X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14282
Przesłano:
Dział: Internat

Sprawozdanie z działalności w oddziale wychowawczym III za I semestr 2010/2011

Oddział wychowawczy w roku szkolnym 2010/2011 liczył 8 wychowanków w tym 3 dziewczęta i 5 chłopców. /2 osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz 5 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym./
Podczas codziennej pracy z wychowankami z grupy III w 2010/2011zwracano uwagę na - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- zasad współistnienia społecznego, rozwiązywania sytuacji konfliktowych ,
- rozwijanie i umacnianie uczuć koleżeństwa,
- wyrabianie samodzielności, przyswajania umiejętności praktycznych,
- rozwijanie społecznej aktywności,
- uczenie wychowanków właściwego organizowania i wykorzystywania czasu wolnego,
- wyrabianie w nich umiejętności kulturalnej rozrywki,

Nauka odbywała się poprzez: współpracę z gronem nauczycielskim i rodzicami, ustalano jednolite zasady oddziaływania, przeprowadzano indywidualne rozmowy wychowawcze z wychowankami, czy też zajęcia zespołowe z grupą. Na zajęciach prowadzono takie formy zabawy i ćwiczeń, które wymuszały zgodne współdziałanie wychowanków.
Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju wychowanka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym.
Założenia podjętych działań wychowawczo- dydaktycznych skupiły się także na kształceniu u wychowanków postaw i umiejętności dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa. Problemy na które zwrócono szczególną uwagę dotyczyły:
1. Bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. Bezpieczeństwa podczas zabaw oraz wyjść z internatu
3. Kształtowania czynnych postaw wobec własnego zdrowia i własnego bezpieczeństwa. Założone cele zostały osiągnięte. Różnorodność metod stosowanych na zajęciach pozwoliła na osiągnięcie przez wychowanków konkretnych efektów tj.: - znają zasady ruchu drogowego obowiązujących pieszych, - przestrzegają zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych na powietrzu w okresie jesieni a szczególnie zimy, - rozpoznają znaki drogowe,
potrafią przejść przez jezdnię w odpowiednim miejscu, - rozpoznają niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonych miejscach – ulica, chodnik, - znają zasady hartowania organizmu, wiedzą jak ubrać się w zależności od pogody, wiedzą, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne w okresie zimy, gdyż może zagrażać to ich życiu, zdają sobie sprawę, że urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne i nie należy ich samemu włączać.
Na szczególną wzmiankę zasługuje zdobycie przez dzieci umiejętności dyżurowania na stołówce, szczególnie przy nakrywaniu do posiłków.
Podczas zajęć stwarzałyśmy sytuacje pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej. Wychowankowie –chętnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych/ kółko plastyczne Kształtowałyśmy u wychowanków poczucie przynależności narodowej, postawy nacechowane miłością do swego miasta, kraju. Dzieci miały możliwość poznać legendy związane z naszą historią, zrozumieć min. co to jest godło, po co wywieszamy flagę oraz w jakich sytuacjach śpiewamy hymn.
Doskonałą okazją do przybliżenia dzieciom postaci wybitnych Polaków były obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości 11-go listopada. Starałyśmy przekazać naszym wychowankom poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, że czujemy radość z posiadania ojczystej kultury, języka, tradycji, a także to, że Polska jest domem wszystkich, którzy w niej mieszkają, niezależnie od koloru skóry, narodowości.
Wychowawcy, w toku zajęć promowali zdrowy i higieniczny styl życia. Odbywało się to poprzez naukę prawidłowego mycia ciała i zębów, przestrzeganie zasad higieny przy przygotowywaniu posiłków ,podczas w toalecie, rozmowy i pogadanki z wychowankami, oglądanie programów edukacyjnych promujących zdrowy i higieniczny tryb życia, prezentacje multimedialne kontrolę prawidłowej postawy ciała. Wdrażanie higieny osobistej dzieci realizowano przez uczenie prawidłowego doboru odzieży, zasad wypoczynku, rozwijano umiejętność relaksacji. Wychowankowie podczas różnorodnych zajęć wdrażani byli do obsługiwania sprzętu RTV, komputera itp. Wychowawcy rozbudzali zainteresowania i rozwijali uzdolnienia wychowanków zapewniając im min. udział w zajęciach kół zainteresowań -konkursach plastycznych, udział w wycieczkach tematycznych, wyjściach do HDK-u, głośne czytanie, wspólne oglądanie filmów, atrakcyjne formy zajęć, np. z zakresu gospodarstwa domowego, muzykoterapii, zabawy integracyjne, kultywowanie tradycji. Wychowankowie w uczestniczyli w zajęciach plastycznych na terenie Hrubieszowskiego Domu Kultury w świetlicy Fikander .Ponadto zwiedzali wystawy na terenie Małej Galerii HDK . Radością dla wychowanków były wyjścia do miasta- zwiedzanie zabytków, poznawanie miejsc użyteczności publicznej takich jak: poczta apteka, sklep, bank, kościół. Włączenie techniki komputerowej jako wspomagającej proces zdobywania wiedzy i umiejętności odbywało się w bezpośredniej pracy z wychowankami, prezentacje multimedialne o różnej tematyce, rysunki, napisy itp Internet.
W roku szkolnym 2010/2011 był realizowany Programu Mniam, mniam -nauka gotowania dla dzieci z oddziału III. Podczas realizacji wychowankowie zdobyli . niezbędne wiadomości i umiejętności – w szczególności opanowali sposób przygotowania posiłków, obsługiwania sprzętu dostępnego w pracowni kulinarnej: piekarnik elektryczny, toster, mikrofalówka, gofrownica, mikser itp., posługiwanie się przepisami kulinarnymi, doskonalenia umiejętności nakrywania stołu, robienia zakupów, dbania o higienę i porządek otoczenia. Wdrażano ich do posługiwania się prostym sprzętem do utrzymania czystości nabywając umiejętności przydatne w życiu codziennym. Wychowankowie zdobyli wiedzę na temat wartości odżywczej produktów, nauczyli się planować czas pracy .Realizując Program Mniam, mniam wykonywali m.in. potrawy z warzyw, owoców; wykonywali kanapki, piekli ciasta;Zajęcia te uczyły samodzielności, były dobrą formą integracji grupy, ucząc ich wykonywania pracy zespołowej i podejmowania decyzji. Wychowankowie rozwinęli umiejętności społeczne takie jak poczucie odpowiedzialności, budowanie pozytywnych kontaktów z innymi.
Działania edukacyjne w naszej grupie obejmowały różne obszary, było to min. uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania i współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków: w tym liter, cyfr, znaków matematycznych, kształcenie elementarnych umiejętności czytania i pisania. Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka, oraz inspirowane przez nas sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami:
- dzieci rozumieją złożone polecenia,
- wypowiedzi są częściej płynne,
- rozpoznają poznane litery,
- dopasowują brakujący element obrazka do całości,
- odróżniają lewą stronę od prawej,
- porządkują te same przedmioty w różne zbiory, uwzględniając różne cechy wspólne,
- wymieniają dni tygodnia i nazwy miesięcy,
- odwzorowują kształty poznanych liter,

Wyróżniającą się na tle grupy jest Joanna B. –/samodzielnie czyta i pisze, pełni rolę kronikarza grupowego/.
Systematycznie prowadziłyśmy sponsoring zakup słodyczy dla wychowanków ,nagród dla Wychowanka Miesiąca,. - organizowałyśmy zbiórkę ubrań, zabawek i pomocy szkolnych itp. W II semestrze wprowadzono cykl zajęć socjoterapeutycznych w celu minimalizacji wulgaryzmów u wychowanków.
Podsumowując stwierdzamy, że założone cele pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie III zostały zrealizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.