X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14316
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego

nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela.
2. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. listopada 2007 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. nr 214; poz. 1580).

Piaseczno, 01.09.2011r.

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Pindel
Placówka oświatowa: Przedszkole Nr 11 w Piasecznie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2011 - 31. 05.2014)
Opiekun stażu: mgr Barbara Biały

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7 UST. 2 PKT 1.)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Wstępna ocena swoich możliwości i umiejętności
• Autorefleksja i autoanaliza możliwości rozwoju
IX –X 2011
oraz cały okres stażu
• Pisemna analiza możliwości rozwoju
2. Współpraca z opiekunem stażu
• Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu określającego zasady współpracy
• Opracowanie harmonogramu spotkań
• Opracowanie PRZ
• Prowadzenie spotkań konsultacyjno – instruktażowych
• Opracowanie sprawozdania z realizacji PRZ
VIII – IX 2011
Cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem
VI 2014
• Kontrakt
• Harmonogram spotkań
• PRZ
• Dziennik stażu
• Sprawozdanie z realizacji PRZ
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Omawianie obserwowanych zajęć
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Omawianie prowadzonych zajęć
Cały okres stażu, zgodnie z ustalonym harmonogramem
• Wykazy hospitowanych i przeprowadzonych zajęć
• Scenariusze zajęć
• Arkusze obserwacji

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz- i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształcenie
• Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej;
• Przygotowanie referatu na WDN „Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci”
• Uczestnictwo w zajęciach koleżeńskich (prowadzenie i obserwacja)
• Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć
III 2012r.
Cały okres stażu
• Potwierdzenia obecności
• Referaty
• Wykazy hospitowanych i przeprowadzonych zajęć
• Scenariusze zajęć
• Arkusze hospitacji
• Uczestnictwo w wybranych szkoleniach, kursach i konferencjach , m.in.
Cały okres stażu
• Zaświadczenia
• Sprawozdania z uczestnictwa w ukończonych formach doskonalenia
• Lektura najnowszych publikacji, czasopism z dziedziny psychologii i pedagogiki, logopedii
• Sporządzenie notatek oraz recenzji z przeczytanych pozycji
• Praktyczne wykorzystywanie propozycji działań proponowanych w literaturze przedmiotu
Cały okres stażu
• Wykaz lektur
• Notatki i recenzje z lektur
• Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce

5. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie gotowych pomocy dydaktycznych (Internet, czasopisma)
• Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych
• Gromadzenie scenariuszy zajęć, propozycji zabaw, gier
• Gromadzenie i konstruowanie kart obserwacji, ankiet
Cały okres stażu
• Przykładowe materiały
• Scenariusze
• Karty obserwacji
• Kwestionariusze ankiet

6. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej • Wpisy do dziennika zajęć
• Założenie i prowadzenie zeszytu konsultacji z rodzicami
• Opracowywanie planów pracy zgodnych z nową podstawą programową
• Pełnienie funkcji kierownika wycieczek, wypełnianie kart wycieczek i opracowywanie regulaminów
Cały okres stażu
• Dzienniki zajęć
• Zeszyt kontaktów
• Miesięczne plany pracy
• Karty wycieczek
• Regulaminy
7. Dokumentowanie przebiegu realizacji PRZ
• Systematyczne gromadzenie dokumentacji
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji PRZ
• Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
Cały okres stażu
V 2014
VI 2014
• Sprawozdanie z PRZ
• Wniosek

8. Dbałość o estetykę i wystrój przedszkola
• Wykonywanie dekoracji do sali, korytarza, auli
• Włączanie dzieci do czynnego udziału w dekorowaniu sal
Cały okres stażu
• Potwierdzenia
• Fotografie


UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7 UST. 2 PKT 2)

1.Poznawanie wychowanków oraz ich środowiska
• Obserwacja dzieci i analiza ich możliwości
• Przeprowadzenie ankiety dla rodziców dotyczącej ich propozycji oczekiwań w stosunku do przedszkola
• Uwzględnianie w planach pracy propozycji rodziców
Cały okres stażu
IX 2011
IX 2012
IX 2013
• Kwestionariusze ankiet
• Opracowanie ankiety
• Włączenie wniosków do pracy

2. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Konsultacje ze specjalistami w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych
• Wystawianie opinii o dziecku kierowanym do PPP
• Organizowanie spotkań dla rodziców/ dzieci (warsztaty, prelekcje, pogadanki)
Cały okres stażu
wg potrzeb
• Potwierdzenia
• Zeszyt kontaktów z rodzicami
• Kserokopie
• Potwierdzenia

3. Integracja przedszkola ze środowiskiem rodzinnym oraz lokalnym
• Organizowanie i prowadzenie uroczystości zgodnie z ustalonym kalendarzem
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych służb i instytucji, władz lokalnych – zaproszenie władz oświaty na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaproszenie na Jasełka władz Piaseczna, redakcję Kuriera Południowego)
• Odwiedzanie lokalnych instytucji i służb publicznych
( zaplanowanie wyjazdu do pobliskiego Domu Dziecka)
• Włączanie rodziców do opieki i pomocy podczas organizacji uroczystości, wycieczek ( pomoc rodziców w przygotowaniu występu dla księdza proboszcza)
• Współpraca z Radą Rodziców
• Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych, koncertach, oglądanie wystaw, filmów (m.in. wyjazd na wystawę J. Wilkonia
• Koordynowanie akcji charytatywnych, społecznych, środowiskowych w placówce ( akcja Góra Grosza, na Paluchu)
14X 2011r.
II semestr 2011r.
13X 2011r.
I semestr 2011r.
• Wykaz uroczystości
• Scenariusze uroczystości
• Zapisy w kronice
• Potwierdzenia
• Zapisy w dzienniku
• Karty wycieczek
• Zapisy w kronice
• Potwierdzenia
• Zapisy w kronice
• Potwierdzenia
• Dyplomy, podziękowania

5. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
• Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach, zawodach międzyprzedszkolnych , (m.in.olimpiady sportowej), ważnych wydarzeniach ( występ w kościele parafialnym )
• Uczestnictwo w konkursach, imprezach organizowanych przez różne instytucje
X 2011r.
XI 2011r.
oraz
cały okres stażu
• Potwierdzenia
• Sprawozdania
• Dyplomy, podziękowania
• Zapisy w kronice

6. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Udział w różnych formach doskonalenia poświęconych problematyce współczesnych problemów (np. agresji)
• Uwzględnianie w pracy aktualnych wydarzeń, problemów
• Propagowanie zachowań prozdrowotnych, proekologicznych
• Kształtowanie postaw sprzyjających bezpieczeństwu (opracowanie programu profilaktycznego „Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną”
• Edukacja regionalna –wycieczka do Piaseczna
• Edukacja europejska (opracowanie programu dla przedszkola „Podróże po wybranych krajach Unii Europejskiej”)
Cały okres stażu
IX 2012
X 2011r.
IX 2011
• Zaświadczenia
• Sprawozdania
• Zapisy w dzienniku
• Plany pracy
• Scenariusze zajęć
• Gazetki tematyczne


UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7 UST. 2 PKT 3.)

1. Usprawnianie i podnoszenie jakości pracy poprzez wykorzystywanie w praktyce umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Opracowywanie dokumentów przy pomocy komputera (plany pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz sprawozdania z ich realizacji, programy autorskie, terminarz uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, ankiety, ewaluacje, referaty, scenariusze zajęć i uroczystości)
Cały okres stażu
• Sprawozdanie z PRZ
• Przykładowe plany pracy oraz sprawozdania.
Scenariusze zajęć
• Programy autorskie
• Przykładowe ankiety i ich opracowania
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych oraz materiałów do zajęć (karty pracy, ilustracje, wiersze, teksty piosenek)
• Opracowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów
• Przygotowywanie referatów, ogłoszeń i informacji dla rodziców
Cały okres stażu
• Przykładowe karty pracy
• Teksty piosenek i wierszy
• Przykładowe zaproszenie, dyplom, podziękowanie
• Przykładowe ogłoszenie i informacja dla rodziców
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych do zajęć
• Wykorzystywanie podczas zajęć różnych środków audiowizualnych (odtwarzacz CD, DVD, laptop)
Cały okres stażu
• Płyta z prezentacją
• Scenariusze zajęć

3. Promowanie swojej wiedzy i doświadczenia, efektów pracy poprzez zamieszczanie publikacji w internecie
• Opublikowanie własnego PRZ na stronie www
• Publikacja scenariuszy zajęć, uroczystości na ogólnopolskich portalach edukacyjnych
• Publikacja własnego programu Podróż po Europie- poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej
Rok szkolny 2011/12
Cały okres stażu
Rok szkolny 2011/12
Cały okres stażu
• Potwierdzenia portali internetowych
• Adres strony
• Potwierdzenie dyrektora


UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH,
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.
(§ 7 UST. 2 PKT 4.)

1. Rozwijanie swoich kompetencji pedagogicznych poprzez uczestnictwo
w zorganizowanych formach doskonalenia
• Udział różnych formach doskonalenia zawodowego mających na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki , m.in. szkolenie
Cały okres stażu
• Zaświadczenia
• Sprawozdania z uczestnictwa

2. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności podczas pracy z dzieckiem o różnych potrzebach
• Obserwacja oraz analiza możliwości dziecka
w oparciu o przygotowane narzędzia
Cały okres stażu
• Arkusze obserwacji
• Ankiety
• Opracowywanie planu pracy z dzieckiem wykazującym trudności
• Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi
Cały okres stażu
wg potrzeb
• Plany pracy
• Dzienniki zajęć
• Opracowywanie planu pracy z dzieckiem zdolnym
• Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi
• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach
Cały okres stażu
wg potrzeb
• Plany pracy
• Dzienniki zajęć
• Potwierdzenia
• Dyplomy, podziękowania

3. Realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych
• Opracowanie i realizacja programu Bohater tygodnia
• Opracowanie i realizacja programu adaptacyjnego
• Opracowanie i realizacja własnego programu
z zakresu bezpieczeństwa
• Opracowanie i realizacja programu Zdolny przedszkolak 2011/12
2012/13
2012/13
2013/14
• Program adaptacji dziecka do przedszkola
• Program
• Sprawozdanie z realizacji programu
• Program
• Sprawozdanie z realizacji programu

4. Pedagogizacja rodziców
• Zamieszczanie artykułów, porad, wskazówek na gazetce dla rodziców (System Motywacyjny, inf. o gotowości szkolnej)
• Przygotowanie referatów na spotkania z rodzicami
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
2011/12
oraz
cały okres stażu
• Artykuły, informacje
• Referaty
• Potwierdzenia dyrektora
• Scenariusze zajęć
• Listy obecności
• Kontaktowanie się z rodzicami w czasie spotkań grupowych oraz konsultacji indywidualnych
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych
wg potrzeb
• Listy obecności
• Zeszyt kontaktów z rodzicami

5. Ewaluacja własnych działań
• Przeprowadzenie ankiety dotyczącej oceny podejmowanych działań opiekuńczo - wychowawczych
• Wdrażanie wniosków do dalszej pracy
Zakończenie każdego roku szkolnego
• Kwestionariusz ankiety
• Opracowanie ankiety i wnioski


UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
(§ 7 UST. 2 PKT 5.)

1. Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
• Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących systemu oświaty
• Sporządzenie wykazu oraz gromadzenie aktów prawnych dotyczących oświaty (w formie multimedialnej i pisemnej)
• Lektura i analiza przepisów prawa oświatowego
• Śledzenie zmian prawnych na stronach internetowych
Cały okres stażu
• Zaświadczenia
• Wykaz aktów prawnych
• Notatki i uwagi własne
• Umiejętność korzystania z prawa oświatowego

2. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji przedszkola oraz analiza dokumentów
• Lektura i analiza dokumentacji przedszkolnej
• Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych w ramach prac rady pedagogicznej
Cały okres stażu
• Wykaz aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu

3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
• Lektura i analiza dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Udział w szkoleniach, warsztatach poświęconych awansowi zawodowemu
VIII- IX 2011
Cały okres stażu
• Notatki
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• PRZ
• Zaświadczenia
• Sprawozdania z uczestnictwa w ukończonych formach doskonalenia
• Właściwe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dzienniki, karty wycieczek, arkusze obserwacji
Cały okres stażu
• Dzienniki zajęć
• Karty wycieczek
• Arkusze obserwacji


Zatwierdzam do realizacji:

Piaseczno, dn. ...................................
Podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.