X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14462

Projekt edukacyjny: Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci okazją, aby odkryć i pogłębić modlitwę różańcową

PROJEKT EDUKACYJNY
PODWÓRKOWE KÓŁKA RÓŻAŃCOWE DZIECI, OKAZJĄ , ABY ODKRYĆ I POGŁĘBIĆ MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ

PROJEKT ADRESOWANY DO UCZNIÓW KLAS III-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKU

SPIS TREŚCI:

1. Założenia projektu
2. Cele edukacyjne
3. Metody i formy realizacji
4. Treści programowe
5. Przewidywane osiągnięcia uczniów
6. Procedury osiągania celów
7. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów
8. Ewaluacja
9. Załączniki
10. Bibliografia.

HISTORIA RÓŻAŃCA I POWSTANIA PODWÓRKOWYCH KÓŁEK RÓŻAŃCOWYCH DZIECI

Różaniec dzięki swej łatwości i prostocie jest najpopularniejszą modlitwą wiernych Kościoła Katolickiego. Istniał już dawno przed chrześcijaństwem i był własnością wielu narodów i religii. Miał różne formy i sposoby odmawiania. Mimo to, tak naprawdę różaniec jest własnością chrześcijaństwa, bo dopiero w Kościele Katolickim stał się powszechną własnością jego wyznawców i przybrał formę oryginalną, własną wyróżniającą się od innych różańców, wśród innych religii świata. Nie jest to modlitwa urzędowa Kościoła. Nie wchodzi do oficjalnej liturgii, jest natomiast modlitwą prywatną wiernych.
Spopularyzowali tę modlitwę Święci Pańscy, a upowszechniał ją św. Dominik, który uważany jest za Ojca Różańca Świętego. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV wieku dzięki Dominikaninowi błogosławionemu Hanusowi a la Roche. On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił modlitwą „Ojcze Nasz”. Wtedy też ostatecznie ustalono liczbę 15 tajemnic i podzielono je na 5 tajemnic radosnych, 5 tajemnic chwalebnych i 5 tajemnic bolesnych. I tak było do roku 2002, kiedy to Papież Jan Paweł II 16.X.2002r. dodał część IV różańca świętego – Tajemnicę Światła. Rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Matki dodano w wiekach późniejszych. Zwrócił na to uwagę papież Pius V bullą z dnia 17.III.1569r. Nadało to różańcowi formę rozmyślania i kontemplacji Ewangelii, co pozwala nie tylko lepiej poznać życie Jezusa, ale także je naśladować.
Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła. Sami papieże zachęcali wiernych do jej odmawiania po zwycięskiej bitwie pod Lepanto. Pius V 7.X.1571 r. ustanowił święto Matki Boskiej Różańcowej, zaś papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem 1716r. rozszerzył święto Matki Boskiej Różańcowej na cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XII polecił odmawiać różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”.
Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W swoich objawieniach w Lourdes 1858r., w Fatimie 1917, w Pompejach, koło Neapolu w roku 1875 i w wielu innych miejscach ( np. Kanada, Filipiny, Meksyk i w polskim Gietrzwałdzie ) wzywa do modlitwy różańcowej.
W odpowiedzi na prośbę Maryi w 1997 r. powstały Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci , ich założycielką jest Magda Buczek, dziewczynka pochodząca z Łazisk Górnych
Celem PKRD jest codzienna modlitwa różańcowa dzieci. Mogą się one gromadzić i wspólnie odmawiać codziennie, o określonej godzinie, jedną tajemnicę różańca. Możliwa jest także modlitwa osobista dzieci, jednak też powinna się odbywać o stałej porze.
Mottem ruchu jest zdanie: „Nie ma dnia bez modlitwy, nie ma tygodnia bez Eucharystii, nie ma miesiąca bez spowiedzi”.
PKRD są organizacją ponadnarodową – według założycielki, funkcjonuje już w 28 krajach i zrzesza 11 tysięcy członków. Każde dziecko, które wstąpi do PKRD otrzymuje legitymację członkowską.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Zapisywanie się do rejestru członków PKRD nowych uczniów, każdego roku w październiku
2. Wierne odmawianie jednej dziesiątki modlitwy różańcowej z rozmyślaniem konkretnej tajemnicy każdego dnia i w podanych intencjach
3. Udział w nabożeństwach październikowych, oraz głębsze przeżywanie świąt ku czci Najświętszej Maryi Panny.
4. Pogłębienie życia sakramentalnego i szczególna aktywność w życiu wspólnoty parafialnej.
5. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

I. Uwagi wstępne. Charakterystyka projektu

PKRD zostały założone w październiku 2003 roku w Piasku. Na nabożeństwo różańcowe została zaproszona ich założycielka i sama osobiście wręczyła legitymacje pierwszym członków PKRD.
Projekt zaplanowany i realizowany jest od roku 2003. Założeniem projektu jest ukazanie różańca jako jednej z najpopularniejszych modlitw Kościoła, którą zna każdy katolik.
Projekt podkreśla, że różaniec to nie tylko zwykła i prosta modlitwa, z której płynie niezwykła moc, ale również wskazywanie przez Maryję drogi pobożności, to spotkanie z Jej Synem, przypominanie głównych prawd wiary, a także modlitwa wstawiennicza w intencjach różnych spraw i potrzeb naszych czasów podawanych przez czasopismo „Mały Gość Niedzielny”
Różaniec jest modlitwą, w której „echem odbija się modlitwa Maryi” – pisze Jan Paweł II w liście Różaniec Najświętszej Maryi Panny.
Zakładam, że realizacja projektu pozwoli uczniom zrozumieć czym w istocie jest różaniec i jak można go odmawiać. Zgłębianie systematyczne treści pozwoli ukształtować oczekiwane postawy, pobudzi do wzrostu duchowego członków koła oraz przyczyni się do umocnienia wiary.
Projekt jest też odpowiedzią na apel Matki Bożej, która wielokrotnie przychodząc na ziemię prosi o modlitwę różańcową, a także na zadośćuczynienie wołania naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, Apostoła Różańca.
Projekt przewiduje również realizację licznych zadań apostolskich takich jak: współpraca z Hospicjum- wykonanie kartek świątecznych, udział w akcji „Pomóż dzieciom przeżyć święta”, udział w parafialnych akcjach charytatywnych (np. „Zbiórka produktów żywnościowych i odzieży dla rodzin ubogich z naszej parafii” ).
Poza tym projekt zakłada czynne uczestnictwo członków koła w życiu liturgicznym parafii, poprzez przygotowanie nabożeństw różańcowych w Kościele i liturgii Mszy świętych szkolnych.
W miesiącu październiku członkowie PKRD zachęcają wszystkich uczniów szkoły do odmawiania dziesiątki różańca na długiej przerwie na szkolnym korytarzu
W celu budowania więzi wspólnoty projekt przewiduje przygotowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych typu: wyjazdy na rejonowe i ogólnopolskie spotkania PKRD, opłatek, jasełka, Dzień Matki

II. Cele projektu.

- Kultywowanie modlitwy różańcowej i wdrażanie do codziennego jej odmawiania.
- Usystematyzowanie wiedzy na temat modlitwy różańcowej i pogłębianie wiary w życiu codziennym.
- Motywowanie do naśladowania cnót Maryi w życiu osobistym jako warunek osiągnięcia świętości.
- Kontemplacje różnych prawd wiary przez rozważanie tajemnic różańcowych i zachęcanie do życia według Ewangelii.
- Odpowiedź na apel Matki Bożej, która objawiając się zachęca do modlitwy różańcowej.
- Budzenie wrażliwości sumienia i ukazanie mocy płynącej z wytrwałej i gorliwej modlitwy różańcowej.
- Niesienie pomocy duchowej i materialnej bliźnim.
- Kształtowanie umiejętności skupienia się na Bogu podczas modlitwy.
- Pogłębianie życia sakramentalnego i częste korzystanie z nich.
- Czynne uczestnictwo w październikowych nabożeństwach różańcowych oraz innych ku czci Matki Bożej w naszej parafii.
- Budowanie więzi modlitewnej między członkami należącymi do PKRD

III. Metody i formy realizacji.

Cykliczne spotkania, gry i zabawy, drama, pogadanka, scenki ewangeliczne, dyskusja, prelekcja, mini-wykład, prezentacje, swobodna rozmowa, pantomima, komiks, plakat, kontemplacje, modlitwa,
pytania i odpowiedzi, medytacje, adoracja, inscenizacje, prace z tekstem religijnym, wykonywanie prac plastycznych i gazetek, działalność charytatywna, filmy i piosenki religijne, czytanie Słowa Bożego, konkursy plastyczne, wyjazdy na rejonowe i ogólnopolskie spotkania PKRD

IV. Treści programowe.

- Maryja czeka z pomocą.
- Różaniec – skarb, który trzeba odkryć.
- Papież, a różaniec, na podstawie Listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae”.
- Różaniec modlitwą kontemplacyjną.
- Złote myśli o różańcu.
- Różaniec – streszczeniem Ewangelii.
- Przygotowanie rozważań różańcowych.
- Moc płynąca z różańca.
- Gry i zabawy edukacyjne.
- Sakramenty święte jako pomoc na drodze do nieba.
- Jak radzić sobie z roztargnieniem podczas modlitwy?
- Czym jest różaniec? Historia różańca świętego.
- Gdzie udać się w sytuacjach po ludzku „bez wyjścia”.
- Objawienia fatimskie.
- Nabożeństwa i święta ku czci Matki Bożej.
- Tajemnice różańcowe.

V. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

- Umie modlić się na różańcu i zna poszczególne jego części.
- Potrafi samodzielnie układać rozważania do poszczególnych tajemnic różańcowych.
- Systematycznie modli się na różańcu i kultywuje tę formę modlitwy w swoim środowisku.
- Potrafi skupić się podczas modlitwy.
- Stara się żyć według treści Ewangelicznych zawartych w tajemnicach różańcowych.
- Zna poszczególne fakty z życia Maryi i Jej Syna.
- Samodzielnie korzysta z prasy i literatury religijnej oraz innych środków społecznego przekazu.
- Pomaga innym duchowo i materialnie.
- Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła i parafii.
- W sytuacjach grzechu szuka pomocy w sakramentach: pokuty i Eucharystii.
- Zna historię różańca świętego i tajemnicę objawień fatimskich.
- Wie, że w sytuacjach beznadziejnych gorliwa modlitwa umacnia duchowo.
- Stara się naśladować Maryję w Jej pobożności i zaufaniu względem Boga.
- Rozwija się duchowo i wzrasta jego wiara.
- Chętnie bierze czynny udział w imprezach okolicznościowych.
- Rozumie wartość i siłę modlitwy wspólnotowej.

VI. Procedury osiągania celów.

- Aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła i parafii.
- Tworzenie i wykonywanie prac plastycznych. w ramach konkursów
- Prezentacja prac uczniów na wystawach w kościele.
- Czynne uczestnictwo w nabożeństwach maryjnych.
- Pełnienie różnych funkcji w związanych z przygotowaniem jasełek, nabożeństw, spotkań opłatkowych.
- udział w wyjazdach na rejonowe i ogólnopolskie spotkania PKRD do Częstochowy
- Analiza tekstów Pisma Świętego.
- Lektura prasy religijnej.
- Prace z książką religijną.
- Modlitwa wspólnotowa.
- Dyskusja.
- Kontemplacje.
- Inscenizacja.
- Drama.
- Filmy religijne.
- Muzyka i śpiew religijny.
- Gry i zabawy.

VII. Kontrola i ocena uczniów.

Kontroli podlegają prace uczniów: wykonane różańce, gazetki okolicznościowe , prace plastyczne, prezentacja wyników konkursów.
Przy ocenianiu postaw należy brać pod uwagę: zaangażowanie w pracy, aktywność ucznia w realizacji zadań, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność pracy w grupie.

VIII. Ewaluacja.

Ewaluacja odbywać się będzie dwupoziomowo. Pierwszy na zakończenie pewnego etapu zajęć ( np. po zaprezentowaniu jasełek czy przeprowadzeniu nabożeństwa w formie rozmowy z dziećmi ).
Drugi po zakończeniu jego realizacji, by stwierdzić w jakim stopniu udało się osiągnąć zamierzone działania i czy wpłynęły one na rozwój i postawę moich podopiecznych. Do zmierzenia efektów realizacji przewidywanych zadań wykorzystam następujące formy ewaluacji:
Udział dzieci w zajęciach kółka, prace plastyczne, rozmowy z uczniami, zaangażowanie uczniów w wykonywanie zadań, obserwacja i ocena zachowań uczniów, ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców na temat przydatności programu.

IX. Bibliografia.

1.Dokumenty Kościoła.
- Pismo Święte, Biblia Tysiąclecia, wyd.3 poprawione, Poznań 1991.
- Jan Paweł II, List apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, Rzym 2002.

X. Literatura.

- Ksiądz Tymoteusz, Nabożeństwo różańcowe, Warszawa 1997.
- Ksiądz Jan Twardowski, Z różańcem, Lublin 2002.
- Ksiądz Jan Twardowski, Kilka myśli o różańcu, Poznań 2001.
- O. Szymon Niezgoda OP, Modlitewnik różańcowy, Warszawa 1993.
- Św. Ludwik M. Grignione de Montfort, Prawdziwy sekret Różańca Świętego, wyd.3 rozszerzone, Wrocław 1998.
- Ksiądz Alojzy Henel, Zaproszenie do modlitwy różańcowej, Kraków 1993.
- Bp. Andrzej F. Dziuba, Tajemnice Różańca, Warszawa 2004.
- S. Teresa Błaszczyk R.M., Na różne okazje, Michalineum 2003.
- Różaniec Jana Pawła II, Wyd. Palabra, Warszawa 2000.
- Różaniec w moim życiu, Wyd. Michalineum, Warszawa 1999.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.