X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14908
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA DO REALIZACJI : Doskonalić warsztat i metody pracy własnej /Stwarzać korzystne warunki zdobywania wiedzy/uczenie się przez doświadczenie/

FORMY REALIZACJI:
1.Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły. Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego.

2. Aktywne włączanie się w realizację imprez, konkursów i innych zadań promujących szkołę

3. Tworzenie samodzielne oraz wspólnie z innymi nauczycielami opracowań mających wpływ na doskonalenie pracy własnej oraz podnoszenie jakości pracy szkoły

4. Sporządzenie listy dezyderatów do biblioteki szkolnej, urządzanie klasopracowni

5.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej zapoznawanie się z publikacjami dotyczącymi zagadnień wychowawczych oraz dydaktycznych

6. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach.

7. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej: stosowanie metod aktywnych na lekcjach,


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DO REALIZACJI:
Doskonalić umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela języka angielskiego

FORMY REALIZACJI:
1. Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy , pozyskiwania i gromadzenia przydatnych materiałów.

2.Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych

3. Użycie sprzętu i oprogramowania do opracowania nowych narzędzi ( testy, sprawdziany, gry językowe, krzyżówki, piosenki) i pomocy dydaktycznych przydatnych szkole.
-Wykorzystanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, powielania i udostępniania uczniom materiałów zaczerpniętych z Internetu.
-Przeprowadzenie lekcji ćwiczących umiejętność pisania i odpisywania na maile w języku angielskim.

5. Udostępnienie skrzynki e-mailowej do kontaktu uczniów z nauczycielem. Przesyłanie uczniom:
- informacji o konkursach (termin, miejsce, wyniki);
- zagadek i dodatkowych ćwiczeń językowych dla uczniów;
- informacji o szkole, w której się uczą; zdjęć projektów uczniów z laboratorium językowego itp.

6 Udział w szkoleniu online organizowanym przez wydawnictwo Macmillan.


§ 8ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA DO REALIZACJI:
Aktywnie uczestniczyć w pracach organów szkoły i zespołach zadaniowych

FORMY REALIZACJI:
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Opracowanie scenariusza zajęć.
- Przygotowanie materiałów.
- Przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
- Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

2.Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
- Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
- Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem.

3.Opublikowanie w portalu internetowym przykładowych scenariuszy lekcji oraz zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.


§ 8ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA DO REALIZACJI:
Przygotować i wdrożyć autorski program z
zakresu działań edukacyjno - wychowawczych

FORMY REALIZACJI:
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania na dodatkowych zajęciach koła języka angielskiego z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu, materiałów literackich .
Opracowanie autorskiego programu nauczania na kółko j angielskiego.
- Realizacja programu nauczania podczas zajęć.
- Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych.
Rok szkolny 2009/2010


§8ust.2 pkt. 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA DO REALIZACJI:
Uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego jako członek komisji i przewodniczący

FORMY REALIZACJI:
1. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE
- Sprawdzanie pisemnych prac maturalnych

2. Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych
- Przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych z j. angielskiego

3. Pełnienie funkcji członka komisji na maturach pisemnych innych przedmiotów pisemnych
- Udział w nadzorowaniu abiturientów podczas matur pisemnych


§ 8ust.2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA DO REALIZACJI:
podejmowanie zadań opiekuńczo wychowawczych

FORMY REALIZACJI:
1.Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów.
- Przygotowanie materiałów
-Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas trzecich przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z j. obcego

2. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
- Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
- Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.

3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
- Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.


§ 8ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

FORMY REALIZACJI:
1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowała
mgr Edyta Karaś

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.