X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14338
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

1. Organizacja oraz rozwój własnego warsztatu pracy
• opieka nad salą jęz. niemieckiego, troska o wystrój i wyposażenie pracowni
• pozyskanie dodatkowych pomocy dydaktycznych w celu efektywniejszego nauczania języka niemieckiego
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
• aktywny udział w szkoleniach w ramach WDN,
• aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez ODN i inne placówki doskonalenia zawodowego
• czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• hospitacje zaplanowanych lekcji otwartych w ramach nauczanego przedmiotu,
• czynny udział w szkoleniach związanych z egzaminem maturalnym (zewnętrznym i wewnętrznym),
3. Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych oraz konkursów przedmiotowych
• organizowanie Dnia Języków Europejskich
• organizowanie konkursu z języka niemieckiego dla klas maturalnych
• organizowanie konkursu z języka niemieckiego dla klas I, II, III
• organizacja imprez klasowych (kl. T/F): Wigilii klasowej, wycieczek, biwaków, studniówki,
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (w ramach 19-stej godziny i poza nią)
• dodatkowe zajęcia przygotowujące maturzystów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
• dodatkowe zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce języka niemieckiego
• dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów ( godziny realizowane społecznie) z języka niemieckiego

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej:
• opracowanie sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek zgodnie z planami wynikowymi,
• przygotowanie konkursów, pomocy dydaktycznych, materiałów dydaktycznych,
• opracowanie planów wychowawczych
• przygotowywanie projektów lekcji (scenariuszy zajęć)
2. Korzystanie z Internetu w celu przygotowania ciekawych lekcji z języka niemieckiego
3. Korzystanie z komputerowych programów informacyjnych w celu poszerzenia własnej wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu
4. Korzystanie z niemieckich stron internetowych, śledzenie aktualności do wykorzystania na lekcjach
5. Przygotowanie lekcji otwartej z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie szkoleń dla członków komisji przedmiotowej nauczycieli języków obcych
• Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metod nauczania języka obcego,
• Przygotowanie szkolenia na temat pracy z uczniem z ADHD
2. Przeprowadzenie lekcji otwartych
3. Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego w Internecie www.edux.pl
4. Aktywna praca w przedmiotowym zespole języków obcych :
• Opracowanie analizy wyników egzaminów maturalnych z języka niemieckiego i przygotowanie wniosków do dalszej pracy w ZSMiO nr 5 w Łomży
• przygotowanie sprawdzianów diagnostycznych dla klas pierwszych
• opracowanie, przeprowadzenie i sprawdzanie próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
• przeprowadzenie egzaminu maturalnego wewnętrznego (ustnego) z języka niemieckiego

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i realizacja planu działań wychowawczych w klasie T/F dotyczącego określenia predyspozycji związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia lub pracy
2. Opracowanie regulaminów konkursów przedmiotowych z języka niemieckiego
3. Udział w ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania
4. Opracowanie i wykorzystanie elementów programu autorskiego z języka niemieckiego dla technikum samochodowego „Autowelt” („Świat samochodów”)

§ 8 ust.2 pkt.4b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych - dołączenie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji;

Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
• ocenianie części wewnętrznej egzaminu maturalnego
• ocenianie części zewnętrznej egzaminu maturalnego
• pełnienie obowiązków przewodniczącej na egzaminie ustnym

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

1. Udział w organizacji imprez i akcji charytatywnych
• Mikołajki dla dzieci
• organizacja choinki dla dzieci z Osiedlowych Ognisk Wychowawczych działających przy TPD w Łomży
• kontynuacja akcji charytatywnej zbierania nakrętek „Zakręć się na maxa”
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących maturzystów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
3. Prowadzenie społecznie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce języka niemieckiego

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
2. Włączenie się w organizację „Dnia bez papierosa”
3. Prowadzenie zajęć z uczniami z dysleksją i innymi dysfunkcjami, współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Łomży
4. Współpraca z łomżyńskimi gimnazjami (udział w Dniach Otwartych Szkoły)
5. Pozyskiwanie nagród przeznaczonych na konkursy z języka niemieckiego
6. Kontynuacja akcji „ Podręcznik za 10 zł” - skup i sprzedaż podręczników – umożliwianie uczniom mających trudną sytuację materialną nabycie podręczników

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych
2. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.