X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14645
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

(Plan został sporządzony w formie tabeli - dop. red.)

I Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 3 sierpnia 2000, Karta Nauczyciela
IX 2009
Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, zawarcie kontraktu
Okres stażu
Kontrakt, wzajemna obserwacja zajęć
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentów obowiązujących w szkole: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji placówki
IX/X 2009
Zapoznanie z dokumentacją, wnioski
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Współpraca z rodzicami, wdrażanie przedmiotowych zasad oceniania
Praca w Zespole Przedmiotowym
Okres stażu
Uczestnictwo w zebraniach rodziców, posiedzeniach rad pedagogicznych, protokoły zebrań Zespołu
5. Współorganizowanie imprez szkolnych i uroczystości
Zachęcanie i przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych
Przygotowanie scenariusza imprezy szkolnej
Okres stażu
według harmonogramu
Oświadczenia
6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie arkuszy obserwowanych i prowadzonych zajęć
Okres stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

II Samodoskonalenie

1. Wstępna analiza własnych umiejętności i predyspozycji Autorefleksja
IX/X 2009
Arkusz samooceny
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Gromadzenie literatury z metodyki nauczania języka angielskiego
Okres stażu
Własna biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
3. Dalsze kształcenie, doskonalenie obszaru językowego i dydaktycznego
Podjęcie studiów magisterskich
Kursy, szkolenia
2009-2011
Oświadczenie
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
4. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka obcego Samodzielne układanie sprawdzianów i testów
Kursy, szkolenia
Analiza tendencji metodyki nauczania
Udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli Okres stażu
Własna biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
Oświadczenie

III Realizacja podstawowych zadań szkolnych poprzez obserwacje, prowadzenie zajęć

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli języków obcych
Gromadzenie arkuszy obserwowanych i prowadzonych zajęć
Okres stażu
Arkusze obserwacji
2. Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Dokumentacja efektów własnej pracy
Okres stażu
Gromadzenie i dokumentowanie własnego dorobku, wnioski
3. Poznanie środowiska uczniów i ich problemów
Rozwiązywanie problemów wychowawczych
Rozmowy z wychowawcami
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Okres stażu Oświadczenie
4. Praca z uczniem zdolnym
Prowadzenie koła przedmiotowego z języka angielskiego dla kl. V Szkoły Podstawowej
Okres stażu
raz w tygodniu
Lista uczestników, dziennik prowadzonych zajęć
5. Praca z uczniem słabym Prowadzenie zajęć dla uczniów gimnazjum, nieuczących się wcześniej języka angielskiego
Okres stażu
w miarę potrzeb
Lista uczestników, oświadczenie
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrekcji szkoły Przygotowanie i prowadzenie zajęć
Okres stażu
7. Udział w pracach Zespołu Przedmiotowego
Uczestniczenie w naradach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Języków Obcych
Okres stażu
Protokoły zebrań Zespołu

IV Współpraca z innymi osobami wspierającymi rozwój ucznia

1. Współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych Konsultacje, rozmowy
Okres stażu
Potwierdzenia
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Konsultacje, rozmowy
Okres stażu
w miarę potrzeb
Potwierdzenia
3. Współpraca z nauczycielami języków obcych, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie próbnych egzaminów w klasach III gimnazjum
Pomoc przy sprawdzaniu prac i kontroli prawidłowego przebiegu egzaminów próbnych
Okres stażu
Według harmonogramu przeprowadzania egzaminów próbnych Potwierdzenia
Nauczyciel stażysta
Opiekun stażu
Dyrektor Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.