X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14102
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Plastyki i Muzyki
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

mgr Agnieszka Gajdamowicz

termin rozpoczęcia stażu – 1.09.2011
termin zakończenia stażu – 31.05.2014

§ 8 UST.2 PKT. 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Zaplanowanie ścieżki awansu.
Forma realizacji:
analiza prawa oświatowego, rozporządzeń oraz ustaw związanych z awansem zawodowym nauczyciela
opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły
złożenie wniosku wraz z planem rozwoju o rozpoczęcie stażu
realizacja planu zawodowego
opracowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego, złożenie sprawozdania
rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie wniosku i odpowiedniej dokumentacji
Planowane efekty i dowody realizacji:
znajomość i wdrożenie przepisów
plan rozwoju zawodowego
wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, wniosek
zaświadczenia, dyplomy, cząstkowe sprawozdania
analiza osiągnięć i realizacji zaplanowanych działań, pozytywna ocena dorobku zawodowego
wniosek wraz z wymagana dokumentacją
Termin realizacji:
wrzesień 2011, nowelizacje w czasie całego stażu
wrzesień 2011
wrzesień 2011
okres stażu
maj 2015
po zakończeniu stażu

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności.:
Forma realizacji:
aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli wg. potrzeb szkoły i nauczyciela (kursy, warsztaty, konferencje itd.)
udział w szkoleniach rad pedagogicznych
współpraca z doradcą metodycznym ds. sztuki
samokształcenie – studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki mojego przedmiotu plastyka, muzyka (zajęcia artystyczne)
wymiana doświadczeń, poglądów, pomysłów metodycznych, dydaktycznych czy wychowawczych poprzez dyskusję z innymi nauczycielami
udział w pracach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Nauczycieli Bloku Humanistycznego w Gimnazjum
Planowane efekty i dowody realizacji:
zaświadczenia, potwierdzenia
notatki
notatki, recenzje
poszerzenie wiedzy i doświadczeń, wzrost efektywności pracy
potwierdzenia, pisemna dokumentacja
Termin realizacji:
okres stażu

3. Wdrażanie działań podnoszących jakość pracy szkoły:
Forma realizacji:
praca metodami aktywnymi na zajęciach lekcyjnych, w tym.:
przeprowadzenie projektu edukacyjnego w klasach I gimnazjum „Wybrane zabytki architektury”
wdrażanie wniosków z analizy egzaminów próbnych i na lekcjach plastyki, muzyki oraz zajęć artystycznych oraz innych wniosków podjętych przez Radę Pedagogiczną
Planowane efekty i dowody realizacji:
zwiększenie koncentracji oraz aktywności uczniów na lekcji
dokumentacja projektu
karty pracy, ćwiczenia, zapisy w zeszytach
Termin realizacji:
okres stażu
I semestr, rok szkolny 2011/2012
okres stażu

4. Praca z uczniem zdolnym:
Forma realizacji:
prowadzenie koła wokalnego „Kamerton”
przygotowanie uczniów do konkursów muzycznych i plastycznych na szkolnym i pozaszkolnych etapie, między innymi:
zorganizowanie konkursu fotograficzno – plastycznego „Uroki powiatu warmińskiego”
zachęcanie do rozwijania pasji i zdolności uczniów oraz i popularyzowanie ich sukcesów
angażowanie uczniów do czynnego udziału w akademiach i uroczystościach szkolnych poprzez pomoc w tworzenie dekoracji i oprawy wokalnej
Planowane efekty i dowody realizacji:
program pracy koła, zapisy w dzienniku koła
zaświadczenia, zdjęcia, dyplomy
wystawy, apele, zdjęcia na stronie internetowej szkoły
kronika szkolna, zdjęcia, scenariusze
Termin realizacji:
okres stażu
okres stażu
rok szkolny 2013/2014
okres stażu
okres stażu

5. Podejmowanie akcji na rzecz zdobycia funduszy na nagrody w organizowanych przeze mnie konkursów.:
Forma realizacji:
zorganizowanie aukcji własnoręcznych ozdób bożonarodzeniowych,
zorganizowanie aukcji innych wyrobów rękodzielniczych uczniów i nauczyciela
Planowane efekty i dowody realizacji:
zakupienie nagród
zakupienie nagród
Termin realizacji:
I semestr 2011/2012
I semestr 2012/2013

6. Kultywowanie tradycji szkolnych.:
Forma realizacji:
organizowanie lub pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych:
Dzień Edukacji Narodowej,
Dzień Niepodległości,
Święto Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja itp.
Planowane efekty i dowody realizacji:
dekoracja, oprawa muzyczna, scenariusze
Termin realizacji:
okres stażu

7. Integracja zespołu klasowego.:
Forma realizacji:
organizowanie imprez klasowych:
Dzień chłopaka,
Dzień Kobiet,
Andrzejki itp.
Planowane efekty i dowody realizacji:
integracja zespołu klasowego, zdjęcia,
Termin realizacji:
okres stażu –
okres pełnienia funkcji wychowawcy

8. Współpraca z rodzicami.:
Forma realizacji:
ustalenie wspólnego frontu działań wychowawczych
opracowanie i przeprowadzenie ankiety oczekiwań rodziców względem działań wychowawcy i propozycji form współpracy ze strony rodziców
opracowanie harmonogramu współpracy z rodzicami
opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjne oraz wdrożenie wniosków do dalszej współpracy
przeprowadzanie wywiadówek, spotkań, rozmów indywidualnych według potrzeb oraz pedagogizacji rodziców, w tym:
„Rodzicu - Twoja pomoc drogą do sukcesu twojego dziecka”
angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły poprzez: czynny udział w uroczystościach, pełnienie funkcji opiekuna na wycieczkach klasowych i szkolnych itp.
Planowane efekty i dowody realizacji:
ankieta, harmonogram współpracy
zapisy w dzienniku,
karta wycieczki, zdjęcia z uroczystości, wpisy w innej dokumentacji
Termin realizacji:
wrzesień 2011/2012
II semestr roku szkolnego 2011/2012
okres stażu
I semestr 2011/2012
okres stażu

9. Podejmowanie działań na rzecz poszerzania zbiorów pomocy dydaktycznych.:
Forma realizacji:
zorganizowanie aukcji ciasta na rzecz zakupu do biblioteki szkolnej książki pt. "Portrety rysowane z fotografii" (Malte Dose)
zorganizowanie aukcji ciasta na rzecz zakupu dziurkaczy ozdobnych na zajęcia koła artystycznego i lekcje plastyki
Planowane efekty i dowody realizacji:
zaświadczenie,
dziurkacze ozdobne do dyspozycji uczniów na lekcjach plastyki i zajęć artystycznych
Termin realizacji:
I semestr,
rok szkolny 2012/2013
I semestr,
rok szkolny 2013/2014


§ 8 UST.2 PKT. 2 wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

1. Wykorzystanie techniki komputerowej do dokumentacji awansu zawodowego.:
Forma realizacji:
opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej
Planowane efekty i dowody realizacji:
wniosek, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
Termin realizacji:
okres stażu

2. Wykorzystanie technologii komputerowej do wzbogacenia warsztatu swojej pracy.:
Forma realizacji:
opracowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, testów, dyplomów itd.
opracowanie dokumentów szkolnych
tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia lekcyjne
tworzenie podkładów muzycznych z wykorzystaniem programów komputerowych na lekcje muzyki i zajęcia koła wokalnego
korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy w zakresie zmian w prawie oświatowym, opracowania materiałów na zajęcia lekcyjne,
wykorzystywanie urządzeń multimedialnych na zajęciach lekcyjnych oraz spotkaniach koła wokalnego ( w szczególności z rzutnika multimedialnego)
stworzenie kroniki klasowej w formie elektronicznej
Planowane efekty i dowody realizacji:
karty pracy, testy, dyplomy
plany wynikowe, plany pracy, sprawozdania itd.
prezentacje ppt
akompaniamenty midi i wave
notatki, materiały dydaktyczne
uatrakcyjnienie lekcji, materiały audiowizualne
CD z kroniką
Termin realizacji:
okres stażu
okres stażu (zamknięcie na koniec pełnienia funkcji wychowawcy danej klasy)


§ 8 UST. 2 PKT. 3 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych.:
Forma realizacji:
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców:
zajęcia otwarte w klasie V szkoły podstawowej „Ogólna budowa piosenki”
zajęcia otwarte w klasie III gimnazjum „Poezja śpiewana”
Planowane efekty i dowody realizacji:
zajęcia otwarte, konspekt lekcji, wpis w dzienniku
zajęcia otwarte, konspekt lekcji, wpis w dzienniku
Termin realizacji:
I semestr,
rok szkolny 2011/2012
II semestr,
rok szkolny 2012/2013

2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.:
Forma realizacji:
przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN
Planowane efekty i dowody realizacji:
referat, wpis w protokole
Termin realizacji:
przynajmniej raz w ciągu stażu

3. Udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych:
Forma realizacji:
opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów czy innych materiałów w bibliotece szkolnej
umieszczenie w sieci planu rozwoju zawodowego
Planowane efekty i dowody realizacji:
scenariusz, test itp.,
zaświadczenie
Termin realizacji:
okres stażu
I semestr,
rok szkolny 2011/2012

4. Wykorzystywanie zdolności artystycznych na rzecz szkoły.:
Forma realizacji:
pomoc w przygotowaniu wizualnych pomocy dydaktycznych oraz podejmowanie działań na rzecz podniesienia estetyki pracoklasowni szkolnych
Planowane efekty i dowody realizacji:
pomoce wizualne, gazetki, elementy dekoracyjne sal
Termin realizacji:
okres stażu

5. Prezentacja własnego dorobku artystycznego.:
Forma realizacji:
zorganizowanie autorskiej wystawy nauczyciela w Braniewskim Centrum Kultury z udziałem byłej uczennicy Zespołu Szkól w Lipowinie
Planowane efekty i dowody realizacji:
wystawa, zdjęcia, zaproszenia
Termin realizacji:
I semestr roku szkolnego 2011/2012

§ 8 UST.2 PKT.4 A opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych

1. Opracowanie programu działań edukacyjnych.:
Forma realizacji:
opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć artystycznych „Kramik technik plastycznych” dla klas I-III gimnazjum
opracowanie programu działalności koła wokalnego
Planowane efekty i dowody realizacji:
zrealizowany program, wpisy w dzienniku
zrealizowany program, wpisy w dzienniku
Termin realizacji:
okres stażu

2. Opracowanie programu działań wychowawczo – opiekuńczych..:
Forma realizacji:
opracowanie planu wychowawczego dla klasy IV szkoły podstawowej
opracowanie harmonogramu współpracy z rodzicami w klasie IV szkoły podstawowej
Planowane efekty i dowody realizacji:
zrealizowany program, wpisy w dzienniku
zrealizowany program, wpisy w dzienniku
Termin realizacji:
wrzesień,
rok szkolny
2011/2012


§ 8 UST.2 PKT.4 C poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.:
Forma realizacji:
prowadzenie zajęć z nauki gry na gitarze dla zainteresowanych uczniów i prezentacja
zorganizowanie wyjazdu dla wybranych uczniów uczestniczących w zajęciach artystycznych na warsztaty plastyczne pod kierunkiem artysty Andrzeja Zielińskiego do Braniewskiego Centrum Kultury
Planowane efekty i dowody realizacji:
opanowanie nowych umiejętności przez uczniów, prezentacja osiągnięć przynajmniej raz w okresie stażu na forum szkoły
wystawa efektów pracy uczniów w naszej szkole
Termin realizacji:
okres stażu
raz do roku w II semestrze, w czasie trwania całego stażu

2. Budowanie prawidłowych postaw uczniów..:
Forma realizacji:
przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas IV –VI oraz gimnazjum: „Neutralizator brzydkich słów”
przeprowadzenie projektu edukacyjnego w klasach II gim. „Minikino - Prawdziwa grzeczność polega na wyrażaniu życzliwości (Jan Jakub Rousseau)”.
Planowane efekty i dowody realizacji:
podniesienie kultury słowa, wystawa prac, zdjęcia, regulamin konkursu
publiczna prezentacja efektu końcowego projektu w formie emisji filmów stworzonych przez uczniów, dokumentacja projektu,
Termin realizacji:
II semestr roku szkolnego 2011/2012

3. Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych.:
Forma realizacji:
organizowanie konkursów plastycznych lub innych konkursów artystycznych – szkolnych lub międzyszkolnych, w ty:
„Szkolny konkurs bożonarodzeniowy”
„Szkolny konkurs plastyczny - Lipowina też jest piękna”
Planowane efekty i dowody realizacji:
regulamin, zdjęcia,
Termin realizacji:
okres stażu
I semestr 2011/2012
II semestr 2012/2013


§ 8 UST.2 PKT. 4E wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Udział w WOŚP:
Forma realizacji:
przekazanie autorskich prac na aukcję charytatywną
WOŚP
Planowane efekty i dowody realizacji:
zaświadczenia
Termin realizacji:
rok szkolny 2012/2013

2. Promocja szkoły w środowisku.:
Forma realizacji:
Umieszczanie na stronie internetowej szkoły materiałów dokumentujących działalność osiągnięcia uczniów w dziedzinie artystyczne lub w miarę możliwości w innych źródłach medialnych (Internet, prasa lokalna)
tworzenie wystawek prac uczniów dla rodziców i gości
organizacja i pomoc w przygotowaniu imprez otwartych:
Dni Rodziny
Wigilia
Dożynki
Planowane efekty i dowody realizacji:
publikacje na stronie internetowej szkoły oraz w innych mediach
wystawy, zdjęcia
scenariusze, wpisy do dzienników
Termin realizacji:
okres stażu
okres stażu (raz na miesiąc)
okres stażu

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Braniewie.:
Forma realizacji:
obserwacja uczniów, kierowanie na badanie do PPP w Braniewie uczniów z problemami w nauce oraz wychowawczymi, wdrażanie wniosków do pracy
Planowane efekty i dowody realizacji:
dokumentacja badań
Termin realizacji:
okres stażu – w zależności od potrzeb


§ 8 UST.2 PKT.5 umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych opis i analiza

1. Studium dwóch przypadków pedagogicznych:
Forma realizacji:
Zidentyfikowanie problemu.
Zebranie informacji o uczniu od nauczycieli i rodziców.
Obserwacja.
Szukanie rozwiązania problemu.
Opracowanie zadań mających na celu pomoc uczniowi.
Planowane efekty i dowody realizacji:
opis i analiza
ankiety wywiadu
Termin realizacji:
okres stażu

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.:
Forma realizacji:
podejmowanie współpracy z pedagogiem przy rozwiązywaniu trudnych przypadków wychowawczych lub uczniów z problemami w nauce (obserwacja, wymiana poglądów i spostrzeżeń, ustalenie śródków zaradczych, wdrożenie środków zaradczych)
Planowane efekty i dowody realizacji:
wpisy w dzienniku pedagoga, wpisy w dzienniku wychowawcy
Termin realizacji:
okres stażu
( w zależności od potrzeb)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.