zaświadczenia.
w czasie stażu

5. Współpraca ze Służbą Zdrowia. Zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki dla dzieci. Przeprowadzenie przez pielęgniarkę okresowych przeglądów czystości. Notatki, sprawozdania, zaświadczenia.
w czasie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Ukończenie kursu na Egzaminatora OKE
Uzyskanie dodatkowych umiejętności
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
2011r.

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia. Udział w warsztatach Zaświadczenia.
W czasie stażu

3. Pomoc przy tworzeniu szkolnej witryny internetowej. Przygotowywanie materiałów do publikacji w sieci; Promocja szkoły, łatwy dostęp do informacji na temat placówki,
Adres strony, zaświadczenie.
W czasie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły , której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Poszerzanie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia.
samodzielna lektura, udział w szkoleniach
w ramach WDN,
Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
W czasie stażu

2. Współpraca z rodzicami. spotkania, dyżury
prowadzenie zebrań ,
udział w zebraniach - lista obecności na
określonym spotkaniu
Według harmonogramu

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem - stały kontakt z nauczycielami w
celu monitorowania bieżących
problemów
sprawozdanie
W czasie stażu


Wizja rozwoju zawodowego

1.Wizja mojego rozwoju w szkole

- sprawne posługiwanie się narzędziami informatycznymi
- rozwój w kierunku animatora, doradcy, obserwatora i uczestnika zajęć
- doskonalenie wiedzy, umiejętności i cech osobistych stanowiących o byciu dobrym nauczycielem i wychowawcą

2. Wizja roli języka angielskiego jako przedmiotu nauczania

- wzrost efektywności nauczania na lekcjach i zajęciach dodatkowych
- promowanie odpowiedzialności za własne uczenie się i rozwój ucznia przy jednoczesnej możliwości monitorowania swoich postępów w postaci osiąganych wyników w nauce, uczestnictwa w różnego typu konkursach i spotkaniach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.