X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1479
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian wiadomości z historii w klasie I: "Słowiańszczyzna i państwo pierwszych Piastów"

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z HISTORII W KL.1
PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAN I MONARCHIA WCZESNOPIASTOWSKA

Wersja A

1. (0-5) Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe, dopisując obok P lub F :
1. Misjonarze Cyryl i Metody byli twórcami pisma słowiańskiego zwanego głagolicą ..
2.Słowianie byli wyznawcami religii monoteistycznej ……
3. Dwa pierwsze polskie państwa słowiańskie tworzyły plemiona Wiślan i Polan….
4. Pierwszym biskupem, który przybył na ziemie polskie był biskup Jordan…
5. Państwo pierwszych Piastów było monarchią patrymonialną….

2. (0-5)Uzupełnij zdania wpisując stosowne informacje:
1.Zgromadzenie dorosłych mężczyzn w plemieniu, którzy wybierali naczelnika to ……
2.Przyboczny oddział wojska, który towarzyszył księciu to……………………
3.Urzędnicy, którzy w imieniu księcia rządzili w grodach sprawowali sądy to …………
4.Dokument, w którym polski książę oddaje państwo pod opiekę papieżowi to ………….
5.Pierwsza dynastia jaka panuje na ziemiach polskich to dynastia ……………………

3.(0-5)Połącz postaci z podanymi opisami, jeden jest zbędny :
1) Mieszko II , 2) Mieszko I, 3) Jarosław Mądry, 4) Miecław , 5) Kazimierz Odnowiciel

a. Władca Rusi Kijowskiej, odzyskał Grody Czerwieńskie b. Ojciec Bolesława Chrobrego, zwyciężył Wieletów pod Cedynią c. Syn Bolesława Chrobrego, koronował się , walczył o władzę z bratem, zmarł na wygnaniu d. książę czeski najechał na Polskę i złupił grody w Wielkopolsce e. zbuntowany możnowładca, oderwał Mazowsze od Polski po śmierci Mieszka II f. książę z dynastii Piastów , który przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa

1…….2……..3………4……5……
4.(0-5) Wymień grupy poddanych w państwie Piastów, opisz ich obowiązki i prawa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.(0-4) Wymień 4 przejawy kryzysu państwa po śmierci Bolesława Chrobrego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.(0-4) Podaj minimum 2 skutki zjazdu gnieźnieńskiego, kiedy do niego doszło oraz, kto się z kim wówczas spotkał.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.(0-4) Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, odpowiedz na pytania poniżej :
„Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy sąsiednie dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci swego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przysta,ł że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników duchownych i świeckich, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono kościoła”
1. Z czego zasłynął jako władca Mieszko jeszcze przed przyjęciem chrztu?
2.Z jakiego kraju pochodziła Dąbrówka ?
3.Co nastąpiło po przybyciu Dąbrówki do Polski?

8.(0-6) Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, podaj ich daty
a) Wojny Mieszka z Czechami o przyłączenie Śląska, b) sojusz z Czechami i zawarcie ślubu z Dobrawą c) najazd księcia czeskiego, złupienie przez niego grodów w Wielkopolsce d) powołanie biskupstwa misyjnego w Poznaniu e) zjazd w Gnieźnie
1……………2……….…...3…………..4…..………5…………

9.(0-4) Jakie obszary udało się podporządkować Mieszkowi I w czasie swojego panowania? Podaj nazwy tych ziem.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………


SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z HISTORII W KL.1
PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAN I MONARCHIA WCZESNOPIASTOWSKA

Wersja B

1. (0-5) Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe dopisując obok P lub F :
1.Państwo wielkomorawskie przed rozpadem zajmowało częściowo ziemie zamieszkane przez plemiona polskie…..
2. Pierwsza koronacja królewska polskiego księcia odbyła się w Krakowie….
3. Pierwsze polskie arcybiskupstwo powstało w Gnieźnie…
4. Mieszko II prowadził długoletnie wojny z Niemcami ….
5. Św. Wojciech przybył na ziemie polskie z Węgier…..

2. (0-5)Uzupełnij zdania wpisując stosowne informacje:
1.Związki sąsiedzkie Słowian to inaczej ………………………
2.Twórcą pierwszego państwa słowiańskiego na terenie Czech, Moraw i Połabia był……
3.Obszary wokół grodu, które zamieszkiwali rzemieślnicy oraz kupcy to …………………
4.Ludność zamieszkała na wsiach , wolni chłopi to inaczej …………………..
5.Osady , które specjalizowały się w wytwarzaniu dla władcy specjalnych wyrobów i danin to…………………….

3.(0-5)Połącz postaci z podanymi opisami, jeden jest zbędny :
1) Włodzimierz Wielki, 2) Mieszko I, 3) Bolesław Chrobry, 4) Brzetysław, 5)Bezprym,

a. pierwszy historyczny władca Polski, nie zdołał się koronować, b. książę czeski, który dokonał najazdu na Polskę i złupił grody w Wielkopolsce, c. Władca Rusi Kijowskiej, przyjął chrzest za pośrednictwem misjonarzy z Bizancjum d. Pierworodny syn Bolesława Chrobrego, walczył o władzę z bratem, odesłał koronę polską cesarzowi
e. wnuk Bolesława Chrobrego, przyłączył Śląsk do Polski f. Pierwszy koronowany władca państwa polskiego

1…….2……..3………4……5……

4.(0-5) Wymień minimum 4 prawa księcia w państwie Piastów (wyjaśnij na czym polegały poszczególne regalia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.(0-4) Uzasadnij, że Kazimierz Odnowiciel zasłużył na swój przydomek, podaj 4 argumenty.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.(0-4) Określ jakie były konsekwencje przyjęcia chrztu przez Mieszka I (podaj 4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.(0-4) Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, odpowiedz na pytania poniżej :
„ Tymczasem królowie i książęta sąsiedni, każdy ze swojej strony, gnębili Polskę i do swego władztwa każdy przyłączał miasta i grody graniczne, lub zdobywszy je równał z ziemią. I choć tak wielkie krzywdy i klęski znosiła Polska od obcych, to jeszcze nierozsądniej i sromotniej dręczoną była przez swoich mieszkańców. Albowiem niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc i jednych z nich na odwrót trzymali u siebie w niewoli, drugich pozabijali. Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką – czego nie możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu – podnieśli bunt przeciw biskupom i kapłanom Bożym i niektórych z nich mieczem zgładzili, innych ukamienowali” Gall Anonim o wydarzeniach z lat trzydziestych XI wieku .
1. Napisz kto był sprawcą nieszczęść opisywanych przez kronikarza, podaj dokładne nazwy władców .
2.Podaj 2 przejawy wewnętrzne kryzysu, o których wspomina kronikarz.

8.(0-6) Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej podaj ich daty:
a) najazd cesarza Konrada II i księcia kijowskiego na Polskę b)zwycięska bitwa Polaków nad Wieletami pod Cedynią , c)pierwsza koronacja królewska księcia Piastów, d) zjazd w Gnieźnie e) chrzest państwa polskiego
1……………2……….…...3…………..4…..………5…………
9.(0-4) Jakie obszary udało się podporządkować Bolesławowi Chrobremu w czasie swojego panowania? Podaj nazwy tych ziem.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.