X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14659
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Arleta Joks
Nauczyciel kontraktowy – przedmiot przyroda, historia
Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich

Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2010r.
Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2013r.

Opiekun stażu – p. Elżbieta Olejnik


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANEGO PLANU:

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);
•Art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004r. wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);


Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego:

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego:

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

§7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. -Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r. wraz z Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r.
Karta Nauczyciela z dn.26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami,

- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego: materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)

-Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego przy współpracy z innymi nauczycielami

-Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu

VIII – IX. 2010r.
IX.2010r.

Zbiór dokumentacji (biblioteczka)
Zbiór dokumentacji (biblioteczka)
Potwierdzenie opiekuna
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Ustalenie zasad współpracy z opiekunem:
*Zawarcie kontraktu
*Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
*Ustalenie spotkań z opiekunem stażu

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu: konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza

- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

- Napisanie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

IX. 2010r.
W okresie trwania stażu
IX.2010r.
Po każdym roku
VI.2013r.

Harmonogram współpracy
Pisemne przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram spotkań

Wykaz konsultacji
Konspekty lekcji
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
Arkusze obserwacji

Arkusz samooceny

Sprawozdanie z realizacji planu

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym
- Udział w:
* warsztatach metodycznych
* konferencjach
* kursach tematycznych
*kursach dla nauczycieli
* szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
* w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

- Przygotowanie kart pracy, testów, sprawdzianów, uroczystości szkolnych

W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu

Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia
Zaświadczenia
Poświadczenia
Dyplomy
Protokoły

Karty pracy
Testy
Sprawdziany
Scenariusze uroczystości szkolnych

4. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej.
-Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego wartości merytoryczne

- Przygotowanie przedmiotowych systemów oceniania

- Napisanie programu koła przyrodniczego i historycznego dla klas IV, V, VI

- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania podnoszących atrakcyjność prowadzonych zajęć

- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania wiedzy uczniów

W okresie trwania stażu

Zbiór materiałów
Potwierdzenie opiekuna stażu

5. Publikowanie własnych prac
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW

-Opublikowanie 3 konspektów na wybranej stronie internetowej o tematyce szkolnej

Październik 2010r.
W okresie trwania stażu

Potwierdzenia

6.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
-Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
*Dzienniki lekcyjne
*Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
*Arkusze ocen

W okresie trwania stażu

Dzienniki lekcyjne
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Arkusze ocen


§7 ust.2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
-Obserwacja

-Przeprowadzenie ankiety W okresie trwania stażu

Notatki

Ankieta

2.Współpraca z lokalną prasą -Promocja szkoły poprzez zamieszczanie artykułów np. w Czasie Ostrzeszowskim, Pulsie, Kurierze Ziemi Ostrzeszowskiej

W okresie trwania stażu

Kserokopie artykułów

3.Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów -Wyrównywanie szans edukacyjnych Według potrzeb Dostosowane wymagania programowe do potrzeb indywidualnych ucznia mającego trudności w nauce i ucznia zdolnego

4.Praca z uczniem zdolnym -Przygotowanie uczniów do udziału w przedmiotowych konkursach przyrodniczych i historycznych

-Przygotowanie uczniów do konkursów pozwalających odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym oraz historycznym zamieszkiwanego środowiska Na bieżąco
Potwierdzenia
Kserokopie dyplomów uczniów
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

5.Współpraca z Samorządem Uczniowskim w ramach realizacji planu pracy samorządu -Przygotowanie uroczystości związanych z Polagrą, Dniem Ziemi, rocznicami historycznymi

-Przygotowanie gazetek o tematyce przyrodniczo-ekologicznej i historycznej

W okresie trwania stażu
Scenariusze
Zdjęcia


§7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej
-Udział w szkoleniach, kursach, korzystanie z pomocy koleżeńskiej

-Przesyłanie prac drogą internetową

-Wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego
W okresie trwania stażu
Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów
Materiały dydaktyczne
Dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera
2.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych
-Korzystanie z Internetu

-Korzystanie z encyklopedii multimedialnej

-Wykonywanie pomocy dydaktycznych

-Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej

-Wykorzystanie filmu na lekcjach przyrody oraz historii

W okresie trwania stażu

Konspekty lekcji
Pomoce dydaktyczne
Potwierdzenia opiekuna stażu


§7. ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej Lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych - Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii i dydaktyki na różnego rodzaju formach
doskonalenia: konferencje, warsztaty, szkolenia

-Udział w w szkoleniach Rady Pedagogicznej

-Samodzielne studiowanie literatury fachowej

W okresie trwania stażu

Potwierdzenia udziału
Zaświadczenia
Certyfikaty
Dyplomy

2.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych -Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków: rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami

-Uwzględnianie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu przyrody i historii

W okresie trwania stażu

Wpisy w dzienniku
Karty wycieczek
Potwierdzenia
Sprawozdania z wycieczek

3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki.
- Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

W okresie trwania stażu

Konspekty lekcji

4. Rozmowy z rodzicami na temat postępów dzieci w nauce i zachowaniu. -Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych

w okresie trwania stażu

Według potrzeb

Potwierdzenia rodziców


§7. ust. 2, pkt. 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. -Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r. wraz z Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r.
Karta Nauczyciela z dn.26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami,

-Sporządzenie planu rozwoju zawodowego

-Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

-Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne

W okresie trwania stażu
IX.2010r.
V-VI.2013r.
VI.2013r.

Zbiór dokumentacji (biblioteczka)
Plan rozwoju
Sprawozdanie
Wniosek

2.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
-Analiza dokumentów:
*Statut Szkoły
*Wewnątrzszkolny System Oceniania
*regulaminy
*Program Profilaktyczny
*Program Wychowawczy

-Stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole

W okresie trwania stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu
Zbiór dokumentacji (biblioteczka)

3.Aktywne uczestnictwo w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego
-Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach przedmiotowych

-Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych
W okresie trwania stażu
Zapisy w protokołach

Plany wynikowe

Zakładam, że mój Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jego realizacji mogą pojawić się nowe zadania, wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu.


Data i podpis nauczyciela........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.